P O Z V Á N K A     

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 23.04.2018 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

 

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 23.04.2018

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 /BNV/
 6. Žiadosť o vybudovanie cesty ASTA, a.s.
 7. Informácia o zriadení vecného bremena zo zákona pre SSE a SPP, Modernizácia trate ŽSR /BNV/
 8. Schválenie výroby vitráži Kostol sv. Cyrila a Metóda /SS/
 9. Schválenie rekonštrukcie spevnených plôch Kostol sv. Cyrila a Metóda /SS/
 10. Úprava rozpočtu starostom /BNV/
 11. Úprava rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom /SS/
 12. Rôzne
  • Informácie o postupe prác na kostole
  • Informácie o postupe prác na vybudovaní parku
  • Informácie o postupe prác Územný plán Horný Hričov
  • Informácie obnova asfaltovej plochy pri parku + dvor ZŠ s MŠ
  • Informácie vybudovanie nového oplotenia Zetka + ZŠ s MŠ
 13. Prijatie uznesenia
 14. Záver

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).