Stanovy Lesného a pozemkového spoločenstva Urbárnici obce Horný Hričov

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Tieto stanovy sú základným právnym predpisom Lesného a pozemkového spoločenstva Urbárnici obce Horný Hričov, upravujúce interné pomery spoluvlastníkov v rámci Lesného a pozemkového spoločenstva (ďalej len LaPS), spôsob zastupovania menom spoločenstva navonok. Sú vypracované v súlade so zákonom č. 181/95 Z.z. a zmluvou o založení spoločenstva.
 3. Za dodržiavanie stanov v každej oblasti konania LaPS zodpovedá predseda LaPS a výbor LaPS.
 4. Názov, sídlo a charakter pozemkového spoločenstva
 5. Zákon NR SR zo dňa 27. 06. 1995 č. 18l/95 Z.Z. stanovil všetkým obhospodarovateľom Lesného a pasienkového fondu, používať povinné označovanie “Pozemkové spoločenstvo”. Na tomto základe VZ, konané dňa 15. 04. 2007 v Hornom Hričove  schválilo názov spoločenstva správnou subjektivitou: Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbárnici obce Horný Hričov  skratke LaPS Urbarníci obce Horný Hričov
 6. Sídlom spoločenstva je: Horný Hričov
 7. LaPS je založené na podielovom spoluvlastníctve a nedeliteľnom užívaní spoločných nehnuteľnosti.
 8. Spoločenstvo je združením majiteľov spoluvlastníckych podielov majetku bývalých urbárnikov za účelom spoločného racionálneho hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávania spoločných vecí, vyplývajúcich zo spoluvlastníctva, predovšetkým so zameraním sa na hospodárenie v spoločných lesoch a na poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkoch.
 9. Základom majetku spoločenstva je spoločný majetok členov bývalých urbárnikov,  ktorý je rozhodujúcou súčasťou súhrnu majetkových hodnôt, určených na plnenie úloh spoločenstva pri užívaní a hospodárení na spoločných nehnuteľnostiach. Spoločenstvo hospodári najmä s finančnými prostriedkami získanými z predaja drevnej hmoty, predaja štrku , z nájmu pozemkov, popr. z verejných zdrojov.
 10. Majetok spoločenstva tvoria lesné pozemky, trvalé trávne porasty, ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria a orná pôda v katastrálnom území obce Horný Hričov
 • LV č. 179 č. 647  lesné pozemky o výmere 220 932 m², parc.č. 735 lesné pozemky o výmere 3759 m², parc. č. 736 lesné pozemky o výmere  14 597 m², parc. č. 758 lesné pozemky o výmere 586 682 m², parc. č. 759 lesné pozenky o výmere 11 978 m², trvalé trávneporasty parc. č. 648 o výmere 18 149 m²,  parc.č. 649 o výmere 258 687 m²,  / LV č. 857 /  ostatné plochy parc. č. 833/10  o výmere 1 m², parc. č. 833/12  o výmere 2440 m² , parc. č. 833/13  o výmere 2695 m² , parc. č. 833/14  o výmere 407 m² , parc. č. 833/15  o výmere 33 m², parc. č. 833/18  o výmere 5447 m², parc. č. 833/19  o výmere 6827 m², parc. č. 833/20  o výmere 40 m², parc. č. 833/21  o výmere 409 m², parc. č. 833/23  o výmere 4212 m², parc. č. 842/8  o výmere 7 m² , parc. č. 842/11  o výmere 7 m², parc. č. 842/16  o výmere 29 m², parc. č. 842/22  o výmere 403 m², parc. č. 845/10  o výmere 12 m², parc. č. 845/11  o výmere 5 m², parc. č. 845/12  o výmere 49 m², parc. č. 845/13  o výmere 28 m², parc. č. 845/14  o výmere 7 m², parc. č. 845/15  o výmere 15 m², parc. č. 845/17  o výmere 28 m², parc. č. 845/18  o výmere 71 m², parc. č. 845/19  o výmere 38 m², parc. č. 845/20  o výmere 38 m², parc. č. 845/21 o výmere 8 m², parc. č. 845/27  o výmere 1718 m², parc. č. 845/31 o výmere 93 m², parc. č. 845/32  o výmere 24 m² parc. č. 845/33  o výmere 4853 m²,
