KOŠŤÁĽ Michal – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Michal KOŠŤÁĽ,

     Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  18.04.2019                                                Zvesené dňa : 03.05.2019

 

 

 

LAZÁR Juraj – oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Horný Hričov

Oznámenie

 o zrušení trvalého pobytu

            Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom :

16.01.2019

Juraj LAZÁR, narodený 18. 07. 1976

Miestom nového trvalého pobytu je Horný Hričov.

Horný Hričov, 16. 04. 2019

                                                                                                                                         Jozef Jahvodka

                                                                                                                                               /podpis zamestnanca ohlasovne/

PÚČKOVÁ Anna – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Anna PÚČKOVÁ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  15.04.2019                                              Zvesené dňa : 30.04.2019

ŠICHMAN Michal – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Michal ŠICHMAN, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  11. 04. 2019                                              Zvesené dňa : 26. 04. 2019

PUČEK Marián – výzva na prebratie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Marián PUČEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  11.04.2019                                              Zvesené dňa : 26.04.2019