Peter FUSKO – výzva na prebratie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Peter FUSKO, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené : 12.10.2018                                                           Zvesené : 29.10.2018

Andrej BOTEK – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Andrej BOTEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  10.10.2018                                                   Zvesené dňa : 25.10.2018

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 8.10.2018

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 08. 10. 2018 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

                                                                                      Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                    starosta

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 08.10.2018

 

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Prerokovanie Žiadosti spoločnosti DRR INVEST, s.r.o. o prijatie VZN ohľadom oslobodenia od dane zo stavieb
 6. Prerokovanie Žiadosti spoločnosti SAKER, s.r.o. o stanovisko k vydaniu nového povolenia na činnosť spoločnosti
 7. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena ASTA, a.s. vs. obec Horný Hričov – kanalizácia
 8. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena ASTA, a.s. vs. obec Horný Hričov v prospech SEVAK, a.s. – vodovod
 9. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena ASTA, a.s. vs. obec Horný Hričov v prospech Severoslovenská distribučná, a.s. – vzdušné/zemné elektrické vedenie
 10. Schválenie Zmluvy o nájme medzi obcou Horný Hričov a LaPSU Horný Hričov
 11. Schválenie investičnej akcie rekonštrukcia miestnej komunikácie Námestie – Zástavka ŽSR
 12. Schválenie použitia Poplatku na rozvoj vo výške 27 835,85 € na úhradu rekonštrukcie miestnej komunikácie Námestie – Zástavka ŽSR
 13. Úprava rozpočtu starostom
 14. Úprava rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom
 15. Rôzne
 16. Prijatie uznesenia
 17. Záver

Andrej BOTEK – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Andrej BOTEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  21.09.2018                                                   Zvesené dňa : 08.10.2018