Podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti VZN 1/2016 o dani z nehnuteľnosti

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

V poslednej dobe pribúdajú útoky na obec (a na mňa ako osobu) zo strany určitej skupinky podnikateľov, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, že v obci Horný Hričov platia zákony a poslanci so starostom razantne, ale zároveň v súlade so Zákonom a Ústavou chránia záujmy obce a jej občanov.

Jedným z takýchto útokov bolo aj podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti VZN 1/2016 o dani z nehnuteľnosti, ktorý na Okresnú prokuratúru podal p. Vladimír Čapičík a spol. (jeden z majiteľov nehnuteľností v bývalom JRD, ktoré sú postavené na súkromných parcelách občanov Horného Hričova a ich potomkov).

Som rád, že môžem konštatovať, že zmeny v systéme riadenia procesov obce a obecného úradu, ktoré od svojho zvolenia postupne zavádzam, sa v praxi osvedčili a podnet p. Vladimíra Čapičíka a spol., sa ukázal ako neoprávnený a teda obec Horný Hričov, starosta obce a poslanci postupovali v súlade so Zákonom a Ústavou Slovenskej republiky.

Poslanci obecného zastupiteľstva sú pravidelne informovaní o všetkých činnostiach, ktoré v obci prebiehajú a aktívne môžu do procesu zasahovať a ovplyvňovať ho. Mnohí z nich toto svoje právo uplatňujú a aj to je jeden z dôvodov, prečo obec funguje efektívne.

Zároveň som zaviedol kontrolu šiestich očí, čo znamená, že každý dôležitý dokument, rozhodnutie, stanovisko a pod. prechádza kontrolou mojou, hlavného kontrolóra (toto v minulosti vôbec nefungovalo) a právnika obce (tiež v minulosti nefungovalo). Až po tomto procese, opustí dokument obecný úrad.

Viem, že vo verejnosti nevládne príliš vysoká mienka o práci obecných úradov. Sám som odchovaný podnikateľským prostredím a preto na našom OÚ nastali nevyhnutné zmeny a ďalej sa úrad modernizuje. Aj tu platí, že každý manažér je len tak dobrý ako dobrých ma okolo seba ľudí.

….my nie sme diletanti

Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce

Stanovisko OR PZ Žilina k žiadosti obce o riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

Viac ako dva roky sa snažím riešiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v našej obci. Viacnásobne som telefonicky žiadal o pravidelné hliadkovanie a kontrolovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti a kontrolovanie oprávnenosti vjazdu nákladných automobilov do katastra našej obce.

Telefonické prísľuby zo strany Polície neboli naplnené, tak som 13.06.2017 požiadal písomnou žiadosťou o riešenie situácie.

Žiadosť si môžete prečítať tu: ♠ 2017_06_13_Polícia_Žiadosť meranie rýchlosti + vjazd…

Odpoveď z OR PZ Žilina prišla 26.06.2017…a celkom ma zarazila.

Odpoveď si môžete prečítať tu: ♠ 2017_06_26_Odpoveď na Žiadosť o meranie rýchlosti a…

Funkciu starostu som prevzal 03.12.2014 a od tohto dátumu do dnes, som videl hliadku PZ kontrolovať nákladné automobily v našej obci jeden krát.…..meranie rýchlosti vôbec.

V odpovedi OR PZ sa uvádza “…na ceste č. III/2090 vedúcej cez intravilán obce Horný Hričov v rámci výkonu služby realizuje a bude realizovať nepravidelné kontroly zamerané na meranie rýchlosti a kontrolu zákazu vjazdu nákladných vozidiel…” Z uvedeného mi vyplýva, že nepravidelnosť je 1 krát za 30 mesiacov….teoreticky do konca roka 2018 by mohli nepravidelne kontrolovať ešte raz.

V odpovedi sa tiež uvádza “…úsek cesty č. III/2090 prechádzajúci obcou Horný Hričov nie je evidovaný ako nehodový úsek. V období od 01.01.2017 do 20.06.2017 v ňom ODI OR PZ v Žiline nezaevidoval žiadnu dopravnú nehodu ani škodovú udalosť…” Osobne toto vnímam ako veľmi zvláštne tvrdenie a svoje by o tom vedel povedať aj p. Zúber, ktorému pravidelne (každý rok) pristane v záhrade nejaký “závodník”…zatiaľ bez strát na živote a zdraví.

