Anna PÚČKOVÁ – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Anna PÚČKOVÁ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  30.04.2018                                              Zvesené dňa : 15.05.2018

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta

Michal ŠICHMAN – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Michal ŠICHMAN, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  30. 04. 2018                                              Zvesené dňa : 15. 05. 2018

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta

POZVÁNKA na zasadnutie OZ Horný Hričov dňa 23.04.2018

                                                          P O Z V Á N K A     

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 23.04.2018 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

 

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 23.04.2018

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 /BNV/
 6. Žiadosť o vybudovanie cesty ASTA, a.s.
 7. Informácia o zriadení vecného bremena zo zákona pre SSE a SPP, Modernizácia trate ŽSR /BNV/
 8. Schválenie výroby vitráži Kostol sv. Cyrila a Metóda /SS/
 9. Schválenie rekonštrukcie spevnených plôch Kostol sv. Cyrila a Metóda /SS/
 10. Úprava rozpočtu starostom /BNV/
 11. Úprava rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom /SS/
 12. Rôzne
  • Informácie o postupe prác na kostole
  • Informácie o postupe prác na vybudovaní parku
  • Informácie o postupe prác Územný plán Horný Hričov
  • Informácie obnova asfaltovej plochy pri parku + dvor ZŠ s MŠ
  • Informácie vybudovanie nového oplotenia Zetka + ZŠ s MŠ
 13. Prijatie uznesenia
 14. Záver

Miroslav KURIC – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav KURIC, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  16. 04. 2018                                               Zvesené dňa : 02. 05. 2018

 

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta

Monika KRÁLIKOVÁ – oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Horný Hričov

Oznámenie o zrušení TRVALÉHO pobytu

            Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom :

11.04.2018

Monika Králiková, narodená 17. 12. 1985

Miestom nového trvalého pobytu je Horný Hričov.

Horný Hričov, 11. 04. 2018

Jozef Jahvodka

/podpis zamestnanca ohlasovne /

Vyvesené : 11.04.2018                                                                                                                                                                                   Zvesené : 26.04.2018