Investície Horný Hričov – čo sa urobilo, čo sa robí, čo sa bude robiť

Vážení spoluobčania,

Rok 2017 nadviazal na úspešný rok 2016, v ktorom obec urobila investície za cca 198 000,- €. Tieto finančné prostriedky boli investované do rozvoja a opráv infraštruktúry a majetku obce.

Rok 2017 bude v mnohých ohľadoch výnimočný, pretože sú pripravené a postupne realizované investície v celkovej hodnote:

Rekonštrukcia Zetky………………………………..cca  13 000,- €

Workoutové ihrisko…………………………………cca  23 000,- €

Obnova ciest…………………………………………..cca 127 000,- €

Kompletná rekonštrukcia Dom smútku…….cca 165 000,- €

Obnova verejného osvetlenia……………………cca   15 000,- €/ rok (10 rokov = 150 000,- €)

Výmena radiátorov v obecnej bytovke……….cca     5 000,- €

……plus ďalšie investície do obnovy majetku a zariadenia.

Celková suma do obnovy a rozvoja bude cca 350 000,- €.

Uvedené investície bude obec realizovať z peňazí, ktoré za posledné  roky ušetrila, to znamená, že nebudeme obec úverovo zaťažovať. Práve naopak. Napriek mohutným investíciam sa darí každoročne znižovať dlh obce o cca 20 000,- €.

O realizovaných ale aj pripravovaných projektoch sa dočítate na priloženom odkaze:

♠  Projekty obce Horný Hričov

Dušan Ďuríček, starosta

Modernizácia trate ŽSR v katastri obce Horný Hričov……myslia si, že nie sme svojprávni???

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

v stredu 26.07.2017 prebehlo dôležité stretnutie, ktoré som zvolal, vzhľadom na blížiaci sa termín dokončenia stavby modernizácia trate ŽSR.

Za obec sa stretnutia zúčastnili Ing. Daniel Badik, Mgr. Juraj Králik, p. Peter Trajčik a Ing. Ján Kortiš. Týmto sa im chcem poďakovať za podporu a aktívnu účasť na stretnutí, ktoré bolo miestami tvrdé a emotívne.

Každý z Vás vníma prítomnosť stavebných mechanizmov a ich negatívny dopad na nás všetkých. Modernizácia trate ŽSR je významná stavba, ktorá skvalitní cestovanie a prispeje k rozvoju regiónu….ale nemôže byť realizovaná na úkor obce Horný Hričov a jej občanov….a presne to sa deje.

Projektová dokumentácia bola robená bez ohľadu na širšie vzťahy a dopad technických riešení na obec jej občanov. Na stretnutí a pri fyzickej obhliadke sme sa dozvedeli, že veci, ktoré boli deklarované ako súčasť projektu, vôbec projektová dokumentácia nerieši a niektoré časti stavby sú v PD tak nekvalitne navrhnuté, že obec s nimi nemôže a nebude súhlasiť.

Pri realizácií prác došlo aj k poškodeniu majetku obce, ku oprave ktorého sa investor stavia …nazval by som to alibisticky.

Je zbytočné tu rozpisovať priebeh stretnutia. Radšej si prečítajte Žiadosť, ktorú som vypracoval a ktorá bola zaslaná na vedenie ŽSR. V nej sa dočítate čo všetko zo strany investora nie je doriešené a čo obec žiada.

Kliknite na odkazy nižšie:

♠    Žiadosť o odstránenie chýb vyplývajúcich z nedostatkov projektovej dokumentácie, jej dopracovanie, odstránenie vád a poškodení

♠   Príloha č. 1_Výpis z uznesenia OZ

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti VZN 1/2016 o dani z nehnuteľnosti

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

V poslednej dobe pribúdajú útoky na obec (a na mňa ako osobu) zo strany určitej skupinky podnikateľov, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, že v obci Horný Hričov platia zákony a poslanci so starostom razantne, ale zároveň v súlade so Zákonom a Ústavou chránia záujmy obce a jej občanov.

