POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zasadnutia dňa 10.12.2018

 

P O Z V Á N K A  

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 10. 12. 2018 / pondelok / o 17.00 hod.

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

                                                                                                                                                      Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                                                  starosta

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 10.12.2018

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Schválenie začatia verejného obstarávania zhotoviteľa investičnej akcie „Vybudovanie chodníkov etapa I., II., III“.
 6. Schválenie začatia verejného obstarávania zhotoviteľa investičnej akcie „Vybudovanie parku pri kostole sv. Cyrila a Metoda“
 7. Schválenie začatia verejného obstarávania zhotoviteľa investičnej akcie „Výmena radiátorov a stupačiek v obecnej bytovke“
 8. Schválenie obstarávania vypracovania projektovej dokumentácie „Miestna komunikáciu – Novostavby pri bývalom JRD“
 9. Schválenie obstarávania vypracovania projektovej dokumentácie „Chodníky – Cintorín Horný Hričov“
 10. Schválenie obstarávania vypracovania projektovej dokumentácie „Stará škola Horný Hričov“
 11. Schválenie obstarávania vypracovania projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia kaplnky Horný Hričov“
 12. Schválenie obstarávania vypracovania projektovej dokumentácie „Multifunkčné ihrisko Horný Hričov + zázemie“
 13. Schválenie Dohody o úprave ceny služby k zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia č. Z-S-2017-000077-00
 14. Schválenie rozšírenia verejného osvetlenia „Rezidencia I – ASTA, a.s.“ v počte 4 ks
 15. Úprava rozpočtu starostom
 16. Úprava rozpočtu OZ k 10.12.2017
 17. Úprava rozpočtu pre ZŠ s MŠ Horný Hričov k 10.12.2017 na základe Oznámenia o poukázaní finančných prostriedkov z Okresného úradu Žilina, odbor školstva
 18. Navýšenie dotácie ZŠ s MŠ Horný Hričov vo výške : 10 000,00 € – mzdy 12/2018 prevod na depozit a úhrady v 01/2019
 19. Rozpočtový harmonogram na rok 2019
 20. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021
 21. Schválenie použitia rezervného fondu v roku 2019
  • Splátka zádržného – Vybudovanie  parku na základe Zmluvy o dielo č.10000134220/3489 zo dňa 12.04.2018 – zhotoviteľom Skanska SK,a.s. v zmysle čl.VI Platobné podmienky a fakturácia vo výške  1 532,71 €
  • Splátky zádržného – Rekonštrukcia DS na základe Zmluvy o dielo č. 002/2017 zo dňa 16.10.2017, Dodatkom č.1 k zmluve o dielo č.002/2017 zo dňa 11.06.2018, a Dodatkom č.2 k zmluve o dielo č.002/2017 zo dňa 31.10.2018 – zhotoviteľom ERPOS, spol.s r.o.  v zmysle čl.6 Platobné podmienky vo výške 8 725,17 €
 22. Rozpočet obce
  • Schválenie rozpočtu na rok 2019
  • Rozpočet na roky 2020 – 2021
 23. Tvorba Fondu opráv bytovka za rok 2018 vo výške 4 520,58 €
 24. Odpis pohľadávky p. Marcela Šurmanová za nájomné z roku 2017 vo výške 685,60 € na základe uznesenia Okresného súdu Žilina, spisová značka 1OdK/105/2018 – 23 zo dňa 22.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.05.2018 a ktorým Okresný súd rozhodol o oddlžení a rozhodol o zrušení
 25. Rozprava –  premiestnenie kontajnerov hasičskej zbrojnici
 26. Rozprava – výmena okien a dverí hasičská zbrojnica, rekonštrukcia vnútorných priestorov
 27. Rozprava – vjazd do dediny – výsadba kvetov
 28. Rôzne
 29. Prijatie uznesenia
 30. Záver

 

 

 

 

 

PUČEK Marián – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Marián PUČEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  05.12.2018                                              Zvesené dňa : 20.12.2018

 

POZVÁNKA na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 03.12.2018

P O Z V Á N K A

    V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 03. 12. 2018 / pondelok / o 17.00 hod.

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

                                                                                      Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                         starosta

Program Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 03.12.2018

Úvodné náležitosti: 

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov

Program :

 1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Overenie sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu
 5. Určenie platu starostu
 6. Diskusia
 7. Prijatie uznesenia
 8. Záver

 

Miroslav PETRÁŠ – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav PETRÁŠ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené: 22.11.2018                                                                Zvesené : 07.12.2018