P O Z V Á N K A                                                                                       

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 13. 11. 2017 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

                                                                                  Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                 starosta

 

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 13.11.2017

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 6. Prezentácia pripravovanej knihy o histórii obce Horný Hričov
 7. Prezentácia pripravovanej revitalizácie parku pri Hasičskej zbrojnici
 8. Žiadosť o prenájom parcely C KN 764/1 k.ú. Horný Hričov vo vlastníctve obce, p. Rudolf Hanuliak – opakované prerokovanie
 9. Informácia o cenníku služieb poskytovaných obcou Horný Hričov
 10. ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/ – prebratie majetku a objektov do správy a majetku obce Horný Hričov
 11. Schválenie úhrady Dokumentu starostlivosti o dreviny a projektovej dokumentácie Park v obci Horný Hričov  z prostriedkov náhrady za výrub drevín
 12. Navýšenie dotácie obce o 10 000 € pre ZŠ s MŠ z dôvodu 6% navýšenia platov pre pedagogických pracovníkov
 13. Úprava rozpočtu obce starostom k 30.10.2017
 14. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 13.11.2017
 15. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020
 16. Rôzne
  • Informácie o priebehu rekonštrukcie ciest
  • Informácie o priebehu obnovy verejného osvetlenia
  • Informácie o prácach ŽSR
  • Iné
 17. Prijatie uznesenia
 18. Záver

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).