P O Z V Á N K A                                                                                       

      V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 29. 01. 2018 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 29.01.2018

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Prednesenie správy o činnosti TJ Horný Hričov
 6. Informácia o zriadení vecného bremena zo zákona pre SSE a SPP, Modernizácia trate ŽSR
 7. Schválenie vecného bremena pre ROAD, s.r.o parcela č. C KN 824/20
 8. Prerokovanie Žiadosti o stanovisko ku konaniu predĺženia povolenia na činnosť spoločnosti SAKER s.r.o.
 9. Prerokovanie žiadosti DRR INVEST s.r.o. zastúpenej Mgr. Rastislavom Ďuriníkom o oslobodenie od dane zo stavieb
 10. Úprava rozpočtu starostom 2017
 11. Úprava rozpočtu OZ 2018
 12. Rôzne
 13. Prijatie uznesenia
 14. Záver

 

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).