Oznámenie o začatí správneho konania

vo veci výrubu drevín

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Horný Hričov ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

     Žiadateľ : Ing. Róbert ĎURINÍK, bytom Horný Hričov 256, požiadal o výrub drevín na pozemku parc. č. KN C 552/1, katastrálne územie obce Horný Hričov, list vlastníctva 575, a to 1 ks orech vlašský, s obvodom kmeňa 176 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že ide o drevinu so zlým zdravotným stavom, ktorá hrozí spadnutím a ohrozením života, zdravia a majetku občanov.

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad, 013 42 Horný Hričov 191 alebo elektronicky na e-mail: info@obechornyhricov.sk v lehote 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Horný Hričov 12.03.2019

                                                                                                   Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                        starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).