Reakcia na vyjadrenia ŽSR o odmietaní prevzatia objektov starostom obce Horný Hričov a moje odpovede na otázky novinárov, ktoré som dostal

Vo štvrtok 22.03.2018 bola zverejnená tlačová správa ŽSR k stavebným objektom vybudovaným v súvislosti s modernizáciou trate ŽSR, ktoré obec Horný Hričov odmieta prevziať.

V piatok som sa od pána riaditeľa ŽSR cez média dozvedel, že starosta obce Horný Hričov odmieta prevziať tieto objekty a novinárov odkázal s otázkami na mňa, lebo ŽSR nevedia prečo.

Od piatku 23.03.2018 som dal niekoľko rozhovorov a písomne odpovedal na otázky novinárov. Časť odpovedí je nižšie.

Podľa vyjadrení ŽSR je stavba ukončená a zrealizovaná v požadovanej kvalite. Ja tvrdím, že nie je realizovaná v požadovanej kvalite a určite nie sú ukončené práce v katastri obce Horný Hričov. V budúcom týždni spracujem reklamáciu, v ktorej poukážem na všetky nedorobky a vady tejto stavby!

Otázka: Z akého dôvodu nechcete ako zástupca obce prevziať spomínané objekty?

Osobne som počul iba vysielanie v Slovenskom rozhlase, preto neviem čo všetko bolo v tlačovej správe. Na základe trojročnej skúsenosti so zamestnancami ŽSR, ktorí reprezentovali postoje ŽSR na našich stretnutiach som zistil, že ich profesionalita a odbornosť sú dosť diskutabilné. Svedčí o tom aj vyhlásenie riaditeľa ŽSR, že starosta obce nechce prevziať objekty….prepáčte ale podľa zákona starosta obce o takýchto veciach nerozhoduje. Rozhodovanie o majetku obce je výhradným právom a kompetenciou obecného zastupiteľstva (poslancov), ktoré rozhoduje aj o financiách, úveroch, predaji alebo kúpe majetku. Súčasné obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že obec Horný Hričov neprevezme objekt podchodu a lávky pre peších a ja s týmto rozhodnutím súhlasím a preto som vo svojej kompetencii takéto uznesenie podpísal. Podpísané uznesenie je záväzné.

Objekt podchodu:

Postavený podchod nahradil železničné priecestie, ktoré slúžilo k dopravnej obslužnosti cintorína a kostola, kde sa naši občania autami z centra obce vedeli dostať k týmto objektom. Minulé vedenie obce deklarovalo, že táto obslužnosť bude zachovaná a vybuduje sa podjazd, ktorý to umožní. Po nástupe do funkcie som sa dozvedel, že sa nejedná o podjazd ale podchod, kde nebudú môcť jazdiť autá. Vzhľadom na túto informáciu celá stavba nedáva zmysel a pre obec je nepotrebná. Okrem toho sa jedná o stavbu, ktorá je technologicky náročná a jej prevádzka a opravy budú predstavovať rádovo 10 tisíce eur. Už teraz sa prejavuje nekvalita prác (mimochodom celá stavba v našej obci je realizovaná v diskutabilnej kvalite), kde preteká voda do vnútorných priestorov podchodu. Táto voda je pravdepodobne pretláčaná cez betónový základ a je len otázkou času, kedy dôjde k narušeniu štruktúry…kto bude sanovať stavbu? Predsa majiteľ…ale obec ním rozhodne nebude. Taktiež prestrešenie objektu je vo výške, kde údržbu a výmenu nemôže realizovať zamestnanec obce ale obec by si musela objednať firmu, ktorá má oprávnenie na výškové práce a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky t.j. výmena jednej žiarivky v hodnote 10 € nás môže stáť 500 €. Obec na toto nemá vyčlenené financie a svedomie a zdravý sedliacky rozum nám nedovoľuje urobiť rozhodnutie, ktorým by sme na desaťročia zaťažili obec a občanov. Toto riešenie bolo zlé naprojektované.

Objekt lávky pre peších:

Lávka vedie ponad cestu I. triedy a trať ŽSR. Bola vybudovaná pre ľudí, ktorí vystúpia na zástavke MHD Žilina a potrebujú prejsť cez trať ŽSR a cestu I. triedy, na stranu vodnej priehrady Horný Hričov. Projektová dokumentácia stavby sa začala realizovať niekde okolo roku 2005 (takú mám informáciu). Od vtedy ubehlo 13 rokov a situácia sa podstatne zmenila. Zamestnanci, ktorí dochádzali na Váhostav a priehradu v tej dobe, dnes už nepracujú a tí čo pracujú jazdia autami. Možno obec požadovala pre bezpečnosť vyriešiť prechod cez cestu I. triedy a trať ŽSR ale bolo na projektantovi, aby našiel primerané riešenie. Z pohľadu obce lávka, ktorá bola vybudovaná je nebezpečná a kvalita jej prevedenia je diskutabilná. V minulom roku bola postavená a natretá…..už dnes je vidieť koróziu. O 5 rokov bude potrebné objekt natrieť novým náterom…..takže bude treba vybaviť výluku z prevádzky trate ŽSR a objednať špecializovanú firmu, ktorá môže na takomto type špeciálneho objektu náter realizovať (práca nad trolejmi + výškové práce), výluku bude treba zabezpečiť aj nad cestou I. triedy, pretože za premávky nemôžete visieť na lane a natierať konštrukciu…koľko bude stáť takýto náter?…..odhadujem 15 000 – 20 000 €….a toto má platiť obec???