Jedným z takýchto útokov bolo aj podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti VZN 1/2016 o dani z nehnuteľnosti, ktorý na Okresnú prokuratúru podal p. Vladimír Čapičík a spol. (jeden z majiteľov nehnuteľností v bývalom JRD, ktoré sú postavené na súkromných parcelách občanov Horného Hričova a ich potomkov).

Som rád, že môžem konštatovať, že zmeny v systéme riadenia procesov obce a obecného úradu, ktoré od svojho zvolenia postupne zavádzam, sa v praxi osvedčili a podnet p. Vladimíra Čapičíka a spol., sa ukázal ako neoprávnený a teda obec Horný Hričov, starosta obce a poslanci postupovali v súlade so Zákonom a Ústavou Slovenskej republiky.

Poslanci obecného zastupiteľstva sú pravidelne informovaní o všetkých činnostiach, ktoré v obci prebiehajú a aktívne môžu do procesu zasahovať a ovplyvňovať ho. Mnohí z nich toto svoje právo uplatňujú a aj to je jeden z dôvodov, prečo obec funguje efektívne.

Zároveň som zaviedol kontrolu šiestich očí, čo znamená, že každý dôležitý dokument, rozhodnutie, stanovisko a pod. prechádza kontrolou mojou, hlavného kontrolóra (toto v minulosti vôbec nefungovalo) a právnika obce (tiež v minulosti nefungovalo). Až po tomto procese, opustí dokument obecný úrad.

Viem, že vo verejnosti nevládne príliš vysoká mienka o práci obecných úradov. Sám som odchovaný podnikateľským prostredím a preto na našom OÚ nastali nevyhnutné zmeny a ďalej sa úrad modernizuje. Aj tu platí, že každý manažér je len tak dobrý ako dobrých ma okolo seba ľudí.

….my nie sme diletanti

Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce

Stanovisko OR PZ Žilina k žiadosti obce o riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

Viac ako dva roky sa snažím riešiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v našej obci. Viacnásobne som telefonicky žiadal o pravidelné hliadkovanie a kontrolovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti a kontrolovanie oprávnenosti vjazdu nákladných automobilov do katastra našej obce.

Telefonické prísľuby zo strany Polície neboli naplnené, tak som 13.06.2017 požiadal písomnou žiadosťou o riešenie situácie.

Žiadosť si môžete prečítať tu: ♠ 2017_06_13_Polícia_Žiadosť meranie rýchlosti + vjazd…

Odpoveď z OR PZ Žilina prišla 26.06.2017…a celkom ma zarazila.

Odpoveď si môžete prečítať tu: ♠ 2017_06_26_Odpoveď na Žiadosť o meranie rýchlosti a…

Funkciu starostu som prevzal 03.12.2014 a od tohto dátumu do dnes, som videl hliadku PZ kontrolovať nákladné automobily v našej obci jeden krát.…..meranie rýchlosti vôbec.

V odpovedi OR PZ sa uvádza “…na ceste č. III/2090 vedúcej cez intravilán obce Horný Hričov v rámci výkonu služby realizuje a bude realizovať nepravidelné kontroly zamerané na meranie rýchlosti a kontrolu zákazu vjazdu nákladných vozidiel…” Z uvedeného mi vyplýva, že nepravidelnosť je 1 krát za 30 mesiacov….teoreticky do konca roka 2018 by mohli nepravidelne kontrolovať ešte raz.

V odpovedi sa tiež uvádza “…úsek cesty č. III/2090 prechádzajúci obcou Horný Hričov nie je evidovaný ako nehodový úsek. V období od 01.01.2017 do 20.06.2017 v ňom ODI OR PZ v Žiline nezaevidoval žiadnu dopravnú nehodu ani škodovú udalosť…” Osobne toto vnímam ako veľmi zvláštne tvrdenie a svoje by o tom vedel povedať aj p. Zúber, ktorému pravidelne (každý rok) pristane v záhrade nejaký “závodník”…zatiaľ bez strát na živote a zdraví.

