VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK

Prenájom nebytových  priestorov určených na prevádzkovanie pohostinstva v Miestnom osvetovom stredisku (Zetka)

 

Obec Horný Hričov vyzýva záujemcov o prenájom nebytových priestorov určených na prevádzkovanie pohostinstva v Miestnom osvetovom stredisku (Zetka) na predloženie:

Ponuky na prevádzkovanie pohostinstva

Predmetom nájmu bude:

  • Miestnosť pohostinstva o výmere 40 m2
  • Miestnosť príručného skladu o výmere 10 m2
  • Alikvotná časť chodby o výmere 26 m2
  • Mužské toalety o výmere 20 m2
  • Ženské toalety o výmere 15 m2

Podmienkou uzatvorenia Nájomnej zmluvy bude klauzula, ktorá umožní obci Horný Hričov ako jedinému majiteľovi objektu (ďalej len Prenajímateľ), neobmedzený prístup a využívanie  všetkých častí budovy s výnimkou priestorov pohostinstva a príručného skladu.

Podmienkou tiež bude povinnosť Nájomcu udržiavať čistotu a poriadok v spoločných priestoroch chodby, toaliet, pohostinstva a vonkajších priestoroch slúžiacich prevádzke. V celom objekte vrátane pohostinstva je prísny zákaz fajčenia.

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia, vždy však iba na 1 rok. Výpoveď Zmluvy bude stanovená na 1 mesiac.

Pri uzatvorení Nájomnej zmluvy bude Nájomca povinný zložiť  na účet Prenajímateľa kauciu, vo výške dvojmesačného nájmu. Bežný nájom sa bude hradiť mesiac dopredu.

Kuchyňu ako aj sálu si bude môcť Nájomca v prípade komerčnej akcie prenajať od Prenajímateľa na dobu trvania akcie.

Podklady požadované pre zaradenie do výberu:

  • Žiadosť o prenájom priestorov
  • Stručný podnikateľský zámer
  • Ponuka výšky a iných podmienok nájmu.

Ponuku je potrebné predložiť v písomnej forme a to v zalepenej obálke, ktorá bude označená „Ponuka na prevádzkovanie Pohostinstva – NEOTVÁRAŤ“ a doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Obec Horný Hričov

Horný Hričov 191

013 42 Horný Hričov

 

Termín na predloženie ponuky je streda 19.04.2017 do 17.00 hod.

Vyhodnotenie ponúk bude v piatok 21.04.2017 (komisia bude tvorená z poslancov OZ)

Predpokladaný termín začiatku prenájmu: v priebehu mesiaca máj 2017

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).