Okrem uvedeného, majiteľ objektu bude zodpovedať aj za bezpečnosť na lávke. Čo ak sa niekto rozhodne hádzať kamene z lávky na autá alebo vlaky a spôsobí smrteľnú nehodu???….kto bude zodpovedný????…..predsa majiteľ lávky…a úprimne obec nemá kapacitu na to, aby vedela tento objekt bezpečne prevádzkovať.

Ďalej, tvar strechy je oblúkový a keď napadne sneh a potom zasvieti slnko a opäť primrzne, vytvorí sa na streche ľadová škrupina, ktorá sa pri ďalšom oteplení odtrhne a…..kam padne?…..na cestu I. triedy alebo trať ŽSR….a čo ak rozbije čelné sklo a mamička s troma deťmi na palube strhne volant, auto prevráti a zabije seba aj deti?….kto bude zodpovedný???

Podľa nás sa lávka vôbec nemusela stavať a verbálne som na stretnutí so ŽSR vyjadril názor, že stavba v tomto rozsahu je zbytočná a neefektívna….odpoveď bola, že takto to je naprojektované, vydané stavebné povolenie a zmeny sa už robiť nemôžu.

Podľa môjho názoru, oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie by bolo  vybudovať úzky podchod…

Obec sa nebráni prevzatiu ďalších objektov, ktorými sú chodníky na nadjazde a cesta vedúca popri cintoríne…ale až po tom ako budú odstránené vady, ktoré sú zjavné. Taktiež nedošlo k úplnej oprave majetku obce a občanov, ktoré bolo spôsobené stavbou. Boli tu nejaké pokusy o opravu a zhotoviteľ sa tvári, že všetko je v poriadku…ale nie je a pokiaľ nebude majetok obce ale aj občanov opravený v požadovanej kvalite a rozsahu, tak obec bude využívať svoje zákonne možnosti súvisiace s kolaudačným konaním.

Príkladom, ako sa stavba realizovala môže byť kladenie asfaltu v decembri, ktorí bol položený do snehovej pokrývky…z technologického hľadiska absolútne neprijateľné (samozrejme toto tvrdenie a aj iné viem podporiť fotodokumentáciou).

Otázka: Je pravdou, že ste s prevzatím týchto objektov pred ich výstavbou súhlasili? Je to niekde písomne zaznamenané?

Obec nedisponuje žiadnym písomným záväzkom…nepodarilo sa nám ho dohľadať. ŽSR tvrdia, že majú záväzné stanovisko od predchádzajúceho štatutára obce, kde žiadal o výstavbu predmetných objektov a zaviazal sa k ich prevzatiu. Preto sme pozreli všetky uznesenia obce, ktoré boli v minulosti schválené a nenašli sme, že by obecné zastupiteľstvo odobrilo a zaviazalo starostu k vydaniu takéhoto stanoviska.

Z uvedeného vyplýva, že ak štatutár obce vydal takéto záväzné stanovisko, bez súhlasu poslancov a schváleného uznesenia (bavíme sa o budúcom majetku obce, o ktorom môžu rozhodovať iba poslanci), prekročil svoje zákonnom stanovené kompetencie a ním vydané stanovisko je nezákonné a teda neplatné.  Na túto skutočnosť ŽSR reagovali tak, že oni nie sú povinní skúmať či záväzné stanovisko obce je vydané v súlade so zákonom alebo nie…osobne som presvedčený, že sú povinní a mali by vedieť, že prílohou takéhoto stanoviska musí byť aj právoplatné uznesenie, kde poslanci tento záväzok na prevzatie majetku odhlasovali (keď si chce obec požičať 5 000 € z banky, banka vyžaduje právoplatné uznesenie, že poslanci s tým súhlasia…inak si starosta môže podať aj desať žiadostí a banka ich zamietne…t.j. keď banky vedia aké kompetencie má starosta, prečo to nevedia v ŽSR, ktorá zamestnáva aj právnikov???).

Otázka: Koľko stretnutí so zástupcami ŽSR ste v tejto veci absolvovali?

Stretnutí bolo veľa počas stavby (projektoví manažéri, stavbyvedúci, zhotoviteľ a pod.), ale na úrovni vedenia obce a vedenia ŽSR sa konali dve.

Otázka: Prípadne ďalšie relevantné informácie či dokumentácia?

