ROZHODNUTIE – Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu Obce Divinka

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania : strategický dokument „Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu Obce Divinka“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA v platnom znení.

Rozhodnutie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 16. 08. 2019 do 02. 09. 2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 16.08.2019                                                                                                                                          Zvesené : 02.09.2019

 

ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT – opravárenská dielňa nákladnej dopravy – Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

                      Dokument :

„ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT – opravárenská dielňa nákladnej dopravy “ – Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len EIA ) v spojení s § 18 ods. 1 písm. c) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona EIA a zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT – opravárenská dielňa nákladnej dopravy “ ktorý predložil navrhovateľ TD Company, s.r.o., Kamenná cesta 2825/11, 010 01 Žilina – vydal rozhodnutie – navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Vyvesené : 25.07.2019                                                                                                                       Zvesené : 09.08.2019

 

 

PUČEK Marián – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Marián PUČEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  24..07.2019                                              Zvesené dňa : 08.08.2019

 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Horný Hričov ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

     Žiadateľ : Daniela Migátová, bytom Horný Hričov 257, požiadal o výrub drevín na pozemku parc. č. KN C 574/4, katastrálne územie obce Horný Hričov, list vlastníctva 257, a to 1 ks smrek strieborný, s obvodom kmeňa 120 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že ide o drevinu ktorá svojím rastom zasahuje do elektrického rozvodného vedenia v obci a do elektrických prípojok okolitých rodinných domov. Drevina má zlý zdravotný stav, a hrozí spadnutím a ohrozením života, zdravia a majetku občanov.

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad, 013 42 Horný Hričov 191 alebo elektronicky na e-mail: info@obechornyhricov.sk v lehote 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina-Bytča-hranica ŽST/TSK-(Považská Bystrica)

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy,

alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 16. 07. 2019 do 12. 08. 2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 16. 07. 2019                                                            Zvesené : 31. 07. 2019

 

PUČEK Marián – výzva na prevzatie zásielky

Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Marián PUČEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  12.07.2019                                              Zvesené dňa : 27.07.2019

KURIC Miroslav – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav KURIC, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  08.07. 2019                                               Zvesené dňa : 23.07. 2019

H o r n ý H r i č o v, návrh územného plánu obce (ÚPN – O), oznámenie o začatí verejného prerokovávania, ž i a d o s ť o podanie pripomienok

Obec Horný Hričov v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so Zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ako i Vyhláškou č. 55/2001 Z. z. obstaráva návrh územného plánu obce Horný Hričov.

V tejto  súvislosti podľa § 22 ods. (1) Zák. č. 50/76 Zb. v platnom znení oznamuje začatie verejného prerokovávania návrhu územného plánu obce Horný Hričov. Návrh územného plánu obce predkladá na verejné nahliadnutie a na uplatnenie pripomienok.

Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, podnikatelia, spoločenské organizácie a pod.) sú oprávnené podať pripomienky k návrhu územného plánu obce v lehote do 30 dní od dňa zverejnenia tohto oznámenia, a to na Obecný úrad Horný Hričov.

Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať.

Oboznámiť sa podrobnejšie s návrhom územného plánu obce je možné v pracovných dňoch stanovenej lehoty na Obecnom úrade Horný Hričov ako i webovej stránke obce: http://www.hornyhricov.sk/.

                                                                                                                                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

starosta

VIAC V SEKCII – DOKUMENTY – ÚZEMNÝ PLÁN – rok 2019 – NÁVRH

     01 širšie vzťahy

 

ZVEREJNENÉ : 05.06.2019