V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Horný Hričov predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

                                                                                     178 940

ÚVKO = ———————————— = 0,4039  x 100% =     40,39 %

                                                                                     443 030

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: ­­ 7 eur / tona

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 je zverejnená na webovom sídle: www.hornyhricov.sk

Prílohou tohto potvrdenia je kópia Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 (§ 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.).

                                                                                                       Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta   

♠                                2019_02_22 OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANIA S NÍM

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).