ŽSR sa svojou tlačovou správou snaží vyvinúť tlak na obec (a mňa). Osobne si myslím, že vzhľadom na to ako stavba prebiehala a v akej  kvalite bola odovzdaná, v akom stave nechali pozemky (súkromné, obecné ale i pozemky ŽSR) sa toto všetko môže obrátiť v neprospech ŽSR…pretože otvorili Pandorinu skrinku. Mám fotodokumentáciu, viem kde sa čo robilo a ak to bude nevyhnutné rád sa o to podelím s médiami. Pokojne zorganizujem obhliadku celej stavby pre média, ktoré budú mať záujem a rád!!! poukážem na nedostatky, ktoré vnímam.

Pán riaditeľ spomenul, že ak obec neprevezme majetok tak podchod aj lávku zavrú a znemožnia prístup občanom (považujem to za čisté vydieranie a napínanie svalov)….ale stavba je financovaná z peňazí EU a musel byť schválený projekt. Súčasťou každého takéhoto projektu sú aj merateľné ukazovatele, ktoré musí stavba (projekt) plniť….keď podchod aj lávku zavrú, nebudú plniť svoju funkciu t.j. merateľné ukazovatele a teda ŽSR budú musieť vrátiť finančné zdroje, ktoré použili na výstavbu týchto neprevádzkovaných objektov…hovoríme o sume cca 800 000 €.

Zdôrazňujem, že obec nebude klásť žiadne prekážky ku skolaudovaniu týchto dvoch objektov a poskytne plnú súčinnosť. Obec vzhľadom na ekonomickú náročnosť údržby objektov a hlavne ich prevádzkovú bezpečnosť (nebezpečnosť), odmieta tieto dva objekty prevziať.

Projekty rozvoja obce Horný Hričov na rok 2018

Rád by som Vás informoval o pripravených a pripravovaných rozvojových projektoch našej stále krajšej obce Horný Hričov.

Rok 2018 so sebou prinesie ďalšie skrášľovanie a modernizáciu obce  so zameraním na občana, na jeho životné prostredie a kvalitu života. Dúfam, že pripravené investičné akcie dopadnú dobre a Horný Hričov sa opäť o kúsok posunie k lepšiemu.

Viac sa o projektoch dočítate na:     ♠ Projekty obce Horný Hričov

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Príhovor starostu obce Horný Hričov 2018

Vážení spoluobčania,

Včera sme uzatvorili pre obec úspešný rok 2017 a dnes vstupujeme do roku 2018. Rád by som Vám poprial vo svojom mene ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu, do nového roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov tak v osobnom ako aj pracovnom živote.

V obci Horný Hričov bolo k 31.12.2017 evidovaných 810 obyvateľov s trvalým bydliskom. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 15 obyvateľov a prihlásilo sa 11 obyvateľov.

Zomreli 4 občania: 3 ženy  a 1 muž. Narodilo sa 8 detí: 3 dievčatá a 5 chlapcov.

V roku 2017 sa v obci udialo mnoho vecí, z ktorých by som spomenul len tie najdôležitejšie.

Ako prvú musím spomenúť modernizáciu trate ŽSR. Tento nekonečný príbeh stále neskončil a napriek tomu, že práce v Hornom Hričove mali byť ukončené už v roku 2016, je pre mňa termín ukončenia stále neznámy. Zo strany zhotoviteľa ako aj ŽSR padlo už veľa termínov a veľa sľubov….žiaľ musím skonštatovať, že opakovane nás oba subjekty zavádzajú. Na jednej strane sa zhotoviteľ stavby vyhovára na ŽSR a na druhej strane ŽSR na zhotoviteľa….a obec a občania sú ich rukojemníkmi. Tento stav ma veľmi mrzí. Osobne som absolvoval veľa konfrontačných stretnutí a telefonátov, výsledkom ktorých je aspoň to, že majetok obce bude opravený v plnom rozsahu. Na obec je zo strany ŽSR vyvíjaný tlak, aby do svojho majetku prevzala časť objektov súvisiacich s modernizáciou trate.  Jedná sa hlavne o podchod a s ním súvisiace objekty. Prevádzka a údržba týchto objektov je veľmi náročná a obec nedisponuje finančnými ani odbornými zdrojmi, ktoré by umožňovali spravovať tento majetok. ŽSR obci zaslali svoju právnu analýzu, v ktorej tvrdia, že sme povinní tento majetok prevziať. Naša právna analýza hovorí niečo iné. Pevne verím, že po stretnutí, ktoré sa uskutoční v januári 2018 s vrcholným vedením ŽSR a zhotoviteľa, uzatvoríme túto tému v prospech obce.

Mierne optimisticky hodnotím situáciu okolo tepelnej elektrárne na spaľovanie odpadov (spaľovňa), ktorú mala v úmysle realizovať spoločnosť EFES, s.r.o. Vzhľadom na to, že spoločnosť dlhodobo nekomunikuje s Ministerstvom životného prostredia, vyzerá to tak, že od tohto zámeru v našom katastri upustila. Obec robí ďalšie kroky, ktoré v tomto momente nechcem bližšie špecifikovať a ich cieľom je územie starej ČOV ochrániť.

