V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 03. 06. 2019 / pondelok / o 17.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                     Všetkých občanov srdečne pozývame

 

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 03.06.2019

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Informácia o novom Organizačnom poriadku obce Horný Hričov
 6. Schválenie otvorenia druhej triedy v MŠ Horný Hričov a prijatie ďalšieho učiteľa/ky
 7. Schválenie kúpi nového úžitkového automobilu formou lízingu
 8. Prijatie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Hričov na 2. polrok 2019
 9. Rozprava k návrhu revitalizácie SAKER,s.r.o.
 10. Úprava rozpočtu starostom k 06.05.2019
 11. Úprava rozpočtu OZ k 03.06.2019
 12. Podnety na zlepšenie práce starostu obce a obecného úradu – Podnety na rozvoj obce
 13. Rôzne
 14. Prijatie uznesenia
 15. Záver

 

                                                                                                                                                                                  Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                                                                               starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).