Otázkou je, či na to, aby Polícia SR častejšie vykonávala kontroly dodržiavania dopravných predpisov je potrebné, aby niekto prišiel o život….Kto bude potom zodpovedný?

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

 

Žilinský večerník 20.07.2017….starosta tvrdil, že ide v obci budovať vlastné projekty, má vlastné osobné záujmy a nie záujmy občanov a spoločnosti…..

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

Dnes vyšiel zaujímavý “nezávislý článok” v týždenníku Žilinský večerník. Tento článok som neautorizoval a všimnúť si to môžu všetci, ktorí vedia, že starostom obce nie je pán Juríček….ale Ďuríček.

Naskenovaný článok si môžete prečítať tu:

KLIKNI TU_2017_06_20_Žilinský večerník článok

11.04.2017 má mailom oslovil redaktor novín Žilinský večerník pán Filek a požiadal ma o odpovede na jeho otázky. Z otázok bolo zrejmé, že časť podnikateľskej verejnosti po tom ako pochopila, že si nekúpi poslancov OZ a ani mňa ako starostu, začala s kampaňou proti poslancom a starostovi a v podstate proti záujmom všetkých slušných občanov žijúcich v našej obci.

Nebudem komentovať obsah článku a jeho nestrannosť. Prikladám moju plnú odpoveď na otázky pána Fileka, korú som posielal 11.04.2017……názor si môžete urobiť sami…odpoveď prikladám:

KLIKNI TU_2017_04_11_Odpoveď pán Filek

PS: V prípade záujmu  podnikateľov o komunikáciu so mnou a poslancami, sme im k dispozícií. Pravidelne býva obecné zastupiteľstvo, ktorého sa môžu zúčastniť a svoje požiadavky verejne odprezentovať…takže páni srdečne Vás pozývam..najbližšie OZ sa koná 26.06.2017 o 17.00 hod….prosím príďte, rád osobne spoznám (v článku sa asi hanbili zverejniť svoje meno) nespokojných podnikateľov v našej obci. Chvála bohu, Horný Hričov sa zaradil medzi obce, kde o tom čo sa v obci deje a čo nie rozhodujú poslanci a starosta…..a nie iba starosta.

 

Informácia pre majiteľov psov – osadenie smetných nádob

V minulom týždni každý z občanov obce dostal do schránky výzvu, ktorá sa týkala psích exkrementov. Podnetom pre túto výzvu sa stali hromadiace sa sťažnosti občanov, ktorí stratili trpezlivosť so znečistením, ktoré spôsobujú psy.

Po zverejnení výzvy sa ozvali aj majitelia psov, ktorí sa na mňa obrátili s otázkou či obec zabezpečí nádoby na hrádzi, ktoré by slúžili na psie exkrementy.

Prvá odpoveď znela: obec nebude nakupovať odpadkové koše a ani ich osádzať na hrádzi.

Táto odpoveď majiteľov psov neuspokojila a je pravdou, že keď som sa zamyslel nad reálnou situáciou, ako sa budú psie výkaly zbierať, musel som uznať oprávnenosť požiadavky majiteľov psov.

Po konzultácií s poslancami sme sa rozhodli, že na hrádzi bude osadených 5 smetných košov, na ktoré budú umiestnené aj igelitové vrecká, ktoré budú môcť majitelia psov použiť na zber psích výkalov (v prípade, že v zásobníku budú vrecka chýbať, nezbavuje to povinnosti majiteľa odstrániť psí exkrement).

V centre obce sú koše osadené a je možné do nich vhadzovať aj psie výkaly, ktoré ale musia byť  hygienicky zabalené.

Dúfam, že prijate opatrenie sa stretne s pozitívnym ohlasom u majiteľov psov, ako aj ostatných občanov.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

Obnova Kaplnky Horný Hričov – informácia

Vážení spoluobčania.

Rád by som Vás informoval o stretnutí  s pracovníkmi Okresného pamiatkového úradu, ktoré sa konalo minulý týždeň a jeho cieľom bolo vykonať obhliadku kaplnky a stanoviť postup pri jej obnove.

