O Z N A M

Obec Horný Hričov vydala :

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O PREDĹŽENÍ DOBY TRVANIA REKLAMNEJ STAVBY č. S2017/00358/02 zo dňa 18.10.2017 stavby „19913, 19914 – billboard obojstranný o rozmeroch 5,10 m x 2,40 m“ umiestnený na pozemku parcelné č. KN C 726, katastrálne územie obce Horný Hričov okr. Žilina, na základe žiadosti spoločnosti Media representative, s.r.o. so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 46 381 694

     Rozhodnutie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, počas stránkových hodín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia

Pondelok, streda od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h, Utorok, štvrtok a piatok od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 18.10.2017                                               Zvesené : 02.11.2017

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).