 • LV č. 1268orná pôda  par. č. 746/7  o výmere 1941 m², par. č. 746/9  o výmere 160 m², par. č. 748/7  ostatné plochy o výmere 3465 m² ,
 • LV 839 č. 745/2   ostatné plochy o výmere 235 m²,  orná pôda par. č. 746/12  o výmere 12 m²,  par. č. 808/6 ostatné plochy  o výmere 2733 m², par. č. 809/10 orná pôda  o výmere 17 067 m², par. č. 809/11 orná pôda  o výmere 15 m², par. č. 809/16 ostatné plochy  o výmere 376 m², par. č. 831/8 ostatné plochy  o výmere 1049 m², par. .č. 855/15 orná pôda o výmere 3585 m²,  parc. č. 855/16 orná pôda o výmere 578 m²,  parc. č. 855/17  orná pôda o výmere 12 m², par. č. 855/18  orná pôda o výmere 1m², parc. č. 856/21 ostatné plochy o výmere 31m², parc. č. 865/22 orná pôda o výmere 8238 m², parc. č. 856/23 orná pôda o výmere 14 m², parc. č. 856/24 orná pôda o výmere 26 m², parc.č. 865/23 orná pôda o výmere 84 m², parc.č. 857/ 2 trvalé trávne porasty o výmere 124m², parc. č. 856/6 ostatné plochy o výmere 7679 m², parc. č. 860/158  záhrady o výmere 138 m², parc. č. 860/169 záhrady o výmere 1469 m², parc. č. 860/ 170 záhrady o výmere 1549 m², parc.č. 860/171 záhrady o výmere 898 m², parc. č. 861/5 záhrady o výmere 1343 m², parc. č.   862/11 trvalé trávne porasty o výmere 1543 m², LV č. 1006 par.č. 647/1 lesné pozemky o výmere 220 909 m², parc.č. 647/3  lesné pozemky o výmere 20m², parc. č. 648/1 trvalé trávne porasty  o výmere 18149 m², parc.č. 649/1 trvalé trávne porasty o výmere 258 687 m², parc.č. 758/1 lesné pozemky  o výmere 533 887 m², parc.č. 758/2 lesné pozemky  o výmere 43312 m², parc.č. 758/3 lesné pozemky  o výmere 9483 m²,
 • LV 1078 č. 283/3 trvalé trávne porasty o výmere 838, parc.č. 598/2 ostatné plochy  o výmere 221 m², parc.č. 602/3 ostatné plochy  o výmere 611m², parc.č. 610/2 ostatné plochy  o výmere 5967 m², parc.č. 627/5 ostatné plochy  o výmere 877 m², parc. č.627/6 ostatné plochy o výmere 216 m², parc.č. 724/6 ostatné plochy o výmere 8248 m², parc.č. 725/2 trvalé trávne porasty o výmere 57m² , parc.č. 725/3 trvalé trávne porasty o výmere 115m² , parc.č. 739/2 trvalé trávne porasty o výmere 116m², parc.č. 740/6 ostatné plochy o výmere 5659m², parc.č. 740/16 zastavané plochy o výmere 260 m², parc.č. 740/19 ostatné plochy o výmere 537 m², parc.č. 741/2 trvalé trávne porasty o výmere 38 m², par. č. 742/2 orná pôda o výmere 20 m² parc. č 742/3 orná  pôda  o výmere 20 m², parc.č. 742/ 4 orná pôda o výmere 74 m², 742/22 orná pôda o výmere 52 m², parc.č. 747/2 ostatné plochy o výmere 112 m², parc.č. 747/3  ostatné plochy 46 m², parc.č. 749/ 2 zastavané plochy o výmere 241 m², parc.č. 784/3 trvalé trávne porasty o výmere 95 m², parc.č. 784/4 ostatné plochy o výmere 568 m², parc.č. 802/3 orná pôda o výmere 7414 m², parc.č. 802/4 orná pôda o výmere 3626 m², parc.č. 803/4 orná pôda o výmere 19134 m², parc.č. 803/5 orná pôda o výmere 138 m², par. č. 804/3 trvalé trávne porasty o výmere 1830 m², parc.č. 804/4 trvalé trávne porasty o výmere 732 m²,  parc.č. 808/5 orná pôda o výmere   29545 m², parc.