Kaplnka a ani zvonica nie sú vedené v zoznamoch kultúrnych pamiatok Slovenska, to ale neznamená, že sa k ním tak nebudeme správať.

Výsledkom obhliadky boli následujúce konštatovania a odporúčania:

  • Výmena okien by bola znehodnotením objektu kaplnky. Okná sú veľmi staré a treba ich zachovať aj s pôvodným sklom, ktoré bolo liate (vidieť v ňom bublinky a povrch nie je úplné rovný). Z okien treba odstrániť farbu, vybrať sklá (potom ich tam vrátiť), tie ktoré sú poškodené je potrebné vymeniť za nové. To platí aj o vitrážach. Rámy prebrúsiť, vytmeliť a napustiť hnedou farbou, ktorá bola pôvodná a podľa všetkého bola v odtieni akú má oltár.
  • Vstupné dvere, platí to isté ako u okien, sú veľmi cenne a treba ich obnoviť rovnakým spôsobom ako okná.
  • Zasklenie dvoch klenieb bolo robené dodatočne. Buď zostanú zachované ale s odstránením predeľovacích priečok, alebo sa môžu odstrániť úplne. Nemajú historickú hodnotu.
  • Vnútorné nátery boli v spodnej časti robené nepriedušnou farbou, ktorá urýchlila zvlhnutie stien. Túto farbu treba odstrániť, ošetriť steny špeciálnou omietkou a namaľovať priedušnou farbou. Nástenné maľby je potrebné odborne ošetriť.
  • Vonkajšia fasáda, je potrebné obnoviť sokle okolo pilierov a okien, opraviť omietku spôsobom, ktorý zachová rázovitosť kaplnky.
  • Zvon by mal byť obnovený v jeho mechanickej podobe, ktorá je autentická. Zmenou na elektronický zvon by došlo znehodnoteniu historického významu kaplnky.

V ďalšom kroku obec oficiálne požiada o metodické usmernenie, ktoré by malo pomôcť opraviť kaplnku tak, aby sa neznehodnotila.

K jej oprave obec pristúpi až vtedy, keď bude mať k dispozícií všetky relevantné podklady potrebné pre správne rozhodnutia.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

Poďakovanie Fašiangy 2017 Horný Hričov

Vážení spoluobčania a priatelia obce Horný Hričov,

posledný víkend sa v našej obci konali Fašiangy, ktoré boli rozdelené do troch častí.

O 10.30 hod. vyrazil od Zetky fašiangový sprievod 22 masiek, ktorý prešiel dedinu od horného až po dolný koniec. Svoju púť ukončil sprievod  na druhom sobotnom podujatí a tým bol detský karneval. O zábavu sa starali Pali a Pali, ktorí spoločne s deťmi privítali masky. Tretia časť programu sa konala od 20.00 hod. a bola ňou Fašiangová zábava. O 24.00 hod bolo vyhodnotenie masiek a ako sa pomaly stáva tradíciou 1. miesto vyhral p. Milan Šalmík s maskou “Kominár”. Po celý čas do tanca hral DJ Krúpa (Majco), ktorý vytvoril úžasnú atmosféru.

Chcem sa poďakovať všetkým občanom a priateľom obce, ktorí sa aktívne podieľali na tohoročných Fašiangoch. Veľká vďaka patrí našej mladej generácií, ktorá opäť nesklamala a dala dohromady partiu úžasných ľudí.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom OU a ich rodinným príslušníkom, ako aj pani učiteľkám zo ZŠ a MŠ Horný Hričov.

Môžete si pozrieť aj fotky v sekcii Fotogalérie alebo kliknite na:

Fašiangy 2017 sprievod časť 1.

Fašiangy 2017 sprievod časť 2.

Detský karneval Fašiangy 2017

Fašiangová zábava 2017

Ďakujem,

Dušan Ďuríček, starosta

Obec Horný Hričov – Sociálna obec, ktorá pracuje pre občanov

Vážení spoluobčania,

Som veľmi rád, že Vás môžem informovať o schválených príspevkoch a úľavách, ktoré schválili poslanci Obecného zastupiteľstva obce Horný Hričov. Cieľom týchto opatrení je na jednej strane finančne odbremeniť našich seniorov v dôchodkovom veku a na strane druhej motivovať mladé rodiny. Dúfam, že verejnosťou budú prijaté pozitívne.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 150/2016 zo dňa 12.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti.

