OZNÁMENIE o dokumente :

 „Logistické centrum COOP Jednota Horný Hričov – 2. etapa – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a oznámenie o začatí správneho konania“

Navrhovateľ Neo Domus, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín doručil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 18 ods. 2 a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákona EIA“) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Logistické centrum COOP Jednota Horný Hričov – 2. etapa“ Vypracovaný spracovateľom ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina. Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemkoch KN C 825/40, 825/39, 825/18, 825/42, 825/47 v k.ú. Horný Hričov

Oznámenie o dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 15.11.2017 do 30.11.2017

Oznámenie o strategickom dokumente je taktiež zverejnená na webovej adrese:

http://www.enviroportal.sk/SK_SK/eia/detail/logisticke-centrum-coop-jednota-horny-hricov-2-etapa

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 15.11.2017                                                                              Zvesené : 30.11.2017

 

                                                                                                                Starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).