V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 08. 10. 2018 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

                                                                                      Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                    starosta

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 08.10.2018

 

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Prerokovanie Žiadosti spoločnosti DRR INVEST, s.r.o. o prijatie VZN ohľadom oslobodenia od dane zo stavieb
 6. Prerokovanie Žiadosti spoločnosti SAKER, s.r.o. o stanovisko k vydaniu nového povolenia na činnosť spoločnosti
 7. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena ASTA, a.s. vs. obec Horný Hričov – kanalizácia
 8. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena ASTA, a.s. vs. obec Horný Hričov v prospech SEVAK, a.s. – vodovod
 9. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena ASTA, a.s. vs. obec Horný Hričov v prospech Severoslovenská distribučná, a.s. – vzdušné/zemné elektrické vedenie
 10. Schválenie Zmluvy o nájme medzi obcou Horný Hričov a LaPSU Horný Hričov
 11. Schválenie investičnej akcie rekonštrukcia miestnej komunikácie Námestie – Zástavka ŽSR
 12. Schválenie použitia Poplatku na rozvoj vo výške 27 835,85 € na úhradu rekonštrukcie miestnej komunikácie Námestie – Zástavka ŽSR
 13. Úprava rozpočtu starostom
 14. Úprava rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom
 15. Rôzne
 16. Prijatie uznesenia
 17. Záver

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).