č. 808/7 ostatné plochy o výmere 5283 m², parc.č. 809/12 orná pôda o výmere 7076 m², parc.č. 809/13 orná pôda o výmere 562 m², parc.č. 809/14 orná pôda  o výmere 245 m², parc.č. 809/15 ostatné plochy o výmere 57 m², parc.č. 809/17 ostatné plochy o výmere 349 m², parc. č. 829/24 trvalé trávne porasty o výmere 11958 m², parc.č. 831/1 orná pôda o výmere 52341 m²,  parc.č. 831/7 ostatné plochy o výmere 7016 m², parc.č. 866/16 orná pôda o výmere 4797 m², parc.č. 875/6 ostatné plochy o výmere 64 m², parc.č. 879/18 orná pôda o výmere 9 m² m² parc.č. 879/23 orná pôda o výmere 205 m², parc.č. 880/4 ostatné plochy o výmere 427 m², parc.č. 880/5 ostatné plochy o výmere 1402 m², parc.č. 564/3 trvalé trávne porasty o výmere 622 m², parc.č. 644/3 orná pôda o výmere 1080 m², parc.č. 644/5 orná pôda o výmere 45 m², parc.č. 650/1 trvalé trávne porasty o výmere 152381 m², parc.č. 733 trvalé trávne porasty o výmere 16585 m², parc.č. 760/1 trvalé trávne porasty o výmere 37425 m², parc.č. 737 trvalé trávne porasty o výmere 31795 m², parc.č. 800/1 trvalé trávne porasty o výmere 1438 m², parc.č. 800/2 trvalé trávne porasty o výmere 185 m², parc.č. 800/4 trvalé trávne porasty o výmere 3090 m², parc.č. 800/7 trvalé trávne porasty o výmere 10 m², parc.č. 1034/2  orná pôda o výmere 2396 m², parc.č. 1034/3  orná pôda o výmere 65 m², parc.č. 1034/4  orná pôda o výmere 289 m², parc.č. 1035/1  orná pôda o výmere 3222 m², parc.č. 1035/2  orná pôda o výmere 730 m², parc.č. 1035/3  orná pôda o výmere 113 m², parc.č. 1036/1 trvalé trávne porasty o výmere 40922 m², parc.č. 1036/2 trvalé trávne porasty o výmere 1403 m², parc.č. 1171/1 ostatné plochy o výmere 1242 m², parc.č. 1180 ostatné plochy o výmere 634 m², parc.č. 1216/1 ostatné plochy o výmere 642 m², parc.č. 1216/2 ostatné plochy o výmere 444 m², parc.č. 1218 ostatné plochy o výmere 37222 m², parc.č. 1220/1 ostatné plochy o výmere 146576 m², parc.č. 1220/2 ostatné plochy o výmere 330 m², parc.č. 1220/3 ostatné plochy o výmere 63 m², parc.č. 1220/4 ostatné plochy o výmere 64 m², parc.č. 1220/5 ostatné plochy o výmere 9 m², parc.č. 1220/6 ostatné plochy o výmere 71 m², parc.č. 1220/7 ostatné plochy o výmere 349 m², parc.č. 1220/8 ostatné plochy o výmere 179 m², parc.č. 1222 ostatné plochy o výmere 1449 m², parc.č. 1226/1 ostatné plochy o výmere 868 m², parc.č. 1227/1 ostatné plochy o výmere 364 m², parc.č. 1227/3 ostatné plochy o výmere 56 m², parc.č. 1227/7 ostatné plochy o výmere 11 m², parc.č. 1227/8 ostatné plochy o výmere 168 m², parc.č. 1228/1 ostatné plochy o výmere 938 m², parc.č. 1228/2 orná pôda o výmere 242 m²,
 • LV 1259č. 746/28 orná pôda o výmere 535 m², parc.č. 746/29 orná pôda o výmere 1 m², parc.č. 748/28 ostatné plochy o výmere 127 m²,
 • LV 1080 č. 746/10 orná pôda o výmere 11 m²,
 • LV1079č. 650/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2848 m²,
 • LV 559č. 98zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m²
 • LV 583 č. 98 archív a sklad
 • LV 179 č. 735 lesné pozemky o výmere 3759 m², parc.č. 736 lesné pozemky o výmere 14597 m², parc.č. 759 lesné pozemky o výmere 11978 m²,
 • katastrálne územie Kotešová  LV 2955 č. 1897/2 orná pôda   o výmere 2791 m², parc.č. 1901/3 orná pôda   o výmere 6783 m²,

