Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Horný Hričov ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Lesné a pozemkové spoločenstvo urbárnici obce Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov 36 požiadal o výrub drevín :

  • náletové stromy – topoľ 100 ks a vŕb 15 ks, s priemerom kmeňa 5 až 60 cm a náletové kríky rastúce na ploche 10 500 m², rastúce v záplavovom pásme rieky Váh na  pozemku par. KN – E č. 1220/1 v k. ú. Horný Hričov, list vlastníctva  č. 1078. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil zámerom využívať uvedenú plochu na pestovanie poľnohospodárskych plodín ( zelené krmivo a seno).

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad, 013 42 Horný Hričov 191 alebo elektronicky na e-mail: info@obechornyhricov.sk v lehote 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

 

 

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).