POZVÁNKA na zasadnutie OZ v Hornom Hričove dňa 28.05.2018

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 28. 05. 2018 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

                                                                                                                                   Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                               starosta

 

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 28.05.2018

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Prerokovanie podnetu p. Antona Nemčíka so žiadosťou o informáciu o pripravovanej výstavbe spoločnosti JMKS, s.r.o. Bytča, na parcele KN C 814/59 a priľahlých parcelách
 6. Prejedanie žiadosti o povolenie pripojenia súkromnej komunikácie na miestnu komunikáciu (žiadateľ p. Matej Vydra na základe splnomocnenia ANAGRAM, s.r.o.)
 7. Prerokovanie Návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena parcela KN C 648/1 a 772/1, spoločnosť ANAGRAM, s.r.o. (na základe splnomocnenia majiteľov parcely KN C 660/19)
 8. Správa hlavného kontrolóra obce Horný Hričov k Záverečnému účtu obce za rok 2017
 9. Záverečný účet obce Horný Hričov za rok 2017 a rozbor hospodárenia obce za rok 2017
 10. Tvorba rezervného fondu obce za rok 2017
 11. Zrušenie Uznesenia OZ č. 31/2018 zo dňa 19.3.2018
 12. Schválenie použitia rezervného fondu obce Horný Hričov
 13. Schválenie použitia účelovo určených prostriedkov ŽSR z výrubu drevín
 14. Úprava rozpočtu starostom
 15. Úprava rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom
 16. Rôzne
  • Informácie o postupe prác na kostole
  • Informácie o postupe prác na vybudovaní parku
  • Informácie o postupe prác Územný plán Horný Hričov
 17. Prijatie uznesenia
 18. Záver

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).