Obec Horný Hričov v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so Zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ako i Vyhláškou č. 55/2001 Z. z. obstaráva návrh územného plánu obce Horný Hričov.

V tejto  súvislosti podľa § 22 ods. (1) Zák. č. 50/76 Zb. v platnom znení oznamuje začatie verejného prerokovávania návrhu územného plánu obce Horný Hričov. Návrh územného plánu obce predkladá na verejné nahliadnutie a na uplatnenie pripomienok.

Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, podnikatelia, spoločenské organizácie a pod.) sú oprávnené podať pripomienky k návrhu územného plánu obce v lehote do 30 dní od dňa zverejnenia tohto oznámenia, a to na Obecný úrad Horný Hričov.

Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať.

Oboznámiť sa podrobnejšie s návrhom územného plánu obce je možné v pracovných dňoch stanovenej lehoty na Obecnom úrade Horný Hričov ako i webovej stránke obce: http://www.hornyhricov.sk/.

                                                                                                                                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

starosta

VIAC V SEKCII – DOKUMENTY – ÚZEMNÝ PLÁN – rok 2019 – NÁVRH

     01 širšie vzťahy

 

ZVEREJNENÉ : 05.06.2019

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).