JANCOVÁ Žaneta – výzva na prevzatie zásielka

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Žaneta JANCOVÁ,  pobyt na obci Horný Hričov

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  10.03.2020                                                   Zvesené dňa : 25.03.2020