Obec Horný Hričov v zmysle zák.č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhl.č. 55/2001 Z. z. obstaráva územný plán obce.

V tejto súvislosti podľa § 20, ods.(3) zák.č. 50/1976 Zb. v platnom znení oznamuje  začatie prerokovania návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Horný Hričov a predkladá ho na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli obce  ako i na webovej stránke obce: www.hornyhricov.sk  a  na uplatnenie pripomienok.

Návrh zadania obsahuje návrh cieľov a požiadaviek, ktoré treba riešiť v územnom pláne obce Horný Hričov, ako i požiadavky na formu, rozsah a obsah územného plánu obce.

Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, spoločenské organizácie, podnikateľské subjekty…) sú  oprávnené  podať  pripomienky  k  návrhu zadaniu v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, a to na Obecný úrad Horný Hričov.

Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať

 ♠                                                                                        Horný Hričov Zadanie

Vyvesené : 13.12.2017                                                                                                                                           Zvesené : 15.01.2018

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).