Poďakovanie

Vážení spoluobčania,

Chcem sa poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli vyjadriť svoj názor na ďalšie smerovanie obce Horný Hričov.

Ďakujem za podporu, ktorú ste mi vyjadrili vo voľbách a ubezpečujem Vás, že ďalšie štyri roky budeme tvrdo pracovať na zveľaďovaní našej krásnej dedinky.

Ešte raz ďakujem!

Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce Horný Hričov

Poďakovanie – Požehnanie kostola sv. Cyrila a Metoda Horný Hričov

Dovoľte mi, aby som sa  poďakoval pánovi biskupovi, Monsiňorovi Tomášovi Gálisovi za to, že prijal naše pozvanie a požehnal náš kostol sv. Cyrila a Metoda. Jeho prítomnosť bola pre nás veriacich, výnimočnou udalosťou, ktorá na dlhé obdobie zostane v našich srdciach.

Moje poďakovanie patrí tiež pánovi farárovi Gašicovi za aktívnu pomoc pri rekonštrukcii, kde nás svojimi názormi usmernil pri návrhu a konečnom výbere vitráži umiestnených v oknách.

Veľká vďaka patrí aj pánovi Danielovi Badíkovi a Petrovi Marčišovi, ktorí mi nesmierne pomohli pri zložitých rozhodnutiach, ktoré bezprostredne súviseli s rekonštrukciou kostola a tvorbe vitráži.

Touto cestou sa chcem poďakovať za veľkú ochotu a trpezlivosť pani kostolníčke Ballajovej, ktorá počas rekonštrukcie kostola mala sťaženú prácu.

Vďaka patrí aj pánovi Ľubošovi Čabalovi z Podmanína, ktorý je umeleckým autorom a aj zhotoviteľom vitražového skla.

Moje poďakovanie patrí Vám všetkým veriacim a občanom obce Horný Hričov za Vašu trpezlivosť, ktorú ste museli prejaviť počas obdobia rekonštrukcie.

Verím, že sa nám podarilo vytvoriť dielo, ktoré tieto priestory pozdvihlo na úroveň, ktorú si zaslúžili.

Dušan Ďuríček, starosta

Stanovisko starostu obce Horný Hričov k Tlačovej správe Železníc Slovenskej republiky

Stanovisko starostu obce  Horný Hričov k Tlačovej správe Železníc Slovenskej republiky

 

V Hornom Hričove 12.10.2018

Dňa 11.10.2018 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zverejnili tlačovú správu, v ktorej uvádzajú čiastočne nepravdivé a neúplné informácie ohľadom uzatvorenia železničného podchodu a nadjazdu pre peších  v obci Horný Hričov. Tieto informácie negatívne vykresľujú  obec Horný Hričov ako  aj starostu obce.  Stojí za povšimnutie  , že ŽSR túto informáciu zverejnili v čase blížiacich sa komunálnych volieb a možno sa len domnievať, čo ŽSR k tomuto kroku viedlo práve v tomto období a čo tým sleduje.

ŽSR uvádzajú, že „patová situácia trvá už desiaty mesiac, ŽSR uvedený krok avizovali už v marci, pokúšali sa viackrát s obcou dohodnúť,  intenzívne rokovali a dali dostatočne dlhý čas predstaviteľom obce túto situáciu vyriešiť.“ Neviem, s kým ŽSR „intenzívne“ rokovali, pretože so mnou ako starostom obce a ani poslancami obce to nebolo. Na úrovni  štatutára obce a námestníka ŽSR sa uskutočnilo iba jedno stretnutie dňa 23.08.2017. Toto stretnutie sa uskutočnilo preto, že som vzhľadom na nedorobené práce, odmietol podpísať predčasné užívanie podchodu ŽSR, ktorý následne vytopilo. O tejto udalosti média informovali širokú verejnosť. Jedno stretnutie na úrovni starostu a jedno stretnutie na úrovni obecného zastupiteľstva  z môjho pohľadu nie je „intenzívne  komunikovanie“.  Ako ďalší príklad „intenzívnej“ komunikácie môžem uviesť, že 20.06.2018 som zodpovedným zamestnancom ŽSR elektronicky poslal Žiadosť o odstránenie nedorobkov. Na túto žiadosť som dostal elektronickú odpoveď až dňa 30.07.2018 (po 40 dňoch) a dozvedel som sa, že „je dovolenkové obdobie, takže nie je možné zabezpečiť kompetentných  ľudí tak, ako by sme si to predstavovali“ a „dohodne sa termín odstránenia najneskôr do konca septembra 2018“. Do dnes t.j. 12.10.2018 ma nikto zo ŽSR nekontaktoval a ani so mnou nerokoval a namiesto toho bola zverejnená tlačová správa, ktorá fakty prekrúca.