  1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 70% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 63 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
  1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 70% z daňovej povinnosti na:

a) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zák. č. 582/2004 Z. z. vo vlastníctve občanov starších ako 63 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 63  rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2017 zo dňa 30.01.2017

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove  schvaľuje príspevok na podporu mladej rodiny a to 150 € príspevok pri narodení dieťaťa a 100 € pri nástupe dieťaťa do I. ročníka ZŠ s MŠ v Hornom Hričove.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 7/2017 zo dňa 30.01.2017

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 0,50 € na stravu odoberanú prostredníctvom zmluvného dodávateľa obce Horný Hričov pre starobných a invalidných  dôchodcov ( od fyzického veku 63 rokov).

ZETKA – pravdy, nepravdy, minulosť, súčasnosť, budúcnosť

V poslednej dobe vo verejnosti rezonuje téma Zetky. Vedú sa rôzne reči, šíria sa nepravdy v lepšom prípade nie úplne objektívne informácie, preto by som rád túto tému rozobral a uviedol na správnu mieru.

HISTÓRIA

Zetka bola vybudovaná našimi starými rodičmi a rodičmi, ktorí svojou prácou v akcií Z (preto sa volá Zetka) dokázali vybudovať  zariadenie, ktoré slúži až do dnešných dní. Pri budovaní Zetky bol hlavný cieľ vytvoriť miesto, ktoré bude občanom obce slúžiť na svadby, zábavy, rodinné oslavy a pokryje potreby obce po kultúrnom stánku. V tomto duchu sa Zetka využívala až do začiatku 90. rokov, kedy s pádom komunizmu sa rozbehlo slobodné podnikanie. Táto doba sa nevyhla ani Zetke, ktorá bola postupne prenajímaná súkromným osobám, ktoré v nej viac či menej úspešne podnikali….a dospelo to k dnešnému stavu, kedy obec síce vlastnila majetok ale ten bol s časti prenajatý na súkromné podnikanie a tým pádom Zetka bola bez pána, ktorý by ju mal rád a staral sa o ňu.

NEDÁVNA MINULOSŤ

Starostom som stal 03.12.2014 a prevzal som všetky zmluvné záväzky obce, medzi ktoré patrila aj Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2011 v znení Dodatkov č. 1, 2  a 3 (ďalej len Zmluva) …v tomto prípade Zetky. Zmluva bola na dobu neurčitú a v roku 2015 si nájomca plnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, kde bol definovaný účel nájmu ako: Nebytové priestory tvoriace predmet nájmu budú užívané nájomcom po celú dobu nájmu za účelom prevádzky reštaurácie a poskytovanie služieb obyvateľstvu.

Od začiatku roka 2016 bola prevádzka baru zatvorená, alebo otvorená len pre súkromné akcie. V priebehu roka 2016 bola obec viackrát dotazovaná na to, prečo nie je v sezóne prevádzka otvorená a neposkytuje služby občanom. Odpoveď bola nasledovná – nájomca si plní svoje povinnosti platenia nájmu voči obci a momentálne hľadá pracovnú silu, ktorú by zamestnal ale je problém nájsť zodpovedného zamestnanca.

K zlomu došlo, keď ani cez leto  nenastala náprava a na obec prišla oficiálna písomná sťažnosť zo strany občanov. Nájomca bol pozvaný na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa konalo  05.09.2016, kde bol upozornení na to, že porušuje Zmluvu a v prípade, že do 30.09.2016 neotvorí bude mu daná výpoveď.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 95/2016 zo dňa 05.09.2016

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje termín do 30.09.2016 na otvorenie a pravidelné prevádzkovanie pohostinstva Z-tka

