OZNÁMENIE

Strategický dokument :

„Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky č. 5 (ÚPN-M Žilina – ZaD č. 5 )“

Obstarávateľ Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina vypracoval strategický dokument „Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky č. 5 (ÚPN-M Žilina – ZaD č. 5 )“

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 24.10.2017 do 8.11.2017

Oznámenie o strategickom dokumente je taktiež zverejnená na webovej adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zilina-zmeny-doplnky-c-5-upn-m-zilina-zad-c-5

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 24.10.2017                                                                              Zvesené : 8.11.2017

 

                                                                                                                Starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).