Posunuli sme sa aj v riešení dopravnej situácie v našej obci. Trvalo to takmer jeden a pol roka, kým sme dostali súhlasné stanoviská na zmenu trvalého dopravného značenia. Dnes môžem konštatovať, že v decembri 2017 sme dostali súhlas aj od Dopravného inšpektorátu, na základe ktorého môže obec požiadať správcu komunikácií III. triedy, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, o osadenie značiek. Nové trvalé dopravné značenie zakáže odbočiť do centra obce všetkým nákladným autám nad 7,5t vrátane dopravnej obsluhy. V praxi by to malo znamenať, že cez obec prejde zhruba o 90% nákladných áut menej. Dúfam, že dopravné značenie sa podarí osadiť v prvom polroku 2018.

Začiatkom roka 2017 obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým obec v súlade so zákonom stanovila miestny poplatok za rozvoj. Tento poplatok môže obec vyrubiť v zákonom stanovených prípadoch, hlavne pri  vydaní právoplatného stavebného povolenia. Zákon umožňuje poplatkom zaťažiť rôzne typy stavieb. Obecné zastupiteľstvo v súlade s nastavenou stratégiou obce, ktorou je rozvoj bytovej výstavby a útlm priemyselnej výstavby, zaťažila stavby priemyslu maximálnou výškou poplatku 35,- € za m2. Naopak stavby rodinných domov a bytov od poplatku oslobodila. Investovanie finančných prostriedkov získaných z miestneho poplatku za rozvoj sú prísne regulované zákonom. Obec má v pláne tieto zdroje investovať do opravy ciest a vybudovania chodníkov. Prijatie tohto poplatku sa samozrejme určitým skupinám nepáčilo a preto dnes obec čelí napríklad zo strany spoločnosti VÁHOSTAV SK PREFA atakom, pri ktorých sa už takmer pol roka snaží spochybniť postup obce.

V roku 2017 sme pokračovali na prácach týkajúcich sa nového územného plánu obce. Napriek tomu, že mnoho obcí si neuvedomuje dôležitosť tohto dokumentu, poslanci obce Horný Hričov a ja ako starosta, veľmi dobre chápeme jeho význam pre ďalšie smerovanie rozvoja obce. Počas šiestich mesiacov sme zhromažďovali stanoviská od štátnych orgánov a inštitúcií, bolo ich takmer 100, ktoré sú účastníkmi konania. Nasledovalo ich spracovanie, vyhodnotenie a príprava Návrhu zadania na vypracovanie územného plánu, ktoré bolo zverejnené v decembri 2017. Súčasťou povinných príloh územného plánu obce sú rôzne štúdie, na ktorých externí dodávatelia intenzívne pracujú. V roku 2018 prebehne verejné prerokovanie návrhu, zapracujú sa pripomienky účastníkov a verím, že v mesiaci október až november 2018 budeme nový územný plán schvaľovať. Hlavným zámerom nového územného plánu je pozrieť sa na obec ako celok a vypracovať víziu jej rozvoja na 20 rokov. Cieľom obce je utlmiť rozvoj priemyslu, zmeniť priemyselné územia na zmiešané územia, ktoré umožnia budovať občiansku vybavenosť, podporiť rozvoj relaxačných zón pre občanov, podporiť výstavbu rodinných domov a bytov.

Po troch rokoch intenzívnej a koncepčnej práce začína snaha obce o zmenu jej nastavenia prinášať svoje ovocie a to v podobe záujmu investorov stavať v našej obci rodinné domy a bytovky. Je veľmi pravdepodobné, že v rokoch 2018 – 2022 bude postavených zhruba 20 – 25 nových rodinných domov a 7 bytoviek s kapacitou 42 bytov. Bytovky bude stavať súkromný investor nie obec.

Obec v roku 2017 nadviazala investíciami na rok 2016, kedy v decembri 2016 sa začala rekonštrukcia kuchyne v Zetke a plynule pokračovala až do júna 2017. Pri rekonštrukcii sme sa zamerali na to, aby Zetka opäť začala slúžiť tým čo ju postavili a to sme my občania obce. Okrem spomenutej kuchyne boli realizované ďalšie práce. Výmena vchodových dverí a starých drevených okien za nové plastové okná a dvere, opravili sa vnútorné omietky, položila sa nová dlažba do chodieb, opravila sa elektroinštalácia, opätovne sa sprevádzkovali toalety pre dámy, v sále sa kompletne vymenil strop, obnovila sa miestnosť baru a všetky vnútorné priestory boli vymaľované. Do kuchyne sa nakúpilo zariadenie a vybavenie pre 100 osôb.  Dnes je Zetka opäť v prevádzke a občania si ju prenajímajú na rodinné oslavy, firmy na firemné akcie a obec sa nemusí hanbiť usporiadať v nej obecné akcie aj za účastí hostí z iných obcí.

