V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 31. 07. 2017 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

                                                                                                                      Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                               starosta

 

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 31.07.2017

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 6. Žiadosť o prenájom parcely C KN 764/1 k.ú. Horný Hričov vo vlastníctve obce, p. Rudolf Hanuliak
 7. Pridelenie obecnej garsónky
 8. Schválenie použitia sumy 128 000,- € z Rezervného fondu obce na Rekonštrukciu obecných komunikácií
 9. Úprava rozpočtu starostom k 18.07.2017
 10. Úprava rozpočtu obce k 31.07.2017
 11. Informácie o stretnutí konanom dňa 26.06.2017 a zisteniach súvisiacich so stavbou Modernizácia trate ŽSR
 12. Informácia o výsledku verejného obstarávania Obnova domu smútku (kostol)
 13. Rôzne
  • Informácia, verejné obstarávanie Verejné osvetlenie
  • Informácia Rekonštrukcia ciest
  • Iné
 14. Prijatie uznesenia
 15. Záver

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).