Strategický dokument :

Zmena a doplnok Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Svederník – aktualizácia na roky 2015-2020

Rozhodnutím Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Žilina, pod č. j. : OÚ-ZA-OSZP3-2016/011316-003/Hnl sa strategický dokument nebude posudzovať.

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 27.10.2016 do 11.11.2016

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).