Oznámenie o začatí správneho konania

vo veci výrubu drevín

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Horný Hričov ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

     Žiadateľ : Matúš KOCMÁNEK, bytom Horný Hričov 48, požiadal o výrub drevín na pozemku parc. č. KN C 323 a 324, katastrálne územie obce Horný Hričov, list vlastníctva 156, a to 1 ks orech vlašský, s obvodom kmeňa 45 cm a 1 ks jaseň štíhly s obvodom kmeňa 40 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že ide o náletové dreviny, ktoré prekážajú pri rekonštrukcii rodinného domu č. 33.

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad, 013 42 Horný Hričov 191 alebo elektronicky na e-mail: info@obechornyhricov.sk v lehote 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

Horný Hričov 12.03.2019

Ing. Dušan Ďuríček

starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).