V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 31. 10. 2019 / štvrtok / o 15.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                      Všetkých občanov srdečne pozývame

 

                                                                                      Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                   starosta

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 31.10.2019

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme uzatvorenej medzi obcou Horný Hričov a Lesným a pozemkovým spoločenstvom urbárnici obce Horný Hričov uzatvorenej dňa 18.01.2019
 6. Schválenie účelovo určených prostriedkov ŽSR z výrubu drevín vo výške 2 000 €,- na nákup a výsadbu sadeníc
 7. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2020 – TJ Horný Hričov
 8. Schválenie použitia poplatku za rozvoj
 9. Schválenie vydania knihy o histórii obce Horný Hričov
 10. Úprava rozpočtu starostom
 11. Úprava rozpočtu OZ k 31.10.2019
 12. Rôzne
 13. Záver

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).