Otázkou je, či na to, aby Polícia SR častejšie vykonávala kontroly dodržiavania dopravných predpisov je potrebné, aby niekto prišiel o život….Kto bude potom zodpovedný?

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

 

Žilinský večerník 20.07.2017….starosta tvrdil, že ide v obci budovať vlastné projekty, má vlastné osobné záujmy a nie záujmy občanov a spoločnosti…..

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

Dnes vyšiel zaujímavý “nezávislý článok” v týždenníku Žilinský večerník. Tento článok som neautorizoval a všimnúť si to môžu všetci, ktorí vedia, že starostom obce nie je pán Juríček….ale Ďuríček.

Naskenovaný článok si môžete prečítať tu:

KLIKNI TU_2017_06_20_Žilinský večerník článok

11.04.2017 má mailom oslovil redaktor novín Žilinský večerník pán Filek a požiadal ma o odpovede na jeho otázky. Z otázok bolo zrejmé, že časť podnikateľskej verejnosti po tom ako pochopila, že si nekúpi poslancov OZ a ani mňa ako starostu, začala s kampaňou proti poslancom a starostovi a v podstate proti záujmom všetkých slušných občanov žijúcich v našej obci.

Nebudem komentovať obsah článku a jeho nestrannosť. Prikladám moju plnú odpoveď na otázky pána Fileka, korú som posielal 11.04.2017……názor si môžete urobiť sami…odpoveď prikladám:

KLIKNI TU_2017_04_11_Odpoveď pán Filek

PS: V prípade záujmu  podnikateľov o komunikáciu so mnou a poslancami, sme im k dispozícií. Pravidelne býva obecné zastupiteľstvo, ktorého sa môžu zúčastniť a svoje požiadavky verejne odprezentovať…takže páni srdečne Vás pozývam..najbližšie OZ sa koná 26.06.2017 o 17.00 hod….prosím príďte, rád osobne spoznám (v článku sa asi hanbili zverejniť svoje meno) nespokojných podnikateľov v našej obci. Chvála bohu, Horný Hričov sa zaradil medzi obce, kde o tom čo sa v obci deje a čo nie rozhodujú poslanci a starosta…..a nie iba starosta.

 

Informácia pre majiteľov psov – osadenie smetných nádob

V minulom týždni každý z občanov obce dostal do schránky výzvu, ktorá sa týkala psích exkrementov. Podnetom pre túto výzvu sa stali hromadiace sa sťažnosti občanov, ktorí stratili trpezlivosť so znečistením, ktoré spôsobujú psy.

Po zverejnení výzvy sa ozvali aj majitelia psov, ktorí sa na mňa obrátili s otázkou či obec zabezpečí nádoby na hrádzi, ktoré by slúžili na psie exkrementy.

Prvá odpoveď znela: obec nebude nakupovať odpadkové koše a ani ich osádzať na hrádzi.

Táto odpoveď majiteľov psov neuspokojila a je pravdou, že keď som sa zamyslel nad reálnou situáciou, ako sa budú psie výkaly zbierať, musel som uznať oprávnenosť požiadavky majiteľov psov.

Po konzultácií s poslancami sme sa rozhodli, že na hrádzi bude osadených 5 smetných košov, na ktoré budú umiestnené aj igelitové vrecká, ktoré budú môcť majitelia psov použiť na zber psích výkalov (v prípade, že v zásobníku budú vrecka chýbať, nezbavuje to povinnosti majiteľa odstrániť psí exkrement).

V centre obce sú koše osadené a je možné do nich vhadzovať aj psie výkaly, ktoré ale musia byť  hygienicky zabalené.

Dúfam, že prijate opatrenie sa stretne s pozitívnym ohlasom u majiteľov psov, ako aj ostatných občanov.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

Obnova Kaplnky Horný Hričov – informácia

Vážení spoluobčania.

