Stavebné povolenie – v rámci stavby IBV Horný Hričov – 4 rodinné domy

„Stavebné povolenie – v rámci stavby IBV Horný Hričov – 4 rodinné domy“

SO 06 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

SO 07 Rozšírenie vodovodu

SO 08 Čerpacia stanica odpadových vôd – ČSOV

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo

na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 17. 06. 2019 do 02. 07. 2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 17. 06. 2019                                                                                       Zvesené : 02. 07. 2019

 

 

BOTEK Andrej – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Andrej BOTEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  13.06.2019                                                                                                    Zvesené dňa : 28.06.2019

 

OZNÁMENIE o strategickom dokumente „Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník“

OZNÁMENIE

O strategickom dokumente :

„Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník“

Obstarávateľ Obec Svederník, Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 06.06.2019 do 21.06.2019

Strategický dokument je zverejnený aj na internetovej stránke:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-3-uzemneho-planu-obce-svedernik

Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybratých zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 06.06.2019                                                                              Zvesené : 21.06.2019

H o r n ý H r i č o v, návrh územného plánu obce (ÚPN – O), oznámenie o začatí verejného prerokovávania, ž i a d o s ť o podanie pripomienok

Obec Horný Hričov v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so Zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ako i Vyhláškou č. 55/2001 Z. z. obstaráva návrh územného plánu obce Horný Hričov.

V tejto  súvislosti podľa § 22 ods. (1) Zák. č. 50/76 Zb. v platnom znení oznamuje začatie verejného prerokovávania návrhu územného plánu obce Horný Hričov. Návrh územného plánu obce predkladá na verejné nahliadnutie a na uplatnenie pripomienok.

Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, podnikatelia, spoločenské organizácie a pod.) sú oprávnené podať pripomienky k návrhu územného plánu obce v lehote do 30 dní od dňa zverejnenia tohto oznámenia, a to na Obecný úrad Horný Hričov.

Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať.

Oboznámiť sa podrobnejšie s návrhom územného plánu obce je možné v pracovných dňoch stanovenej lehoty na Obecnom úrade Horný Hričov ako i webovej stránke obce: http://www.hornyhricov.sk/.

                                                                                                                                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

starosta

VIAC V SEKCII – DOKUMENTY – ÚZEMNÝ PLÁN – rok 2019 – NÁVRH

     01 širšie vzťahy

 

ZVEREJNENÉ : 05.06.2019

Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 7 (6b)

OZNÁMENIE o strategickom dokumente :

„Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 7 (6b)“

Obstarávateľa Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina – Strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona EIA v platnom znení

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 03.06.2019 do 18.06.2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 03.06.2019                                                                              Zvesené : 18.06.2019

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE Obecného zastupiteľstva dňa 03.06.2018

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 03. 06. 2019 / pondelok / o 17.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                     Všetkých občanov srdečne pozývame

 

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 03.06.2019

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Informácia o novom Organizačnom poriadku obce Horný Hričov
 6. Schválenie otvorenia druhej triedy v MŠ Horný Hričov a prijatie ďalšieho učiteľa/ky
 7. Schválenie kúpi nového úžitkového automobilu formou lízingu
 8. Prijatie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Hričov na 2. polrok 2019
 9. Rozprava k návrhu revitalizácie SAKER,s.r.o.
 10. Úprava rozpočtu starostom k 06.05.2019
 11. Úprava rozpočtu OZ k 03.06.2019
 12. Podnety na zlepšenie práce starostu obce a obecného úradu – Podnety na rozvoj obce
 13. Rôzne
 14. Prijatie uznesenia
 15. Záver

 

                                                                                                                                                                                  Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                                                                               starosta

OZNÁMENIE o strategickom dokumente :„Zmena a doplnok č. 12 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice“

OZNÁMENIE o strategickom dokumente :

„Zmena a doplnok č. 12 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice“

Obstarávateľ Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 2/2, 013 13 Rajecké Teplice

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 27.05.2019 do 10.06.2019

Strategický dokument je zverejnený aj na internetovej stránke:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-12-uzemneho-planu-sidelneho-utvaru-rajecke-teplice

Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybratých zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 25.05.2019                                                                                                                                                                    Zvesené : 10.06.2019

Stavebné povolenie – IBV Horný Hričov – 4 rodinné domy SO 05 Dopravné napojenie a účelová komunikácia

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 10. 05. 2019 do 27. 05. 2019

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 10. 05. 2019                                                     Zvesené : 27. 05. 2019

♠      SO 05 Dopravné napojenie a účelová komunikácia