OZNÁMENIE

O strategickom dokumente :

„Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník“

Obstarávateľ Obec Svederník, Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 06.06.2019 do 21.06.2019

Strategický dokument je zverejnený aj na internetovej stránke:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-3-uzemneho-planu-obce-svedernik

Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybratých zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 06.06.2019                                                                              Zvesené : 21.06.2019

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).