V júni 2017 sa ukončila výstavba workoutového cvičiska. Po spustení do prevádzky si cvičisko našlo hneď svojich priaznivcov, tak medzi mladšou ako aj staršou generáciou. Verím, že v tomto roku cvičisko pritiahne k aktívnemu oddychu ešte viac občanov.

Od septembra 2017 prebiehali v obci súbežne dve veľké investičné akcie. Prvou bola rekonštrukcia miestnych komunikácií a tou druhou obnova verejného osvetlenia.

Príprava rekonštrukcie miestnych komunikácií sa spustila začiatkom roka 2017. Verejné obstarávanie bolo ukončené v júli 2017 a predpokladaný začiatok prác bol august 2017. K prevzatiu  stavby však došlo až v septembri 2017 (dôvodom boli nedostatočné kapacity zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, s.r.o.). Práce boli realizované v priebehu mesiaca september a októbrer 2017. Napriek mojej veľkej snahe a častých konfrontáciách so zhotoviteľom, neboli práce vykonané úplne podľa našich predstáv. Vzhľadom na túto skutočnosť, obec práce prevzala s nedostatkami, ktoré boli v preberacom protokole špecifikované a ktoré zhotoviteľ odstráni hneď ako to počasie dovolí. Predpoklad je apríl až jún 2018.

Vzhľadom na neustále sťažnosti občanov na zlé osvetlenie sa obec rozhodla pristúpiť ku kompletnej výmene verejného osvetlenia. V obci došlo v septembri až októbri 2017 k výmene starých svietidiel a zdrojov za LED osvetlenie. Verejné osvetlenie je v majetku SSE, a.s., ktorá bude realizovať prevádzku ako aj servis a obec bude za túto službu kvartálne platiť zmluvne dohodnutý poplatok. SSE sa zmluvne zaviazali, že do 48 hodín od nahlásenia poruchy sú povinní vykonať opravu nefunkčného svietidla. S osvetlením obce súvisí aj problém, ktorý vznikol pri modernizácií trate ŽSR, pri ktorej došlo k posunutiu nástupišťa. Posunutie nástupišťa so sebou prinieslo aj presun jeho osvetlenia. Z uvedeného dôvodu nám vznikla neosvetlená časť miestnej komunikácie vedúcej popri trati. Táto časť bude dodatočne riešená osadením nových stĺpov s LED lampami. Podobne bude riešený aj vjazd z nadjazdu do obce. Predpokladaný termín je prvý polrok 2018.

Okrem štyroch investičných akcií, ktoré som spomenul, obec obnovovala svoje strojné vybavenie, doplnilo sa vianočné osvetlenie do ďalšej časti obce, bol inštalovaný nový alarm na obecný úrad a do Zetky, realizovalo sa množstvo menších opráv. Účet obce bol v roku 2017 zaťažený aj povinnosťou uhradiť sumu vo výške cca 22 000,- € za prehratý súdny spor, ktorý sa týkal výstavby námestia.

Počas celého roka sme intenzívne pracovali na vydaní stavebného povolenia, ktoré by nám umožnilo stavať chodníky. Žiaľ, ani ku dnešnému dňu nemáme vydané stavebné povolenie. Spôsobené je to veľkým počtom účastníkov a majiteľov pozemkov a celkovou komplikovanosťou stavby. Predpoklad pre vydanie stavebného povolenia je august 2018, potom musí nasledovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa, to bude trvať zhruba 3 mesiace, čo nás posúva do zimných mesiacov, kedy stavbu nie je možné realizovať. Dúfam, že v prvej polovici roku 2019 sa nám realizácia konečne podarí.

Rok 2017 sa z pohľadu hospodárenia obce zaradí do rokov prebytkových. Odhadovaný prebytok rozpočtu je na úrovni 155 000,- €. Každoročne znižujeme dlh obce o 20 000,- €, ku koncu roka 2017 predstavuje zostatok dlhu cca 60 000,- €.

Od 1.1.2017 začalo platiť VZN, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo úľavu na dani z nehnuteľnosti  seniorom nad 63 rokov vo výške 70% vyrubenej dane. Ďalej obec začala prispievať seniorom 0,50 € na obedy odobrané cez obec. Obec taktiež začala vyplácať 150,- € každému narodenému dieťaťu s trvalým pobytom v našej obci. Poslanci schválili aj príspevok na školské potreby pre prvákov a to vo výške 100,- €. Verím, že všetky tieto opatrenia zvýšili kvalitu života v našej obci.

V novom roku 2018 sa budem snažiť pokračovať v nastavenom trende rokov 2015, 2016 a 2017.