Podielové spoluvlastníctvo k tomuto majetku je rozdelené na 3584 podielov /zlomkov/ vypočítaných  podľa spoločného výmerového menovateľa, je nedeliteľné, nemožno ho zrušiť ani vysporiadať podľa osobitných predpisov § 141, 142 Občianskeho zákonníka a § 4 odst. 1 zákona č. 181/95 Z.z. , takže ani vyčlenenie podielov na samostatné hospodárenie nie je možné.

Právne vzťahy ohľadne podielov menších ako 2 000 m², ktoré vznikli pred združením sa do pozemkového spoločenstva, nie sú limitom mininálnej výmery, z hľadiska zachovania členstva v spoločenstve, dotknuté.

Pri prevode spoluvlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti majú členovia spoločenstva, okrem prevodu na blízke osoby (§ 116, 117 Obč.zák.). predkupné právo (§ 140 Obč. zák.). Je vecou predávajúceho spoločníka s ktorým spoločníkom (resp. s ktorými spoločníkmi ) sa  dohodne o odpredaji svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak by spoločník mal záujem previesť  svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, má predtým povinnosť ponúknuť svoj  spoluvlastnícky podiel písomne všetkým spoluvlastníkom príslušnej spoločnej nehnuteľnosti.

Podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu u osôb uvedených v par. 6 ods. 1 zákona o pozemkových spoločenstvách ( osoby, ktoré neuplatnili svoje práva o obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov, osoby, ktoré svoje vlastnícke právo nepreukázali  a osoby, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe ) spravuje Slovenský pozemkový fond, ktorý ich prenajíma spoločenstvu na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva.

