Marián PUČEK – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Marián PUČEK, pobyt na obci Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  10.08.2020                                              Zvesené dňa : 25.08.2020

ROZHODNUTIE – Zber a mechanická úprava kovových odpadov – Záverečné stanovisko

Dokument :

„Zber a mechanická úprava kovových odpadov“ Záverečné stanovisko – navrhovateľ SAKER s.r.o. Horný Hričov 298, 013 42 Horný Hričov.

Dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy,

alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 29.07.2020 do 28.08.2020

Správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania je taktiež zverejnená na stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-mechanicka-uprava-kovovych-odpadov

Úradné hodiny :

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:00 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Streda v dobe od 07:00 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

ROZHODNUTIE – Zber a mechanická úprava kovových odpadov – Záverečné stanovisko

Dagmar ROVŇANÍKOVÁ – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Dagmar ROVŇANÍKOVÁ, pobyt na obci Horný Hričov

     Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  28.07.2020                                                                Zvesené dňa : 12.08.2020

 

 

Andrea MURÍNOVÁ – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Andrea MURÍNOVÁ, pobyt na obci Horný Hričov

     Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  28.07.2020                                                               Zvesené dňa : 12.08.2020

Stanislav KYSELA – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Stanislav KYSELA, pobyt na obci Horný Hričov

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené : 28.07.2020                                                                                                Zvesené : 12.08.2020

 

Michal ŠICHMAN – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Michal ŠICHMAN, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  24.07.2020                                              Zvesené dňa : 10.07.2020

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Hričov dňa 29.06.2020

     V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  uskutoční

dňa 29.06.2020 / pondelok / o 17.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu v Hornom Hričove.

     Zo zákona je každé obecné zastupiteľstvo zásadne verejné. Občanov, ktorí sa zúčastnia zasadnutia Obecného zastupiteľstva upozorňujeme na dodržanie hygienicky – bezpečnostných opatrení.

 

                                                                                                                     Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                               starosta

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 29.06.2020

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
 5. Prijatie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Hričov na 2. polrok 2020
 6. Správa hlavného kontrolóra obce Horný Hričov k Záverečnému účtu obce za rok 2019
 7. Záverečný účet obce Horný Hričov za rok 2019 a rozbor hospodárenia obce za rok 2019
 8. Tvorba rezervného fondu obce za rok 2019
 9. Schválenie realizácie III. Etapy výstavby chodníkov a opravy časti miestnej komunikácie súvisiacej s III. etapou výstavby chodníkov v obci Horný Hričov
 10. Schválenie použitia rezervného fondu obce Horný Hričov na výstavbu chodníkov a opravy časti miestnej komunikácie súvisiacej s III. etapou výstavby chodníkov v obci Horný Hričov
 11. Úprava rozpočtu starostom k 13.05.2020
 12. Úprava rozpočtu OZ k 29.06.2020
 13. Rôzne
 14. Prijatie uznesenia
 15. Záver

 

PUČEK Marián – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Marián PUČEK, pobyt na obci Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  23.06.2020                                                                         Zvesené dňa : 08.07.2020