Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník

„Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník“ Obstarávateľ Obec Svederník, Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole

Strategickom dokumente „Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA v platnom znení.

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 06.12.2019                                                                              Zvesené : 23.12.2019

POZVÁNKA na zasadnutie OZ dňa 09.12.2019

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční

dňa 09. 12. 2019 / pondelok / o 17.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                               Všetkých občanov srdečne pozývame

 

                                                                                                                                                 Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                                            starosta

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 09.12.2019

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018, vrátane správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov, t.j. k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej VS a správu z overenia dodržiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách
 6. Konsolidovaná výročná správa zostavená za rok 2018 + správa audítora k IUZ 2018 + správa audítora ku KUZ 2018
 7. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene na území obce Horný Hričov č. 3/2019
 8. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o chove zvierat na území obce Horný Hričov č. 4/2019
 9. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia pre nakladanie s odpadom na území obce Horný Hričov č. 5/2019
 10. Schválenie komunitného plánu obce
 11. Žiadosť o navýšenie dotácie Zš s Mš Horný Hričov na rok 2019 vo výške 12 150,- €
 12. Úprava rozpočtu starostom k 20.11.2019
 13. Úprava rozpočtu OZ k 09.12.2019
 14. Tvorba fondu opráv bytovka za rok 2019 vo výške 4 040,11 €
 15. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Horný Hričov k rozpočtu obce Horný Hričov na roky 2020 – 2022
 16. Rozpočet obce na rok 2020
 17. Rozpočet obce na roky 2021 – 2022
 18. Rozpočtový harmonogram na rok 2020
 19. Rôzne
 20. Záver

Vyvesené:  05.12.2019

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie

     V súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z. o vyhlásení voľby Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. Z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

u r č u j e m

dňom 05.12.2019 zodpovedné osoby za organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29. februára 2020 v zložení:

 1. Bc. Jozef Jahvodka – odborný referent – vedúci administratívy
 2. Marta Donátová – zamestnanec obce Horný Hričov

Pracovná skupina zodpovedá za činnosť:

 • organizačno-technickú pomoc pri zabezpečení prípravy a priebehu volieb,
 • administratívne zabezpečenie volieb,
 • materiálne a technické zabezpečenie volebných miestností,
 • zabezpečenie dopravy materiálov do a z volebných miestností,
 • zabezpečenie prevzatia a úschovy volebnej dokumentácie.

V Hornom Hričove, 05.12.2019

 

 

Ing. Dušan Ďuríček

starosta