Jednota dôchodcov Slovenska základná organizácia JDS Horný Hričov
                                           Správa o činnosti za rok 2016

Naša základná organizácia JDS pomáha vytvárať podmienky na realizáciu záujmov starších občanov, pomáha vytvárať možnosti sebarealizácie našich dôchodcov.
V uplynulom roku 2016 sme sa podieľali na organizovaní zdravotných , pohybových a kultúrnospoločenských aktivít s cieľom zvýšiť kvalitu života starších ľudí v našej obci . V činnosti našej organizácie sa nadviazalo na to ,čo bolo pozitívne a za týmto účelom boli uskutočnené zaužívane aj nové podujatia.
Výbor našej JDS pracoval podľa vopred schváleného plánu aktivít. Funkciu predsedu vykonávala p. Mgr..Kazimíra Hallová, prácu tajomníčky p. Mgr. Zahatňanská Anna. Výbor pracoval v zložení 5-tich členov .Revízna komisia traja členovia.
V súčasnosti má naša ZO 76 členov .Výbor sa zišiel 5 krát .Na zasadnutiach výboru sa riešili aktívne problémy, ako aj príprava jednotlivých podujatí našej ZO.
Klubová činnosť:
V rámci činnosti nášho klubu sa členovia stretávali každý posledný piatok v mesiaci. Aktivity si každý zúčastnený volí sám .Je možnosť zahrať si karty, šachy ,človeče nehnevaj sa, alebo len tak podebatovať pri občerstvení. Na týchto stretnutiach sme informovali našich členov o našich najbližších podujatiach , ako aj o podujatiach ktoré pripravuje Okresná organizácia JDS Žilina. Na stretnutiach v našom klube sa zúčastňovalo málo členov a v budúcnosti bude potrebné pripraviť nové aktivity ,ktoré by pritiahli viac členov.
V mesiaci apríl sme usporiadali pre členov ZO JDS zájazd na prezentačno- predajnú výstavu do Trenčína ,za účasti 24 členov a 2 nečlenov , kde sme si mohli zakúpiť kvety, priesady ,ovocné stromčeky ako aj záhradné náradie.
V priebehu celého roku sme sa starali o upratovanie a udržiavanie priestoru okolo fontány pred poštou našej obce ako aj oprave a natieraní informačnej tabule Obecného úradu.
Športová činnosť:
Naša organizácia je aktívna i v oblasti športového vyžitia . Zorganizovali sme veľmi úspešný 7 ročník Športových hier seniorov našej ZO Veľká účasť našich dôchodcov svedčí nielen o veľkej obľube , ale aj vysokej úrovni tohto podujatia. Súťažilo 43 našich členov v hode granátom na cieľ a do diaľky , v hode valčekom na diaľku, hod loptou na kôš, ako aj skákaní cez švihadlo . Víťazi dostali za svoj výkon diplomy a postupovali do okresného kola. V okresnom kole naši členovia dosiahli priaznivé výsledky.
Medzi naše obľúbene podujatia patrí stretnutie v prírode spojené s opekaním ,ktoré bolo v peknom prostredí pri ihrisku. Strávili sme tu príjemné a priateľské popoludnie. Zúčastnilo sa 47 členov. Nové a veľmi úspešné podujatie, bol výlet do Vysokých Tatier spojený s vychádzkou okolo Štrbského plesa a k mostíkom s účasťou 15 členov .Tento zanechal v nás hlboké spomienky a krásne pohľady na tatranské štíty . Počasie nám prialo a to nám umožňovalo kochať sa krásami našich veľhôr.
Veľký priestor sme venovali aj relaxačno-liečebným pobytom našich členov na týchto sa zúčastnili štyria členovia a to p. Králik Eduard, Králiková Oľga ,p. Hanzelová a p. Hanzel .
V rámci oddychu sme usporiadali výlet spojený s kúpaním v Liečebných kúpeľoch Lúčky. Zúčastnilo a ho 44 členov a 1 nečlen. Cestou späť sme sa zastavili na občerstvenie na salaši Krajinka pri Ružomberku .Naša ZO prispela na vstupné čiastkou 2,95 eura na člena.
Na akcii Škriatkova záhrada ktorú usporiadala Základná škola spolu s Obecným úradom sa za našu ZO prezentovalo svojimi plodmi a výrobkami 17 členov.
V mesiaci október sme sa zúčastnili podujatia, ktoré v rámci Mesiaca úcty k starším usporiadal Obecný úrad obce Horný Hričov.
V rámci akcie za obete vojen a násilia 11.11. sme si uctili ich pamiatku položením kvetín a zapálením sviečok k pamätníku pred miestnou kaplnkou.
Posledné minuloročné stretnutie bolo na Mikuláša . Posedenie pri hudbe s premietaním videa z našich akcii sa nieslo v príjemnej atmosfére .Stretli sa dobrí priatelia ,zaspomínali sme na staré obyčaje a zvyky našej obce.
Činnosť našej organizácie v minulom roku bola rôznorodá, striedali sa kultúrne ,športovo-turistické ,ozdravné, poznávacie ,spoločenské a vzdelávacie podujatia. Poďakovanie patrí preto celému výboru našej ZO JDS ,ktorý jednotlivé akcie pripravoval , ako aj OÚ Horný Hričov a Urbáru Horný Hričov za finančnú podporu. Veľké poďakovanie patrí aj Vám všetkým, ktorí ste sa na našich podujatiach zúčastňovali a tým sa pričinili o ich úspešný priebeh.
V roku 2017 prajeme všetkým našim členom veľa zdravia ,pokoja a rodinnej pohody a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr .Kazimíra Hallová predseda ZO JDS

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).