Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

      Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Horný Hričov ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ : Ing. Róbert Pilarčík, bytom Žilinaská Lehota 115 a Vladimír Čapičík, bytom Na Lány 1118/37C Budatín, požiadali o výrub drevín na pozemku parc. č. 279/100 ( areál bývalého poľnohospodárskeho družstva ), katastrálne územie obce Horný Hričov, list vlastníctva 1283, a to 3 ks topoľ kanadský, s priemerom kmeňa 60 cm – 85 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že predstavujú alergéne dreviny a pri silnom vetre môžu ohroziť život a zdravie ľudí, ktorí sa tam pohybujú.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad, 013 42 Horný Hričov 191 alebo elektronicky na e-mail: info@obechornyhricov.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 Vyvesené  28.10.2016                                                           Zvesené: 07.11.2016

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).