K náprave do stanoveného termínu nedošlo a preto obec dala nájomcovi výpoveď s dobou výpovede k 31.03.2017. Nájomca s týmto nesúhlasil a preto jednostranným úkonom Odstúpil od zmluvy a to k 30.11.2016. s tým, že požiadal o 10 dni na vysťahovanie svojho hnuteľného majetku. Následne prebehla viacnásobná komunikácia medzi mnou ako starostom obce a nájomcom o náhrade technického zhodnotenia majetku obce. Vzhľadom na stav v akom sa prenajaté priestory nachádzali, sa uskutočnila obhliadka predmetu nájmu a to dňa 13.12.2016 za účasti poslancov p. Juraja Králika ml., p. Lukáša Panáka, p. Miroslava Káčera, p. Petra Marčiša, p. Daniela Badíka a starostu obce. Nájomca sa telefonicky ospravedlnil, že časových dôvodov sa obhliadky nezúčastní. Pri prehliadke bolo zistené, že došlo k zásahom do plynového kúrenia a to spôsobom, ktorý znemožnil ďalšie vykurovanie plynom dvoch miestností sociálneho zázemia. Tiež došlo k zásahom do elektrických rozvodov, priestory sú špinavé a neudržiavané.

Po viacnásobnej mailovej komunikácii s nájomcom ako aj osobnom stretnutí, kde sme sa nevedeli zhodnúť či má nájomca nárok na vyplatenie a v akej výške, bol poverený Hlavný kontrolór obce vypracovaním analýzy stavu. Záver jeho správy je nasledovný:

Na základe uvedeného je zrejmé, že bývalý nájomca nemá právny nárok na úhradu resp. preplatenie zhodnotenia obecného majetku a  v zmysle článku 6 Práva a povinnosti zmluvných strán  odst.12 je pri ukončení nájmu nájomca povinný vrátiť prenajaté nebytové priestory v stave  v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. V zmysle  odst. 6 článku 6 zmluvy „ Nájomca si nebude nárokovať náhradu na odsúhlasené vložené investície podľa odst.6.“ V zmysle uvedeného, Obec Horný Hričov nemala podľa zmluvy povinnosť preplácať stavebné úpravy prenajatých priestorov aj keď boli obcou odsúhlasené. Všetky preplatené faktúry za odsúhlasené  stavebné úpravy prenajatých priestorov boli preplatené nad rámec zmluvy poprípade bol urobený zápočet záväzkov a pohľadávok.

V prípade, že nájomca vykonal stavebné a iné práce na prenajatom majetku, ktoré neboli obcou odsúhlasené, tieto vykonal v rozpore so zmluvou a neprináleží mu žiadna náhrada.

Kompletné stanovisko Hlavného kontrolóra si môžete pozrieť na: Stanovisko HK

Rád by som upozornil na jednu skutočnosť, ktorú si ľudia neuvedomujú. Tou skutočnosť je, že jediný trestnoprávne zodpovedný človek v konaní za obec Horný Hričov je starosta obce. Trestnoprávnu zodpovednosť nemajú poslanci ani zamestnanci…iba starosta.

 Mojou úlohou je chrániť a zveľaďovať majetok obce, chrániť občanov obce a ich záujmy, realizovať rozvoj obce a plniť si všetky zákonné povinnosti. Jednou zo základných sú povinností pri správe cudzieho majetku (v tomto prípade majetku obce) a toto v plnej miere plním aj vo vzťahu k Zetke. Na základe Stanoviska HK, by v prípade vypletenia akejkoľvek čiastky došlo z mojej strany k porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku…dolná sadzba sú 2 roky nepodmienečne.

SÚČASNOSŤ

Po ukončení nájmu máme konečne pocit, že Zetka je skutočne majetkom obce a tá ho môže v plnej miera využívať pre svoje obecné akcie…december 2016 – Tvorivé dielne, Batôžkový Silvester…január 2017 – Fotbalový zápas a následné posedenie Starí páni, Hričovská Biela stopa, súkromná oslava občanov, tréningy fotbalovej akadémie Horný Hričov…. február 2017 – v príprave Fašiangová zábava s detským karnevalom.

