V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 27. 03. 2017 / pondelok/ o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva.

   Všetkých občanov srdečne pozývame

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 27.03.2017

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 8. Správa predsedu Stavebnej komisie a jej odporúčania
 9. Schválenie zmerania žiarenia vysielač spoločnosti Telekom na parcele č. 825/9
 10. Schválenie odkúpenia dvoch nerezových stolov od p. Erika Novisedláka
 11. Schválenie výstavby workoutového cvičiska na parcele C KN č. 650/3
 12. Schválenie použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu na výstavbu workoutového cvičiska
 13. Schválenie nákupu kolotoča na detské ihrisko (doplnenie už osadených prvkov)
 14. Schválenie nákupu riadu do kuchyne Zetky
 15. Schválenie rekonštrukčných prác na Zetke (oprava el. bar, oprava vodovod, oprava dámske toalety, výmena dlažby, výmena vnútorných dverí, vymaľovanie)
 16. Schválenie navýšenia dotácie TJ
 17. Použitie finančných prostriedkov z náhrady za výrub drevín na údržbu drevín v obci
 18. Úprava rozpočtu starostom k 06.02.2017
 19. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 27.03.2017
 20. Návrh záverečného účtu
 21. Rôzne
  • Informácia obecné studne
  • Informácia altánok ihrisko
  • Informácie výsadba stromov v obci
  • Informácia Územný plán obce
  • Informácia oprava ciest
 22. Prijatie uznesenia
 23. Záver

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).