V roku 2018 sa pripravujeme na realizáciu:

 • Kompletná rekonštrukcia Domu smútku
 • Výstavbu parku popri ceste III. triedy, ktorý bude susediť so Zetkou (výsadba stromov, kríkov, zelene, sypané chodníky, lavičky, cvičiace prvky pre seniorov, lanová pyramída pre deti, osvetlenie)
 • Oprava časti miestnych komunikácií
 • Doplnenie vianočného osvetlenia na Zádvorí
 • Príprava investičných projektov na roky 2019 – 2022

V roku 2017 v obci aktívne fungovali a zapájali sa do verejného života tri obecné organizácie, Telovýchovná jednota, Jednota dôchodcov Slovenska a Dobrovoľný hasičský zbor. Všetky spomenuté organizácie v minulom roku pripravili pre svojich členov ako aj občanov obce hodnotné akcie, ktoré vytvorili priestor pre komunikáciu a sociálny kontakt občanov. Členom týchto organizácií by som sa chcel touto cestou poďakovať a vyjadriť nádej, že rok 2018 bude z pohľadu ich činnosti rovnako aktívny a úspešný.

V roku 2017 za spolupráce obce a obecných organizácií ako aj jednotlivcov, prebehli nasledujúce akcie:

 • Biela stopa 2017
 • Fašiangy 2017
 • Jarné tvorivé dielne
 • Uvítanie detí do života leto 2017
 • Jarné upratovanie, tradičná brigáda na skrášlenie obce
 • Stavanie mája detí ZŠ s MŠ
 • DHZ Floriánsky beh zdravia
 • Súťaž DHZ o pohár starostu obce
 • Deň matiek
 • Nohejbalový turnaj
 • Škriatková záhrada
 • Deň šedín
 • Uvítanie deti do života zima 2017
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Mikuláš 2017 s rozsvietením stromčeka
 • DHZ vianočný punč
 • Batôžkový Silvester

Rád by som sa poďakoval všetkým spoluobčanom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zabezpečeniu Fašiangov 2017,  stretnutiu Mikuláša s deťmi, príprave tvorivých dielní, organizácií športových podujatí a tiež aj za ich účasť na brigádach, ktoré pomohli skrášliť našu obec. Chcem poďakovať za vykonanú prácu našim p. učiteľkám v základnej škole, v škôlke, zamestnancom obecného úradu a poslancom obecného zastupiteľstva za ich pragmatický prístup k rozhodovaniu o veciach verejných, bez ktorého by obec nedokázala napredovať.

Aj v tomto roku by som chcel vyzvať všetkých Vás, ktorí  máte nápady a myslíte si, že ich realizácia by prospela obci a občanom, aby ste neváhali a prišli za mnou. Obec rada podporí dobrý nápad. Táto výzva sa týka všetkých vekových kategórií.

Na záver mi ešte raz dovoľte popriať Vám úspešný rok 2018, veľa zdravia a pokoja.

Ďakujem

                                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                       starosta

 

INFORMÁCIA – Horný Hričov – Rekonštrukcia ciest; Verejné osvetlenie; Vianočné osvetlenie; Modernizácia ŽSR

Vážení spoluobčania, rád by som Vás informoval o niektorých investičných akciách, ktoré sa v obci realizovali/jú:

 1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Príprava akcie začala začiatkom roka 2017. Verejné obstarávanie bolo ukončené 07/2017 a predpokladaný začiatok prác bol 08/2017. K prevzatiu stavby došlo až v 09/2017 (dôvodom boli nedostatočné kapacity zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, s.r.o.). Práce boli realizované v priebehu 09 – 10/2017. Napriek mojej veľkej snahe a častých konfortáciach so zhotoviteľom, neboli práce vykonané úplne podľa našich predstáv. Vzhľadom na túto skutočnosť, obec práce prevzala s vadami, ktoré boli v preberacom protokole špecifikované a ktoré zhotoviteľ odstráni hneď ako to počasie dovolí. Predpoklad je 04 – 06/2017.
 2. Verejné osvetlenie – V celej obci došlo k výmene svietidiel a zdrojov za LED osvetlenie. Posledná výmena bola realizovaná v piatok 17.11.2017. Momentálne prebieha skúšobná prevádzka, počas ktorej už došlo k malým poruchám ako napríklad blikajúce svetlá. Táto porucha bola spôsobená osadením nového citlivejšieho snímača, ktorý reagoval na svetlá prechádzajúcich automobilov a vždy pri osvetlení vypol verejné osvetlenie. Snímač bol odtienený a v súčasnej dobe reaguje správne. Verejné osvetlenie bude v majetku SSE, a.s., ktorá bude realizovať prevádzku ako aj servis. Zmluvne sa zaviazali, že do 48 hodín od nahlásenia poruchy sú povinní vykonať opravu. Chcem Vás požiadať, aby ste v prípade poruchy osvetlenia, túto poruchu nahlásili na obecný úrad. Na každom stĺpe je biela nálepka s identifikačným číslom, ktoré je potrebné nahlásiť. Pri modernizácií trate ŽSR došlo k posunutiu nástupišťa, čo so sebou prinieslo aj skutočnosť, že bolo posunuté aj osvetlenie tohto nástupišťa. Z uvedeného dôvodu nám vznikla neosvetlená časť miestnej komunikácie vedúcej popri trati. Táto časť bude dodatočne riešená osadením nových stĺpov s LED lampami. Podobne bude riešený aj vjazd z nadjazdu do obce.
 3. Vianočné osvetlenie – Tak ako v roku 2015, 2016 aj v roku 2017 bolo zakúpené vianočné osvetlenie, ktoré je postupne v etapách inštalované do obce. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť, nie je možné osvetliť obec ako celok. V roku 2015 bolo zakúpené osvetlenie na Kaplnku a Vianočný stromček. V roku 2016 bolo inštalované na námestie a cestu pri obecnom úrade. V tomto roku boli vyzdobené ulice pri radovke a pri bytovkách. V roku 2018 bude vianočné osvetlenie doplnené na Zádvorie a zostávajúce dve ulice. V roku 2019 je na rade Váhostav a stĺpy popri ceste III. triedy.  Chcem požiadať občanov, ktorí žijú v častiach bez vianočného osvetlenia o trpezlivosť….myslím, že ešte jeden rok čakania nie je tak dlhá doba oproti desaťročiam, kedy vianočné osvetlenie bolo riešené iba v malej časti obce.
 4. Modernizácia ŽSR – Tento nekonečný príbeh stále nekončí a napriek tomu, že práce v Hornom Hričove mali byť ukončené v roku 2016, je pre mňa termín ukončenia stále neznámi. Zo strany zhotoviteľa ako aj ŽSR padlo už veľa termínov a veľa sľubov….žiaľ musím skonštatovať, že opakovane nás oba subjekty zavádzajú kde zhotoviteľ sa vyhovára na ŽSR a ŽSR na zhotoviteľa….a obec a občania sú rukojemníkmi. Tento stav ma veľmi mrzí. Osobne som absolvoval veľa konfrontačných stretnutí a telefonátov, ktorých výsledkom je, že majetok obce bude opravený v plnom rozsahu (aspoň dúfam) a vzhľadom na to, že mojou povinnosťou je starať sa aj o občanov,  intenzívne bojujem aj za ich práva…bohužiaľ, zatiaľ som počul iba sľuby, bez toho aby zhotoviteľ a ŽSR reálne s poškodenými občanmi komunikovali. Na obec je vyvíjaný tlak, aby do svojho majetku prevzala časť objektov súvisiacich s modernizáciou.  Jedná sa podchod a lávku pre peších pri priehrade. Prevádzka a údržba týchto objektov je veľmi náročná a obec nedisponuje finančnými ani odbornými zdrojmi, ktoré by umožňovali spravovať tento majetok. ŽSR momentálne pripravuje právnu analýzu, ktorej výsledkom by malo byť stanovisko, ktoré bude hovoriť o povinnosti obce tento majetok prevziať. Obec si následne nechá vypracovať svoju právnu analýzu a v prípade, že obec neprevzatím majetku neporuší zákon, bude postupovať v súlade s týmto stanoviskom.

Napriek problémom, ktoré sprevádzajú rozvoj našej obce verím, že nastúpený investičný trend obce sa nám spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva podarí udržať aj v nasledujúcich rokoch.

Ing: Dušan Ďuríček, starosta

INFORMÁCIA – Sú investičné akcie obce Horný Hričov financované na úver?

V obci od začiatku roka prebehlo a stále prebieha niekoľko investičných akcií. Začiatkom roka to bola vnútorná rekonštrukcia Zetky a výstavba Workoutového cvičiska, v súčasnej dobe prebieha výmena verejného osvetlenia a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Súbežne prebiehali menšie investičné akcie.

Vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu som sa stretol s obavami občanov, ktorí si myslia, že uvedené investície sú financované z úverových zdrojov. Odpoveďou je – Investičné akcie nie sú financované z úverov.

Všetky investičné akcie sa vykonávajú z ušetrených finančných zdrojov obce, ktoré obec od roku 2014 získala každoročným prebytkom rozpočtu. Okrem toho obec každoročne znižuje svoj dlh, ktorý nám zostal z minulosti a to o 20 000,- € ročne. Pri nástupe do funkcie v decembri 2014 bol dlh cca 120 000,- €,  ku koncu tohto roka bude cca 60 000,- €, na konci roka 2018 by mal byť vo výške 40 000,- €. Obec za posledných 15 rokov nebola v lepšej finančnej kondícií a verím, že v tomto trende budeme naďalej pokračovať.

