P O Z V Á N K A

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 26. 02. 2018 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 26.02.2018

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Hričov za rok 2017
 6. Schválenie Návrhu zadania pre vypracovanie ÚPN – O Horný Hričov
 7. Schválenie zámeru – vyvŕtanie studne areál Zetky
 8. Schválenie zámeru – opravenie omietok a vymaľovanie vnútorných priestorov ZŠ s MŠ Horný Hričov
 9. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 26.02.2018
 10. Rôzne
  • Informácia o riešení vitráži v kostole, informácie o pokračovaní rekonštrukčných prác
 11. Prijatie uznesenia
 12. Záver

Ing. Dušan Ďuríček

starosta

 

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).