Miroslav PETRÁŠ – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav PETRÁŠ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené: 13.02.2018                                                                 Zvesené : 28.02.2018

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta

ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT ( opravárenská dielňa nákladnej dopravy )

Navrhovaná činnosť : „ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT ( opravárenská dielňa nákladnej dopravy )“

Navrhovateľa  TD Company, s.r.o., Kamenná cesta 2825/11, 010 01 Žilina, IČO 46900284 vypracovaná spracovateľom ENVIROSPOL, s.r.o. Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava, predmetom ktorej je zhotovenie administratívnych priestorov spolu s opravárenskou dielnou nákladnej dopravy pre vlastný vozový park spoločnosti, umiestnene v katastrálnom území Horný Hričov, par. č.  C KN 814/5 –  sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Rozhodnutie je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 07.02.2018 do 22.02.2018

Oznámenie o strategickom dokumente je taktiež zverejnená na webovej adrese: hornyhricov.sk v sekcii Úradná tabuľa

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 07.02.2018                                                                              Zvesené : 22.02.2018

 

                                                                                                                Starosta

 ♠                                  TD COMPANY – Administatívno-prevádzkový objekt

Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 5

OZNÁMENIE

Strategický dokument :

„Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 5“

Obstarávateľa Mesto Žilina, nám. obetí komunizmu 1, 010 31 Žilina, IČO 00321796, sa nebude posudzovať podľa zákona EIA  v platnom znení.

 Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 06.02.2018 do 21.02.2018

Oznámenie o strategickom dokumente je taktiež zverejnená na webovej adrese:

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 06.02.2018                                                                              Zvesené : 21.02.2018

 

Starosta

Miroslav PETRÁŠ – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav PETRÁŠ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené: 24.01.2018                                                                 Zvesené : 08.02.2018

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta

 

 

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 29.01.2018

                                                                                 P O Z V Á N K A                                                                                       

      V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 29. 01. 2018 / pondelok / o 17.00 hod.

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva

     Všetkých občanov srdečne pozývame

Program rokovania Obecného zastupiteľstva 29.01.2018

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Prednesenie správy o činnosti TJ Horný Hričov
 6. Informácia o zriadení vecného bremena zo zákona pre SSE a SPP, Modernizácia trate ŽSR
 7. Schválenie vecného bremena pre ROAD, s.r.o parcela č. C KN 824/20
 8. Prerokovanie Žiadosti o stanovisko ku konaniu predĺženia povolenia na činnosť spoločnosti SAKER s.r.o.
 9. Prerokovanie žiadosti DRR INVEST s.r.o. zastúpenej Mgr. Rastislavom Ďuriníkom o oslobodenie od dane zo stavieb
 10. Úprava rozpočtu starostom 2017
 11. Úprava rozpočtu OZ 2018
 12. Rôzne
 13. Prijatie uznesenia
 14. Záver

 

 

 

Miroslav KURIC – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav KURIC, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené: 22.01.2018                                                                 Zvesené : 06.02.2018

                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                       starosta