Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva predložil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA/SEA podľa § 5 Zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020” 

     Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 08.11.2016 do 23.11.2016

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).