Program rokovania Obecného zastupiteľstva 05.09.2016
1. Otvorenie rokovania OcZ
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa
4. Určenie overovateľov uznesení a zápisnice
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
6. Dlžníci – oboznámenie s vykonanými činnosťami, prijatie ďalšieho postupu
7. Správa hlavného kontrolóra Námestie Horný Hričov, návrh opatrení
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
9. Prerokovanie podnetu – zatvorená prevádzka Z-tka
10. Prerokovanie podnetu – blokácia prístupovej cesty p. Hudec
11. Prerokovanie žiadosti o nájom priestorov H – bloky, p. Hudec
12. Schválenie Zmluvy o nájme SEVAK, a.s.
13. Schválenie Zmluvy o vecnom bremene SEVAK, a.s.
14. Prerokovanie žiadosti o odstránenie závad v obecnom byte p. Hejčík
15. Obecná bytovka, rekonštrukcia garsónky
16. Nákup Vianočného osvetlenia
17. Inžinierska činnosť Chodníky Horný Hričov
18. Úprava stromov a drevín cintorín
19. Telovýchovná jednota, navýšenie rozpočtu
20. Reklamné predmety obce, zakúpenie
21. Úprava rozpočtu starostom k 01.07.2016 – berie sa na vedomie
22. Úprava rozpočtu starostom k 15.08.2016 – berie sa na vedomie
23. Úprava rozpočtu Obec a ZŠ s MŠ k 05.09.2016 – schvaľuje sa
24. Kultúrne akcie v obci a ich organizácia
25. Rôzne
– Informácie Žiadosť o obnovu vodorovného dopravného značenia
– Informácia Žiadosť o opravu cesty III. triedy maloobchodná predajňa COOP Jednota
– Informácie o ukončení prác na oprave kotolne
– Informácie o stave vodovodu na Váhostave
– Informácie o obstarávaní inžinierskych činností PD výstavba chodníkov
– Informácie o geodetickom zameraní parciel pod chodníky
– Informácie o cyklodopravnej trase Žilina Horný Hričov
– ……iné
26. Prijatie uznesenia
27. Záver

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).