ŽSR neustále argumentujú tým, že predchádzajúce vedenie obce Horný Hričov žiadalo o vybudovanie objektov a bývalý starosta obce vydal Záväzné stanovisko, v ktorom sa zaviazal, že obec objekty prevezme do svojho majetku a aj  do svojej správy.  Rozhodovať o nehnuteľnom majetku však môže výlučne obecné zastupiteľstvo a nie starosta. Obecné zastupiteľstvo obce Horný Hričov nikdy nedalo súhlas na prevzatie predmetných objektov do majetku, správy naopak, Uznesením obce Horný Hričov 126/2017 zo dňa 13.11.2017 odmietlo uvedené objekty SO 52.35.11 podchodu a SO 52.35.10 lávky prevziať. Bez súhlasu obecného zastupiteľstva nemôže starosta majetok prevziať.

Bývalé vedenie Obce Horný Hričov vždy deklarovalo, že železničné priecestie, ktoré zabezpečovalo dopravnú obslužnosť cintorína a kostola a zároveň bolo únikovou cestou v prípade mimoriadnej udalosti, bude nahradené podjazdom. Namiesto podjazdu bol vybudovaný megalomanský podchod, ktorý neplní funkciu dopravnej obslužnosti a preto je pre obec Horný Hričov nepotrebný.

Lávka ponad cestu I. triedy a trať ŽSR mala byť tiež postavená na základe žiadosti predchádzajúceho starostu obce Horný Hričov. Realizovanú lávku považuje obec za nebezpečnú pre automobilovú dopravu, ktorú v zimných mesiacoch ohrozuje ľad padajúci z jej strechy.  Vzhľadom na konštrukciu ako aj skutočnosť, že lávka ide ponad vlakové troleje a cestu I. triedy, bude jej údržba extrémne technicky  a finančne náročná a  preto tento objekt obec taktiež neprevezme do svojej správy.

ŽSR ďalej uvádza, že „Železnice Slovenskej republiky Uzatvorili pre verejnosť podchod a zrekonštruovanú  lávku nad železničnou traťou v Hornom Hričove.“ Skutočne dňa 10.10.2018 došlo k zadebneniu vchodov do časti podchodu a vyveseniu oznámenia o zákaze vstupu na lávku pre peších. Zadebnenie časti podchodu nemá na obec a jej občanov žiaden vplyv a ŽSR týmto činom len potvrdili to, že sa jedná o absolútne zbytočnú stavbu. Inak je to u lávky pre peších. Zákazom vstupu ŽSR ohrozujú zdravie a životy ľudí a v prípade mimoriadnej udalosti týmto krokom na seba prevzali absolútnu zodpovednosť.  Vzhľadom na toto nebezpečné protispoločenské konanie som včera k lávke privolal políciu SR a jej príslušníkov som požiadal, aby zdokumentovali, že na lávku bol osadený zákaz vstupu.

Podľa verejne dostupných informácií, bola stavba modernizácie trate ŽSR  financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Každý jeden objekt postavený z uvedených finančných zdrojov musí plniť stanovené ukazovatele a kritéria, ktoré boli uvedené v žiadosti o NFP.  Obec Horný Hričov zvažuje preto podanie podnetu na preskúmanie uzatvorenia podchodu na orgány konajúce v mene príslušných orgánov Európskej únie a Slovenskej republiky. Zároveň obec Horný Hričov osloví s ponukou na spoluprácu všetky obce a mestá, ktoré sa cítia poškodené realizovaním prác na modernizácií trate ŽSR a bude koordinovať ich spoločný postup.

Aj napriek uvedenému Obec Horný Hričov má záujme vzniknutú situáciu riešiť, avšak nie  takým spôsobom, akým sa ŽSR snaží obci nanútiť.

                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                     Starosta obce Horný Hričov

 

Stanovisko obce Horný Hričov k uzatvoreniu časti podchodu Železníc Slovenskej republiky

Stanovisko obce Horný Hričov

Dňa 10.10.2018 bola na podchode Železníc Slovenskej republiky v obci Horný Hričov osadená trvalá zábrana, ktorá neumožňuje využívať objekt podchodu v plnom rozsahu. Na osadenom debnení bol umiestený oznam v znení „Zákaz vstupu! Objekt bol postavený na základe žiadosti samotnej obce Horný Hričov. Uvedený objekt boli Železnice Slovenskej republiky nútené uzatvoriť z dôvodu neochoty obce Horný Hričov, prevziať ho do svojej správy. Bez správcu objektu by mohli byť občania vystavení riziku úrazu.“

Obec Horný Hričov sa dištancuje od podobných provokácií a neprávd a uvedenú aktivitu Železníc Slovenskej republiky považuje za veľmi nezodpovednú a populistickú. Železnice Slovenskej republiky sú štátnou spoločnosťou a fungujú vďaka daniam občanov SR a podnikateľov pôsobiacich v SR, preto je povinná hájiť záujmy, zdravie a životy občanov ale aj návštevníkov SR.