Vzhľadom na stav, v akom sa nachádzala kuchyňa došlo v mesiaci december k jej vyčisteniu, dezinfikácií, odstránení plesní, oprave omietok a vymaľovaní. Bol zakúpený malý sporák, veľký profesionálny sporák, nerezový dvojdrez a čakáme ešte na plynovú stolicu. Chceme aby bola Zetka využívaná občanmi (vrátiť je základnú úlohu a tou je slúžiť občanom) aj na rodinné akcie a k tomu je potrebné mať k dispozícií  kuchyňu…preto kuchyňa nebude predmetom nájmu v prípade prenájmu baru…prevádzkovateľ baru si ju bude môcť prenajať na konkrétnu akciu za poplatok.

V dohľadnej dobe pripravujeme zakúpenie 100 sad riadu, príborov, pohárov, budú zakúpené hrnce, nádoby na polievku a ostatné náradie potrebné k prevádzke. Toto všetko budú mať občania k dispozícií a za prijateľný poplatok si budú môcť prenajať sálu, kuchyňu aj s taniermi a ostatným príslušenstvom.

 Zaujímavou témou sú aj informácie, ktoré kolujú po obci o tom, ako obec dala jednému zo záujemcov o nájom „neprijateľné“!!! podmienky. Obec eviduje dve žiadosti o prenájom a to od p. Martiny Ďungelovej a p. Mirky Bartákovej. Obe dostali oficiálny stanovisko obce v znení:

Obec Horný Hričov dostala od Vás žiadosť o prenájom obecných priestorov a to priestorov bývalého pohostinstva Z-tka.

     Vaša žiadosť bola zaevidovaná, avšak Obecné zastupiteľstvo doposiaľ o prenájme  uvedených priestorov nerozhodlo, v prípade že sa tak stane, budete o výsledku rozhodnutia včas informovaná.

Pokiaľ mi je známe, pri neformálnom rozhovore  jeden z poslancov povedal jednej zo záujemkýň, že obec má v pláne Zetku kompletne rekonštruovať a preto v prípade nájmu, ten bude stanovený na dobu určitú max. jeden rok. V prípade, že obec získa peniaze na rekonštrukciu bude nájomca povinný ukončiť činnosť okamžite.  Táto informácia bola poskytnutá, preto aby bolo jasné, že zo strany nájomcu nemá zmysel robiť si plány na dlhšie obdobie, preto nechápem o akej neprijateľnosti sa hovorí...práve naopak, toto svedčí o čestnosti a otvorenosti poslancov a obce.

Rád by som pripomenul, že jediným vlastníkom Zetky je obec a býva dobrým zvykom, že majiteľ objektu si stanovuje podmienky za akých ho prenajme a či vôbec ho prenajme. Je na strane potencionálneho nájomcu či ich bude akceptovať alebo nie….

Obec Horný Hričov je vo výbornej finančnej kondícií a preto nie je odkázaná na príjem z prenájmu baru. Bar by mal fungovať ako doplnková činnosť k celému areálu, aby areál skutočne slúžil všetkým občanom obce. V súčasnej dobe nie je možné uvažovať o jeho prenájme a to z dôvodu havarijného stavu elektroinštalácie. Pokiaľ nebude kompletne prerobená, nie je možné ho ponúknuť na prenájom.

BUDÚCNOSŤ

V súčasnej dobe začínajú práce na vypracovaní štúdie, ktorá bude riešiť komplexne celý areál v okolí Zetky. Chceme vytvoriť areál, kde na jednom mieste občania nájdu všetky funkcionality potrebné pre každodenný život. Zámerom je areál rozčleniť na kultúrno spoločenskú časť (sála, reštaurácia, pošta, kaderníctvo + iné služby, obecný úrad, knižnica, klub dôchodcov, klub mladých…) a športovú časť (sociálne zázemie pre športovcov, šatne, posilňovňa, sauna, multifunkčné ihrisko, hokejové ihrisko????…a iné). Realizácia tohto zámeru bude vzhľadom na finančnú náročnosť rozložená do dlhého časového obdobia ale určite jej naplnenie je reálne.

Dúfam, že tieto riadky, Vám všetkým pomôžu zorientovať sa v informáciách a dezinformáciách. Ak nie, rád každému osobne vysvetlím zámery obce a jej smerovanie na najbližších 20 rokov.

Úlohou starostu nie je len svietiť a kúriť….ale hlavne obec budovať, rozvíjať, zveľaďovať, vytvárať podmienky na lepší život pre občanov.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta