ROZHODNUTIE

zo zisťovacieho konania

     Strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Divinka“ obstarávateľa Obec Divinka, Obecný úrad Divinka 142, 013 31 Divinka, IČO 00321222

s a   n e b u d e    p o s u d z o v a ť

     Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, č.j. OU-ZA-OSZP3-2017/003855-003/Hnl je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 02.08.2017 do 17.08.2017.

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok,štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

                                                                                                                Starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).