Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

           V zmysle pokynu na zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňujeme elektronickú adresu pre doručovanie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky

jozef.jahvodka@hornyhricov.sk

Volič,ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo
na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi :

–  meno a priezvisko,  rodné číslo,

–  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,  adresu miesta pobytu v cudzine.

     Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

–  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

–  hlasovacie lístky,

–  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

–  poučenie o spôsobe hlasovania.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).