V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  uskutoční

dňa 29.06.2020 / pondelok / o 17.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu v Hornom Hričove.

     Zo zákona je každé obecné zastupiteľstvo zásadne verejné. Občanov, ktorí sa zúčastnia zasadnutia Obecného zastupiteľstva upozorňujeme na dodržanie hygienicky – bezpečnostných opatrení.

 

                                                                                                                     Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                               starosta

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 29.06.2020

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Prijatie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Hričov na 2. polrok 2020
 6. Správa hlavného kontrolóra obce Horný Hričov k Záverečnému účtu obce za rok 2019
 7. Záverečný účet obce Horný Hričov za rok 2019 a rozbor hospodárenia obce za rok 2019
 8. Tvorba rezervného fondu obce za rok 2019
 9. Schválenie realizácie III. Etapy výstavby chodníkov a opravy časti miestnej komunikácie súvisiacej s III. etapou výstavby chodníkov v obci Horný Hričov
 10. Schválenie použitia rezervného fondu obce Horný Hričov na výstavbu chodníkov a opravy časti miestnej komunikácie súvisiacej s III. etapou výstavby chodníkov v obci Horný Hričov
 11. Úprava rozpočtu starostom k 13.05.2020
 12. Úprava rozpočtu OZ k 29.06.2020
 13. Rôzne
 14. Prijatie uznesenia
 15. Záver

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).