LUTIŠAN Peter – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Peter LUTIŠAN, 013 42 Horný Hričov

     Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  13. 02. 2019                                               Zvesené dňa : 28. 02. 2019

 

BOTEK Andrej – výzva na prevzatie zásielky

Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Andrej BOTEK, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  08.02.2019                                                   Zvesené dňa : 25.02.2019

PETRÁŠ Miroslav – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav PETRÁŠ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené: 04.02.2019                                                                Zvesené : 19.02.2019

 

 

HORECKÁ Júlia – výzva na prevzatie zásielky

Oznámenie na prebratie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Júlia HôRECKÁ, 013 42 Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené: 30.01.2019                                                                 Zvesené : 14.02.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

     V súlade § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Dušan Ďuríček starosta obce

v y m e n o v a l

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v Hornom Hričove, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019 (deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 30. marca 2019)

Bc. Jozefa Jahvodku

kontakt na zapisovateľa OVK: Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov

telefón: 041/5680129, 0902 171 565

e-mail:  jozef.jahvodka@hornyhricov.sk

V Hornom Hričove dňa: 30.01.2019

                                                                                                   Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                          starosta

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

O Z N Á M E N I E

o utvorení volebných obvodov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019 (deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 30. marca 2019)

     Obec Horný Hričov zastúpená starostom Ing. Dušanom Ďuríčkom podľa § 166 zákona č. /180/2014 Z. z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, utvorila 1 volebný okrsok s volebnou miestnosťou v MOS (sála MOS).

                                                                                               Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                  starosta