III. Predmet činnosti

 1. LaPS vykonáva pestovateľsko-výrobnú prvovýrobu v lese a na poľnohospodárskej pôde v rámci starostlivosti o lesný a poľnohospodársky pôdny fond, jeho skvalitňovanie, zveľaďovanie.
 2. Prostredníctvom výboru, po schválení na najbližšom zasadnutí VZ má LaPS možnosť nadobúdať lesný a poľnohospodársky majetok kúpou od právnických a fyzických osôb za výhodné ceny, najmä ak sa jedná o pozemky susediace s majetkom LaPS.
 3. Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti spoluvlastníkov
 4. Členmi spoločenstva sú fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielov spoločnej nehnuteľnosti.
 5. Členstvo v spoločnosti vzniká a zaniká prechodom (dedením) alebo prevodom (kúpa, darovanie) vlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti.
 6. Zmluva o prevode vlastníckeho práva musí mať písomnú formu. Účinnosť’ prevodu nastáva dňom vkladu do katastra nehnuteľnosti.
 7. Prechodom, alebo prevodom podielov môžu vznikať vlastnícke podiely, ktoré sú v súlade s platným právnym stavom. Drobenie jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti pod výmeru   2000 m² sa nepripúšťa. Pri prechode podielu sa zapíšu do zoznamu LaPS takí nadobúdatelia, ktorí spĺňajú podmienky platného právneho stavu.
 8. Účasť členov LaPS na hospodárskych právach, ako aj na pracovných povinnostiach sa riadi veľkosťou podielu. Väčšie povinnosti ako prislúchajú členovi podľa počtu podielov, môže prijať člen len dobrovoľne.
 9. Práva spoluvlastníkov:
 • zúčastňovať sa na VZ, predkladať’ tam návrhy a pripomienky, hlasovať za, alebo proti prijatiu uznesenia
 • na VZ voliť a odvolávať funkcionárov orgánov LaPS, byť volený
 • podávať orgánom LaPS písomné sťažnosti, týkajúce sa činnosti spoločenstva, žiadať písomné vysvetlenie a nápravu
 • pri kúpe dreva pre vlastnú potrebu zaplatiť za 1 m3 cenu ako cudzí odberateľ, palivové drevo nakupovať prednostne za 1 m3 podľa aktuálneho cenníka vypracovaného výborom LAPS. V prípade nezáujmu o toto drevo, môže spoločenstvo odpredať inej organizácii.   Podmienky predaja: Nárok na palivové drevo pre členov LAPS bol stanovený maximom 6 m3  za tri roky / t.j. 2 m 3 za rok/. Podielnik, ktorý má záujem o kúpu palivového dreva podáva písomnú žiadosť hospodárovi spoločenstva. V žiadosti uvedie spôsob, akým chce palivové drevo zabezpečiť / samovýroba, kúpa z odvozového miesta atď/, žiadosť je potom následne prejednaná na najbližšom výbore LAPS a žiadateľ je oboznámený hospodárom spoločenstva , či jeho žiadosti výbor vyhovel.  Ak výbor vyhovel žiadosti hospodár spoločenstva určí miesto a spôsob chystania palivového dreva. Po ocenení dreva hospodárom a zaplatení   poštovou poukážkou alebo priamo na účet LAPS si odberateľ môže drevo odviezť z odvozového miesta. Ak má podielnik záujem o stavebnú guľatinu podielnik postupuje ako v prípade palivového dreva. Predaj stavebnej guľatiny je možný len v prípade ťažby v lesoch LAPS, cena sa určuje podľa aktuálnych trhových cien v danom období. Množstvo je limitované do 16 m3, pričom podielnik musí predložiť  stavebný plán a rozpis potrebnej guľatiny
 • obdržať schválený výnos na hospodárskom výsledku vyžiadať na nahliadnutie účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu
 1. Povinnosti spoluvlastníkov:
 • dodržiavať stanovy LaPS, plniť uznesenia VZ a orgánov LaPS
 • zúčastňovať sa rokovaní VZ
 • vyvíjať činnosť na dosiahnutie účelu LaPS a zdržať sa konania, ktoré takémuto účelu odporuje
 • pri poškodení majetku LaPS je člen povinný nahradiť škodu do výšky ceny s tým, že podľa závažnosti má výbor povinnosť podať oznámenie o trestnom čine a o protiprávnom konaní člena bude informovať  VZ
 • chrániť majetok spoločenstva a zúčastňovať sa na pracovných činnosti ach organizovaných LaPS
 1. Za záväzky voči tretím osobám zodpovedá spoločenstvo celým svojim majetkom. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov na spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku.
 2. Orgány spoločenstva, ich právomoc a spôsob zastupovania
 3. Orgány spoločenstva sú:
 • Valné zhromaždenie
 • Výbor
 • Dozorná rada

Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva starší ako 18 rokov, ktorých profesionál na zdatnosť a občianska bezúhonnosť garantuje riadny výkon funkcie. Členom dozornej rady môže byť i nečlen LaPS.

 1. Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom spoločenstva, ktoré sa koná v súlade so zákonom č. 181/95 Z. z. v jarnom období, zvoláva ho predseda LaPS. VZ prejednáva dosiahnuté výsledky v činnosti spoločenstva za minulý rok a výhľad na rok bežný. V súlade s funkčnými obdobiami riadiacich orgánov volí: výbor a dozornú radu. Rovnako v odôvodnených prípadoch odvoláva členov týchto orgánov. Uzneseniami poveruje výbor a dozornú radu určitými právomocami.    Rozhoduje o nakladaní s majetkom spoločenstva, vrátane penále a pokút v hodnote nad 5 000 Eur .
 2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zúčastnených členov. V prípade sporných veci 2/3 hlasovanie podľa počtu hlasov.
 3. Náhradné VZ sa môže uskutočniť, ak nie je uznášaniaschopné riadne alebo mimoriadne VZ. Závery náhradného VZ majú rovnakú váhu a záväznosť’ pre členov LaPS, ako by boli prijaté na riadnom VZ.
 4. Mimoriadne VZ zvoláva predseda so súhlasom výboru LaPS vždy, ak je potrebné rozhodnúť v neodkladne dôležitej veci, alebo ak o to požiada dozorná rada.
 5. Každé VZ vedie predseda LaPS, alebo ním poverený člen výboru. Na začiatku sa zvolia komisie: mandátová, návrhová a tiež dvaja overovatelia zápisnice. Komisie sa musia vždy skladať z nepárneho počtu členov.
 6. Mandátová komisia zisťuje prítomnosť členov a hostí, informuje členovo volebnej procedúre, o spôsobe volenia či hlasovania, sčítava výsledky hlasovania, oboznámi s nimi VZ, napíše protokol príslušných dokladov. Návrhová komisia doplní návrh uznesenia VZ, pripravený výborom LaPS, predseda komisie jeho znenie prednesie zhromaždeniu, po doplnení a prípadnom upravení textu, návrhmi z pléna, schválenými VZ, nechá o uznesení ako celku hlasovať.
 7. Spôsob hlasovania: verejné – uplatňuje sa pri všetkých schvaľovaniach. Na prijatie uznesenia či rozhodnutí a VZ je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov. K navrhnutému programu VZ môže člen LaPS vystúpiť s návrhom na doplnenie programu. V rámci diskusie má diskutujúci člen možnosť diskutovať’ k jednotlivému problému najviac dva krát. Ak diskutujúci odbočí od témy, alebo sa hrubo vyjadruje a uráža niekoho, zoberie mu predseda slovo. Pri opakovanom rušení a po upozornení môže predsedajúci schôdzu prerušiť a rušiteľa z VZ vylúčiť. Zápisnicu z VZ podpisujú: predseda LaPS, zapisovateľ a dvaja overovatelia.
 8. Dvojtretinová väčšina všetkých hlasov sa vyžaduje pri schvaľovaní:
 • zmluvy o založení pozemkového spoločenstva, jej zmenách a doplnkov.
 • rozhodnutí o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti či družstva
 • rozhodnutí o zániku spoločenstva jeho premenou alebo zrušením
 • schvaľovať ročnú účtovnú závierku, finančný plán a rozpočet
 • rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty
 • vziať na vedomie lesný hospodársky plán (LHP)
 • schvaľovať výročnú správu výboru LaPS
 • schvaľovať rámcové zásady pre predaj dreva, pozemkov, pre zamestnávanie a odmeňovanie pracovníkova členov orgánov spoločenstva, ako aj pre výkon poľovného práva
 • schvaľovať zriadenie záložného práva a vecného bremena na spoločnej nehnuteľnosti
 • schvaľovať výšku odmien členom orgánov spoločenstva
 1. Do pôsobnosti VZ ďalej patrí:
 • schvaľovať stanovy a ich zmeny
 • voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva, včítane jednotlivých členov orgánov
 • rozhodovať o hospodárení spoločenstva a o nakladaní so spoločným majetkom
 • schvaľovať ročnú účtovnú závierku, finančný plán a rozpočet
 • schvaľovať výročnú správu výboru LaPS
 • schvaľovať výšku odmien členom orgánov spoločenstva