Dušan Ďuríček, starosta

INFORMÁCIE pre občanov – Stav investičných akcií v obci a problémy, ktoré vznikli pri ich realizácií

 1. Rekonštrukcia ciest.

Vzhľadom na problémy súvisiace s realizáciou ciest som poslal mail s nasledujúcim textom do EUROVIE:

Obec Horný Hričov zastúpená starostom obce žiada zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, a.s. o zapísanie nasledovných požiadaviek do stavebného denníka a odstránenie zistených vád a poškodení:

 • Dňa 3.10.2017 došlo pri bagrovaní cesty č. 4 k poškodeniu súkromného majetku a to plota p. Suchomela, kde došlo ku zlomeniu základového múru, odtrhnutie časti bráni a odtrhnutie vystužovacej trubky. Žiadame okamžitú opravu plota.
 • Na ceste č. 4 boli poškodené dva vodárenské ventily, ktoré boli ohnuté, v súčasnej dobe sú čiastočne zahrnuté a hrozí ich úplne prekrytie navážanou zeminou. Žiadame zabezpečiť aby ventily boli plne funkčné.
 • Na ceste č. 5 v oblúku pri detskom ihrisku bola odfrézovanou asfaltovou vrstvou zanesená vpusť, ktorá je z uvedeného dôvodu nefunkčná a stojí tam voda. Žiadame vpusť vyčistiť.
 • Na ceste č. 3 pri vchode do bytovky č. 258 bola amatérsky vyrobená vpusť. Dnes na stretnutí sme sa dohodli, že táto amatérsky vyrobená vpusť bude nahradená klasickou vpusťou s vyústením do šachty umiestnenej na pozemku bytovky č. 258. Pri kontrole som zistil, že pôvodná vpusť bola odstránená, bola navezená a uvalcovaná frakcia, bez vpuste. Žiadame vpusť dorobiť (práce naviac).
 • Žiadame aby boli obslužné komunikácie počas prác riadne čistené od nánosov z ťažkých mechanizmov.
 • Žiadame aby úseky nevhodné na pohyb áut boli riadne vyznačené dopravným značením. Jedná sa hlavne o komunikáciu č. 4.
 • Žiadame aby zhotoviteľ nezasahoval a nevstupoval do súkromného majetku občanov obce a na skladovanie strojov a materiálov využíval výhradne pozemky obce Horný Hričov (vždy vieme odkonzultovať čo je majetok obce).
 • Žiadame aby zhotoviteľ pri realizácií prác používal mechanizmy a technológie, ktoré nebudú spôsobovať poškodenia súkromného ale i obecného majetku.

Myslím, že obe strany majú záujem o korektnú spoluprácu, preto dúfam, že sa budeme vyvarovať činnostiam, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť výsledok zazmluvnených prác a vzájomnej spolupráce.

Výsledkom mailu je, že v stredu prebehla obhliadka stavby za účasti staveného dozora, mňa a hlavného kontrolóra (po ukončení diela HK urobí kompletnú kontrolu dokladov). Na ceste pri R. Suchomelovi sa urobila dynamická skúška podložia, ktoré tam bolo navezené. Skúška dopadla zle….takže všetok materiál, ktorý bol navezený bude opakovane vybagrovaný a navezie sa iná štruktúra.

Zhotoviteľa som požiadal o výmenu partie, ktorá vykonáva prácu. Oznámil mi, že partia bude buď vymenená alebo doplnená a posilnená, tak aby práce postupovali rýchlejšie a hlavne kvalitnejšie.

 1. Výmena verejného osvetlenia

Vo veľkej časti obce už došlo k výmene osvetlenia. Nie je urobený cintorín, kostol a 4 lampy oproti bytovkám (tú sa čaká na svietidlá, ktoré budú osadené). Práce nepokračujú lebo sa pokazila plošina a čaká sa na jej opravu. Práce opäť začnú tento týždeň v utorok alebo stredu.

 1. Práce ŽSR

V stredu 04.10.2017 mi boli predložené projekty, ktoré boli dopracované podľa pripomienok obce. Nie je to úplne 100%  naplnenie požiadaviek….ale uvidíme. Na nadjazde pribudnú zvodidlá ale aj zábradlie. Budú vybudované trativodné koše. Žľab pri p. Galčekovej sa musí ešte doriešiť, takže uvidíme ako to dopadne. Cesta z podchodu ku kostolu bude opravená kompletne, je riešené aj odvodnenie. Podľa výkresu prerobia kompletne aj chodník, ktorý bude mať iný sklon a rozstupy schodov. Manín sa bude rozširovať a oprava komunikácie začne cca od konca plota Hložných. Padajúci makadam z protihlukových stien bude ukotvený gabionovým plotom. Práce by mali začať od 15.10.2017 a ukončené by mali byť do 15.11.2017…..Ďalej som požiadal ŽSR o stíšenie reproduktorov, polepenie skiel na podchode, tak aby ich vtáci videli.

 1. Kostol

V utorok 03.10.2017 prišla podpísaná Zmluva od zhotoviteľa stavby. Teraz čaká na môj podpis.  Dúfam, že rekonštrukcia kostola bude prebiehať lepšie ako asfaltovanie ciest. Práce by mali začať na jar 2018.

V pondelok 02.10.2017 bol odmontovaný zvon, ktorý odviezla firma Ivák. Bude reparovaný a následne znovu zavesený aj s novým motorom, el.ovladaním, zavesením. Predpokladám, že do konca októbra by mohol byť plne funkčný a začne zvoniť.

Dušan Ďuríček, starosta