OZNÁMENIE o strategickom dokumente :

„Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja“

Obstarávateľ Žilinský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa§ 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja“

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 16.11.2017 do 1.12.2017

Oznámenie o strategickom dokumente je taktiež zverejnená na webovej adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zmeny-doplnky-c-5-vuc-zilinskeho-kraja

                  Úradné hodiny :

                  Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

                 Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 16.11.2017                                                                              Zvesené : 1.12.2017

 

                                                                                                                Starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).