Orgány spoločenstva

 1. Výbor je štatutárnym a výkonným orgánom spoločenstva.Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru. Pri právnych úkonoch vyžadujúcich si písomnú formu je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva, v prípade jeho neprítomnosti ho môže zastupovať tajomník, prípadne ďalší člen výboru, zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev. Výbor zabezpečuje riadny chod spoločenstva pri najvyššej hospodárnosti v čase medzi zasadnutiami VZ. Zasadá najmenej raz za mesiac. Za svoju činnosť zodpovedá VZ. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré neboli stanovami vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť zodpovedá VZ. Pri nakladaní s majetkom spoločenstva
 • do výšky 500 EUR – vrátane penále a pokút rozhodujú dvaja členovia výboru ,
 • do výšky 5000 EUR – vrátane penále a pokút rozhoduje výbor LaPS uznesením, ktoré svojim podpisom potvrdia všetci prítomní členovia výboru.

Pri riešení prípadov neusmernených uzneseniami VZ, ak po zvážení výboru sa nejaví bezpodmienečným zvolať mimoriadne VZ, rozhodne o veci výbor. Takéto rozhodnutie podlieha schváleniu DR. Členov výboru volí VZ verejným hlasovaním na obdobie 5 rokov z kandidátky navrhnutej funkčným výborom a doplnenej plénom VZ. Každý kandidát musí byť predstavený s doporučením na konkrétnu funkciu a musí vyjadriť súhlas s navrhovanou kandidatúrou. Výbor je 5 členný. Členmi výboru sú: predseda, tajomník, hospodár, pokladník a jeden člen. VZ zvolí dvoch náhradníkov výboru pre prípadnú kooptáciu v priebehu funkčného obdobia. Na prvom zasadaní výboru po voľbách, poverí predseda z členov výboru jedného funkciou zapisovateľa. Ak si člen výboru neplní povinnosti napriek upozorneniu, môže ho predseda so súhlasom výboru ako pasívneho z výboru vylúčiť a kooptovať náhradníka, ktorý bol zvolený na VZ. Tento postup na najbližšom zasadnutí VZ výbor predloží na schválenie s tým, aby do náhradnej funkcie bol potvrdený náhradník. Výbor rozhoduje o kandidátovi na Odborného lesného hospodára. Členovia výboru dostávajú za výkon svojej funkcie ročne  odmenu, ktorej výšku pre každý rok určí VZ.