Rád by som Vás informoval o stretnutí  s pracovníkmi Okresného pamiatkového úradu, ktoré sa konalo minulý týždeň a jeho cieľom bolo vykonať obhliadku kaplnky a stanoviť postup pri jej obnove.

Kaplnka a ani zvonica nie sú vedené v zoznamoch kultúrnych pamiatok Slovenska, to ale neznamená, že sa k ním tak nebudeme správať.

Výsledkom obhliadky boli následujúce konštatovania a odporúčania:

  • Výmena okien by bola znehodnotením objektu kaplnky. Okná sú veľmi staré a treba ich zachovať aj s pôvodným sklom, ktoré bolo liate (vidieť v ňom bublinky a povrch nie je úplné rovný). Z okien treba odstrániť farbu, vybrať sklá (potom ich tam vrátiť), tie ktoré sú poškodené je potrebné vymeniť za nové. To platí aj o vitrážach. Rámy prebrúsiť, vytmeliť a napustiť hnedou farbou, ktorá bola pôvodná a podľa všetkého bola v odtieni akú má oltár.
  • Vstupné dvere, platí to isté ako u okien, sú veľmi cenne a treba ich obnoviť rovnakým spôsobom ako okná.
  • Zasklenie dvoch klenieb bolo robené dodatočne. Buď zostanú zachované ale s odstránením predeľovacích priečok, alebo sa môžu odstrániť úplne. Nemajú historickú hodnotu.
  • Vnútorné nátery boli v spodnej časti robené nepriedušnou farbou, ktorá urýchlila zvlhnutie stien. Túto farbu treba odstrániť, ošetriť steny špeciálnou omietkou a namaľovať priedušnou farbou. Nástenné maľby je potrebné odborne ošetriť.
  • Vonkajšia fasáda, je potrebné obnoviť sokle okolo pilierov a okien, opraviť omietku spôsobom, ktorý zachová rázovitosť kaplnky.
  • Zvon by mal byť obnovený v jeho mechanickej podobe, ktorá je autentická. Zmenou na elektronický zvon by došlo znehodnoteniu historického významu kaplnky.

V ďalšom kroku obec oficiálne požiada o metodické usmernenie, ktoré by malo pomôcť opraviť kaplnku tak, aby sa neznehodnotila.

K jej oprave obec pristúpi až vtedy, keď bude mať k dispozícií všetky relevantné podklady potrebné pre správne rozhodnutia.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

Poďakovanie Fašiangy 2017 Horný Hričov

Vážení spoluobčania a priatelia obce Horný Hričov,

posledný víkend sa v našej obci konali Fašiangy, ktoré boli rozdelené do troch častí.

O 10.30 hod. vyrazil od Zetky fašiangový sprievod 22 masiek, ktorý prešiel dedinu od horného až po dolný koniec. Svoju púť ukončil sprievod  na druhom sobotnom podujatí a tým bol detský karneval. O zábavu sa starali Pali a Pali, ktorí spoločne s deťmi privítali masky. Tretia časť programu sa konala od 20.00 hod. a bola ňou Fašiangová zábava. O 24.00 hod bolo vyhodnotenie masiek a ako sa pomaly stáva tradíciou 1. miesto vyhral p. Milan Šalmík s maskou “Kominár”. Po celý čas do tanca hral DJ Krúpa (Majco), ktorý vytvoril úžasnú atmosféru.

Chcem sa poďakovať všetkým občanom a priateľom obce, ktorí sa aktívne podieľali na tohoročných Fašiangoch. Veľká vďaka patrí našej mladej generácií, ktorá opäť nesklamala a dala dohromady partiu úžasných ľudí.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom OU a ich rodinným príslušníkom, ako aj pani učiteľkám zo ZŠ a MŠ Horný Hričov.

Môžete si pozrieť aj fotky v sekcii Fotogalérie alebo kliknite na:

Fašiangy 2017 sprievod časť 1.

Fašiangy 2017 sprievod časť 2.

Detský karneval Fašiangy 2017

Fašiangová zábava 2017

Ďakujem,

Dušan Ďuríček, starosta