č.j.: S2020/00015/20                                                                                                       Horný Hričov, dňa 11.02.2020

tel.: 041/5680 129,  fax: 041/5680 369,  e-mail: info@hornyhricov.sk , web. adresa: www.hornyhricov.sk

Obec Horný Hričov v zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č.50/76 Zb. v platnom znení ako i vyhlášky č.55/2001 Z. z. obstaráva Územný plán obce ( ÚPN – O) Horný Hričov.

V tejto súvislosti podľa § 11 ods.3) a 4) zákona č.24/2006 Z.z. v platnom znení Vás pozýva na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce (ÚPN – O) Horný Hričov“, ktoré sa uskutoční

dňa 24.02.2020 (pondelok) o 1700 hod.

 v Kultúrnom dome obce Horný Hričov („Zetka“).

                                                                                                                                                                  Ing. Dušan Ď u r í č e k

                                                                                                                                                               starosta

Príloha: Rozdeľovník

Vybavuje: Ing.arch. Vladimír Barčiak

odborne spôsobilá osoba – reg.č.263,

č.t.: 0903 554 837, email: barciak.ing.arch@gmail.com

Rozdeľovník:

 1. Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
 2. Obec Svederník, Svederník 48, 013 32 pošta Dlhé Pole
 3. Obec Divinka, Divinka 142, 013 31 Divinka
 4. Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
 5. Obec Kotešová, OcÚ 325, 013 61 Kotešová
 6. MŽP SR,  Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia geológie, ŠSOPaK
 7. Ministerstvo obrany SR, Správa majetku, detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
 8. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
 9. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 10. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP,(úsek EIA), Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 11. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 12. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie VS a vybraných zložiek ŽP kraja,  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08, Žilina
 13. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP, (ŠVS, ŠS OH, ŠS OO),  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 14. Okresný úrad Žilina, Odb. opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 15. Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 16. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
 18. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
 19. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava
 20. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 21. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
 22. Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10, 971 01 Prievidza
 23. Dopravný úrad, letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
 24. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
 25. EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina (spracovateľ Správy…)
 26. Ing.arch. Stanislav Kristiník, Klemensova 29/36, 010 01 Žilina (spracovateľ návrhu ÚPN – O)

 

 

 

 

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).