 1. Predseda spoločenstva organizuje a riadi rokovanie výboru, ako aj bežnú činnosť spoločenstva. Poveruje členov výboru operatívnymi úlohami a kontrolou všetkých činností v rámci spoločenstva. Preberá výsledky prác, kontroluje plnenie finančného plánu a plánu práce. Predsedu volí VZ verejným hlasovaním. O jeho zvolení sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Funkčné obdobie predsedu je 5 rokov, pričom môže vykonávať funkciu súvisle najviac dve funkčné obdobia. Návrh na kandidátov predkladá výbor, ďalších môže doplniť VZ. Kandidát sa musí predstaviť, musí s kandidatúrou súhlasiť, predniesť svoju predstavu o výkone funkcie a odpovedať na prípadné otázky účastníkov zhromaždenia. Pokiaľ nedosiahne ani jeden z kandidátov potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov, postúpia do ďalšieho kola dvaja z kandidátov, ktorí dosiahli v prvom kole najvyšší počet hlasov. Pokiaľ by ani v tomto druhom kole nedosiahol jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, zvolený je ten z nich, ktorý obdržal vyšší počet hlasov. Za mimoriadnej situácie (úmrtie, odstúpenie, trvalá nespôsobilosť’ výkonu funkcie), v záujme zabezpečenia plynulého chodu života spoločenstva, poverí výbor jedného zo svojich členov  dočasným vykonávaním funkcie predsedu. Pokiaľ by nebolo v lehote najbližších 6 mesiacov na programe riadne VZ, zvolá poverený predseda mimoriadne VZ, a to najneskôr do 60 dní odo dňa jeho poverenia funkciou, spoločne s dozornou radou. Na požiadanie členov spoločenstva majúcich min. 30 % hlasov, zvolá predseda mimoriadne VZ.
 2. Tajomník je výkonným orgánom LaPS, poverený vedením písomnej agendy a archivovaním celej dokumentácie. Vedie evidenciu členov spoločenstva, ako aj záujemcov o kúpu stavebných či iných pozemkov, sprostredkúva styk s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami.
 3. Hospodár je výkonným orgánom spoločenstva, členom výboru. Jeho náplňou práce je celá hospodárska činnosť počnúc prípravou LHP spolu s predsedom a odborným lesným hospodárom (OLH), cez priame riadenie pestovateľsko-výrobnej činnosti, kontrolu práce lesníka a pracovníkov, organizovanie obchodno-predajnej činnosti, investičnej aktivity a ostatných úloh podľa plánu. Hospodár je hmotne zodpovedný za zverený majetok LaPS.
 4. Pokladník je členom výboru. Do jeho náplne práce spadá výkon účtovných operácií a platieb, vedenie inventáru a evidovanie majetku, je hmotne zodpovedný za zverené materiálne a finančné prostriedky. Organizačne je podriadený predsedovi.
 5. Člen je výkonný orgán výboru, poverený ktoroukoľvek činnosťou v rámci práce výboru. Zabezpečuje najmä aktuálne práce, ktoré sa v riadiacej práci výboru vyskytnú a nespadajú do výhradnej činnosti iného člena výboru. Zodpovedá za svoju prácu výboru.
 6. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom LaPS. Je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. DR zodpovedá za výkon svojej činnosti valnému zhromaždeniu. Rada je 3-členná, s funkčným obdobím 5 rokov. Členom DR môže byť aj  nečlen LaPS.  Členom DR nemôže byť člen výboru LaPS.  Kandidátku na členov DR navrhnutú výborom, doplní VZ. Voľba sa uskutočňuje verejným hlasovaním s obdobným postupom ako pri voľbe výboru. Zvolení členovia zvolia spomedzi seba predsedu DR. DR upozorňuje predsedu a výbor v priebehu roka na zistené nedostatky a požiada o ich odstránenie v primeranej lehote. Členovia dozornej rady dostávajú za výkon svojej funkcie ročne od menu, ktorej výšku pre každý rok určí VZ.
 7. Odborné hospodárenie v lesoch

Odborné hospodárenie v lesoch – podľa Zákona č. 326 /2005 Z.z  o lesoch v znení neskorších predpisov §47  Odborný lesný hospodár  / ďalej len OLH/  je fyzická  osoba , ktorá je odborne spôsobilá na výkon činností uvedených v § 48 , podmienkou na výkon týchto činností je zápis v registri odborných lesných hospodárov, ktorý vedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva § 59, ods. 2, písm. k/.  Obhospodarovateľ lesa je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa stal obhospodarovateľom lesa uzavrieť zmluvný vzťah na výkon činnosti podľa § 48 s vybraným hospodárom a ohlásiť do 15 dní vznik tejto skutočnosti príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

VII. Zrušenie spoločenstva

K zrušeniu spoločenstva dochádza:

 • ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stane jeden člen spoločenstva
 • premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť, alebo na družstvo
 • vyhlásením konkurzu
 • rozhodnutím zhromaždenia
 • rozhodnutím súdu o zrušení spoločenstva

VIII. Záver a prílohy

 1. Stanovy sú súčasťou Zmluvy o založení spoločenstva uzavretej dňa 03.04.2009
 2. Stanovy boli schválené na VZ LaPS konanom dňa   15.4.2008  2/3 všetkých hlasov a doplnené  stanovy schválené  na VZ dňa 07.04. 2013 2/3 všetkých hlasov.
 3. Stanovy sú prístupné k nahliadnutiu každému členovi spoločenstva u predsedu LaPS. Na požiadanie člena spoločenstva predseda zabezpečí k odovzdaniu potrebný počet exemplárov týchto stanov.

V Hornom Hričove dňa  07.04.2013

Predseda výboru: Helena Gajdošíková

Tajomník výboru: Miroslav Vydra

Hospodár výboru: Anton Nemčík