Správa dozornej rady LaPS urbárnikov obce Horný Hričov predkladaná Valnému zhromaždeniu konanému 30.4.2017 v Hornom Hričove.

Dozorná rada LaPS predkladá valnému zhromaždeniu nasledujúcu správu o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2016 a návrhoch na zlepšenie.
DR pracovala v roku 2016 v zložení : Králik Jaroslav predseda

Ing. Mičiak Ivan člen

Hančinová Mária člen
Kontrolná činnosť DR bola vykonávaná priebežne , a to účasťou členov na zasadnutiach výboru LaPS ako aj samostatnou kontrolnou činnosťou členov DR konkrétne ťažby a predaja drevnej hmoty ako aj dva krát kontrolou stavu pokladne a o svojich zisteniach informovala výbor LaPS.
Výbor LaPS sa schádzal pravidelne 1 x mesačne ,zo zasadnutí boli robené zápisy, riešili sa aktuálne otázky   vyplývajúce z Lesohospodárského plánu, ako ťažba dreva ,výsadba plôch po ťažbe ,cenové ponuky na predaj a iné.

Na zasadnutiach výboru sa pravidelne zúčastňovali dvaja členovia DR s hlasom poradným. Členovia DR mali možnosť vyjadrovať sa ku všetkým závažným otázkam.

V priebehu roku 2016 dostala DR tri podnety od spoločníkov, ktoré bolo potrebné preveriť , alebo riešiť. A to nasledovné , výboru LaPS bolo vytýkane prenajatie parcely č.609/4 naproti bytovkám na Váhostave , že ovce ktoré sa tam pasú rušia obyvateľov hlukom a smradom, toto bolo riešené v spolupráci s obecným zastupiteľstvom za účasti dvoch poslancov a p .starostu ,kde bolo konštatované ,že menovaná parcela nie je majetkom LaPS ,ale je na LV č.184 pre Vodohospodársky podnik Banská Štiavnica . Ďalším podnetom bolo upozornenie na vývoz zeminy na parcelu č. 1221/1, hneť po upozornení som toto bol osobne preveriť,a bolo zistené , že tam bol vyvezený hnoj na prehnojenie upravenej plochy , ktorá je v prenájme samostatne hospodáriacej osobe p.Kratochvílovi za účelom výroby sena a pasenie oviec. Toto považujeme aj za vysvetlenie tretieho podnetu a to, že na základe čoho sú na tejto ploche pasené ovce .Zmluva o prenájme hore uvedenej parcely bola na žiadosť člena nášho spoločenstva uverejnená na našej stránke internetu.

DR pravidelne po ukončení ťažby v lese, kontrolovala množstvo vyťaženej drevnej hmoty, ako na odvoznom mieste , tak aj pri odvoze odberateľom.

Pokiaľ ide o množstva vyťaženého dreva bola v roku 2016 realizovaná ťažba 573,68 m3.

Kontrola DR bola 573,39 m3. Celkový sumár ťažieb a kontroly je uvedený v prílohe tejto správy .
Kontrola predaja : kontrola vydaných faktúrč.201604 až 201636, za rok 2016 bolo fakturované 573,29 m3 drevnej hmoty . Drevná hmota bola predávaná na základe najlepšej cenovej ponuky formou ponuky cez SMS . DR neboli zistené rozdiely ani v množstve ťažby ani v predaji.
DR ku dňu 31.12.2016 skontrolovala knihu vydaných faktúr a kontrolou bolo zistené neuhradenie dvoch faktúr v lehote splatnosti a to faktúry za nájom časti parciel pri chatkách v Buckove ,výboru bolo doporučené upraviť nájom ,aby bolo možné sparovať úhrady a to tak, aby neboli čiastky fakturované v rovnakých sumách, nakoľko po úhrade faktúr cez Slovenskú poštu nie je na našom výpise z banky uvádzaný variabilný symbol ,ale symbol Slovenskej pošty a v účtovníctve sa pri rovnakých sumách nedá rozlíšiť od koho je platba. Návrh tejto úpravy je tiež prílohou tejto správy a bol predložený výboru LaPS ktorý s touto úpravou súhlasí.
Dozorná rada konštatuje ,že zmluvy o prenájme časti parciel záhradkárom boli po ukončení platnosti zmlúv z roku 2013 predlžene na ďalších päť rokov.
Dozorná rada ku dňu 20.8.2016 previedla kontrolu pokladne LaPS s nasledovným výsledkom:
Ku kontrole boli predložené :Pokladničná kniha, príjmové a výdavkové doklady.
Príjmy do pokladne: Doklady č.P-1 aP-2 príjmy spolu: 13306,62 eura
Výdaje z pokladne: Doklady V-1 až V-15 v sume 10838,72 eura
Zostatok na pokladni ku dňu 20.8.2016 bol 2467,90 eura
Fyzická kontrola pokladne 2467,90 eura

Ďalšia kontrola pokladne ku koncu roka 2016
Príjmy do pokladne : Doklad P-3 6000,-eur
Výdaje II .polrok 2016: V-16 až V-24 744,13 eur
Zostatok na pokladni ku dňu 31.12.2016 7723,77 eur
Fyzická kontrola hotovosti na pokladni 3.1.2017 bola 7723,77 eura
Rekapitulácia kontrol pokladne taktiež tvorí súčasť tejto správy ako príloha.
Záverom dozorná rada hodnotí prácu odborného lesného hospodára ,ako aj prácu hospodára LaPS veľmi pozitívne a nemá k ich práci žiadne zásadne pripomienky.

Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu :
1./ Schváliť účtovnú uzávierku za rok 2016 ,tak ako bola predložená VZ
2./ Schváliť návrh na prerozdelenie zisku na podiely pre spoločníkov.

V Hornom Hričove 30.4.2017 Za DR Králik Jaroslav ,predseda

Ing. Mičiak Ivan ,člen p. Hančinová Mária ,člen

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).