P O Z V Á N K A                                                                      

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 19. 03. 2018 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 19.03.2018

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Prijatie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 6. Schválenie realizácie investičnej akcie Revitalizácia parku v obci Horný Hričov vo výške 179 000,- €
 7. Schválenie použitia rezervného fondu vo výške 90 000,- € na investičnú akciu Založenie parku v obci Horný Hričov
 8. Schválenie účelovo určených prostriedkov ŽSR z výrubu drevín vo výške 90 000,- € na úhradu prác súvisiacich s Založenie parku v obci Horný
 9. Úprava rozpočtu starostom k 12.3.2018
 10. Úprava rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom k 19.03.2018
 11. Rôzne
 12. Prijatie uznesenia
 13. Záver

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).