V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 20. 02. 2017 / pondelok/ o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva.

   Všetkých občanov srdečne pozývame

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 20.02.2017

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 6. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj – návrh
 7. VZN o vodení a držaní psov
 8. VZN o správnych poplatkoch
 9. Vytvorenie parkovacích plôch popri ceste III.triedy
 10. Rôzne
  • Informácia rekonštrukcia Zetka
  • Informácia o stave obstarávania obnovy verejného osvetlenia
  • Informácia o PD kostol/dom smútku
  • Informácia o príprave workoutového cvičiska
  • Informácia o príprave opravy miestnych komunikácií
 11. Prijatie uznesenia
 12. Záver

 

                                                                                  Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                   starosta

 

 

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).