Obec  Horný Hričov ako orgán územného plánovania  v  zmysle § 16 ods. (2) zák.č. 50/1976 Zb. v platnom znení s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj územia svojej obce vrátane zlepšenia  ochrany  životného  prostredia  obce  pristupuje  v  súčasnosti   v  zmysle  zákona  č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhlášky č. 55/2001 Z. z. k zabezpečeniu vypracovania nového územného plánu obce (ÚPN – O) Horný Hričov. Preto v  súlade s ustanovením  § 19 b) ods. (1) zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamuje verejnosti, t.j. občanom, fyzickým i právnickým osobám, spoločenským organizáciám, občianskym združeniam, iniciatívam, podnikateľom…, že dňom 03.04.2017 začína obstarávať

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN – O)  HORNÝ HRIČOV

 

♠                                                            ÚPN-O Horný Hričov oznámenie § 19 občania…

Dotazník pre získanie názorov verejnosti na obsah riešenia územného plánu obce (ÚPN – O) Horný Hričov

♠                                                            Horný Hričov Dotaznik UPN-O

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).