V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  uskutoční dňa 20. 04. 2020 / pondelok / o 17.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Z dôvodu pretrvávajúceho ohrozenia nákazou COVID – 19 bude  obecné zastupiteľstvo prebiehať za prísnych hygienicky – bezpečnostných opatrení v sále miestneho osvetového strediska (Zetky). Zo zákona je každé obecné zastupiteľstvo verejné, ale vzhľadom na súčasnú situáciu žiadame občanov aby svoju účasť na zastupiteľstve zvážili.

Ing. Dušan Ďuríček

  starosta

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 20.04.2020

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Hričov za rok 2019
 6. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Horný Hričov za rok 2019
 7. Žiadosť pani Ivany Kozákovej o odpustenie splátky nájomného počas nariadeného uzatvorenia prevádzky v súvislosti s opatreniami vlády SR v boji proti COVID – 19
 8. Žiadosť pani Ivany Kozákovej o predĺženie Nájomnej zmluvy
 9. Žiadosť pani Ivany Hubočanovej o odpustenie splátky nájomného počas nariadeného uzatvorenia prevádzky v súvislosti s opatreniami vlády SR v boji proti COVID – 19
 10. Schválenie dofinancovania rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice Horný Hričov
 11. Návrh Záverečného účtu Obce Horný Hričov za rok 2019
 12. Úprava rozpočtu starostom k 03.02.2020
 13. Úprava rozpočtu OZ k 20.04.2020
 14. Rôzne
 15. Záver

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).