Správa revíznej komisie ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Horný Hričov
Za rok 2016

Revízna komisia pri ZO JDS pracovala v roku 2016 v zložení:
Králik Jaroslav predseda
Mgr.Ďuríčková Jarka členka
Kocmánková Margita členka

Členovia revíznej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí výboru ZO JDS, ktoré bolo v roku 2016 päť krát ,ako aj všetkých akcii našej ZO. Revízna komisia konštatuje, že všetky uznesenia zo zasadnutí výboru boli priebežne plnené.

Revízna komisia v priebehu roku 2016 nedostala žiadne podnety zo strany členov ZO , ktoré by bolo potrebné preveriť alebo riešiť s výborom ZO.

Ku dňu 13.7.2016 bola revíznou komisiou prevedená kontrola pokladne ZO s nasledovným výsledkom : Ku kontrole boli predložené ,pokladničná kniha, príjmové a výdavkové doklady.

Kontrola:

Príjmové doklady: P-1 až P-3 plus zostatok z roku 2015 v sume 1883,19 eur
Výdavkové doklady : V-1 až V-28 v sume 678,62 eur
Zostatok na pokladni: 1204,57eura.

Ďalšia kontrola bola prevedená ku dňu 31.12.2016 s výsledkom:

Príjmové doklady: P-4 až P-6 v sume 353 eur
Výdavkové doklady : V-29 až V-37 v sume 302,98 eur
Zostatok na pokladni: 1254,59 eura

Fyzická kontrola hotovosti na pokladni : 1254,59 eura

Sumáre kontrol tvoria súčasť tejto správy ako príloha č.1 a č.2.Na základe prevedených kontrol revízna komisia konštatuje , že účtovníctvo je vedené v súlade so smernicou ministerstva financií ako aj s usmernením ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska. Pri kontrole neboli zistené žiadne rozdiely. Zápisy v pokladničnej knihe sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.

Revízna komisia odporúča členskej schôdzi ZO JDS schváliť správu o hospodárení ZO za rok 2016. Ďalej revízna komisia kontrolovala prezenčné listiny účasti na jednotlivých podujatiach ZO JDS:

Opekačka pri ihrisku 37 členov

Zájazd Lúčky 44 členov+ 1 nečlen

Mikulášske posedenie 12 členov

Poznávací zájazd Tatry 15 členov

Športové hry JDS 43 členov

Brigáda na obci /pri vodníkovi/ 6 členov výboru

Účasť členov na jednotlivých akciach je na prezenčných listinách potvrdená vlastnoručným podpisom.

Kontroly v ZO JDS boli vykonané za účasti členov revíznej komisie a títo svojím podpisom potvrdzujú správnosť hore uvedených výsledkov.

V Hornom Hričove 14.2.2017

Predseda RK: Králik Jaroslav
Členovia RK : Mgr. Ďuričková Jarka
Kocmánková Margita

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).