PUČEK Marián – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Marián PUČEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  16.01.2020                                              Zvesené dňa : 31.01.2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie

     V súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z. o vyhlásení voľby Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. Z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

u r č u j e m

dňom 05.12.2019 zodpovedné osoby za organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29. februára 2020 v zložení:

  1. Bc. Jozef Jahvodka – odborný referent – vedúci administratívy
  2. Marta Donátová – zamestnanec obce Horný Hričov

Pracovná skupina zodpovedá za činnosť:

  • organizačno-technickú pomoc pri zabezpečení prípravy a priebehu volieb,
  • administratívne zabezpečenie volieb,
  • materiálne a technické zabezpečenie volebných miestností,
  • zabezpečenie dopravy materiálov do a z volebných miestností,
  • zabezpečenie prevzatia a úschovy volebnej dokumentácie.

V Hornom Hričove, 05.12.2019

 

 

Ing. Dušan Ďuríček

starosta

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – informácia o doručovaní žiadosti o voľbu poštou

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

           V zmysle pokynu na zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňujeme elektronickú adresu pre doručovanie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky

jozef.jahvodka@hornyhricov.sk

Volič,ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi :

–  meno a priezvisko,  rodné číslo,

–  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,  adresu miesta pobytu v cudzine.

     Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

–  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

–  hlasovacie lístky,

–  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

–  poučenie o spôsobe hlasovania.

HLASOVANIE

Vybrať jeden hlasovací lístok ….

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ….

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ….

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – elektronická adresa pre doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020    

     V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňujeme elektronickú adresu pre doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie.

 

jozef.jahvodka@hornyhricov.sk

 

 

Vymenovanie zapisovateľa OVK v Hornom Hričove pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

     V súlade § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Dušan Ďuríček starosta obce

v y m e n o v a l

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v Hornom Hričove, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Bc. Jozefa Jahvodku

kontakt na zapisovateľa OVK: Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov

telefón: 041/5680129, 0905 339190

e-mail:  jozef.jahvodka@hornyhricov.sk

V Hornom Hričove dňa: 30.11.2019

Ing. Dušan Ďuríček

starosta

OZNÁMENIE o utvorení volebných okrskov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 (deň konania 29. februára 2020)

O Z N Á M E N I E

o utvorení volebných okrskov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 (deň konania 29. februára 2020)

     Obec Horný Hričov zastúpená starostom Ing. Dušanom Ďuríčkom podľa § 166 zákona č. /180/2014 Z. z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, utvorila

1 volebný okrsok s volebnou miestnosťou v MOS (sála MOS)

Ing. Dušan Ďuríček  starosta