Napriek tomu, že uzatvorenie časti podchodu, obec Horný Hričov a jej občanov nijakým spôsobom neobmedzuje považujeme tento krok vykonaný pred sviatkom Všetkých svätých za nepriateľský a vydieračský.

ŽSR namiesto plnohodnotnej náhrady za zrušené priecestie, cez ktoré bola zabezpečená dopravná obslužnosť obce, vybudovala megalomanský podchod, ktorý nie je možné použiť pre osobnú dopravu  a nie je použiteľný ani pre záchranné zložky. Okrem tohto priecestia bolo pri modernizácií trate ŽSR zrušené bez náhrady ešte jedno priecestie, ktoré zabezpečovalo dopravnú obslužnosť priemyselnej zóny Západ. Uvedené priecestia tvorili únikové zóny a prístupy záchranných zložiek v prípade mimoriadnych udalostí, ako je pretrhnutie hrádze na priehrade Horný Hričov alebo mimoriadnej udalosti v Zväze pre skladovanie zásob, ktorý skladuje milióny litrov PHM. Obe dopravne obslužné priecestia boli zrušené bez náhrady.

Napriek veľkej snahe obce Horný Hričov o riešenie vzniknutých problémov, sme sa u Železníc Slovenskej republiky stretli len s nezáujmom a aroganciou. ŽSR do dnešného dňa nereagovali na výzvu na odstránenie vád a nedorobkov, ktorú obec zaslala 20.06.2018. Nie je pravda, že obec odmietla prevziať podchod. Obec deklarovala, že ak Železnice Slovenskej republiky uzatvoria zmluvu s obcou Horný Hričov o úhrade všetkých nákladov spojených so správou  tohto megalomanského objektu, na ktorý obec nemá finančné zdroje a ani ľudské kapacity, obec Horný Hričov objekt prevezme. Tento návrh ŽSR zmietla zo stola a preto obec nemala inú možnosť ako prevzatie odmietnuť.

ŽSR ďalej tvrdia, že objekt si obec objednala. To nie je pravda. Všetky objekty navrhovala a realizovala projekčná spoločnosť, ktorá mala navrhnúť optimálne riešenia, ktoré berú do úvahy aj širšie vzťahy. Alebo chcú ŽSR tvrdiť, že starosta obce nakreslil objekty, povedal takto to chceme a projektant to zakreslil? To asi nie. Za optimálne riešenia je zodpovedný projektant stavby! V prípade obce Horný Hričov projektant absolútne zlyhal. Namiesto podchodu ku kostolu mal byť navrhnutý podjazd, namiesto lávky ponad cestu I. triedy a trať ŽSR mal byť navrhnutý podchod a v priemyselnej zóne západ mal byť navrhnutý nadjazd (alebo podjazd)…a takto by sme mohli pokračovať ďalej pri každom objekte.

Okrem už vyššie uvedeného, ŽSR vytrvalo ignorujú písomné výzvy obce Horný Hričov na odstránenie vád a poškodení majetku obce a jej občanov. Namiesto komunikácie s vedením obce, používajú primitívnu taktiku nátlaku, ktorá však platí iba na nepripravených a slabých. Obec Horný Hričov rozhodne nie je slabá  a už vôbec nemôžeme hovoriť o tom, že by bola nepripravená. Máme fotodokumentáciu o realizácií stavby, máme k dispozícií napríklad fotografie o tom ako bol kladený asfalt priamo do snehu a mnoho ďalších aktivít, ktoré nezodpovedajú bežným štandardom.

Podľa verejne dostupných informácií, bola stavba modernizácie trate ŽSR  financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Každý jeden objekt postavený z uvedených finančných zdrojov musí plniť stanovené ukazovatele a kritéria, ktoré boli uvedené v žiadosti o NFP.  Obec Horný Hričov podá podnet na preskúmanie uzatvorenia podchodu na orgány konajúce v mene ŠF EÚ na území SR a samozrejme s uvedeným podnetom sa obec Horný Hričov obráti aj na Európsky parlament a Európsku komisiu. V prípade pochybenia budú musieť ŽSR vrátiť celú čiastku za vybudovaný podchod a zodpovednosť bude na vedení ŽSR.  Okrem uvedeného obec Horný Hričov osloví s ponukou na spoluprácu všetky obce a mestá, ktoré sa cítia poškodené realizovaním prác na modernizácií trate ŽSR a bude koordinovať ich spoločný postup.

Starostovia obcí a poslanci obecných zastupiteľstiev sú zo zákona povinní hájiť záujmy obcí a ich občanov.

                                                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                       Starosta obce Horný Hričov

Poďakovanie – Otvorenie novovybudovaného parku v obci Horný Hričov

Napriek rôznym problémom, ktoré sprevádzali výstavbu parku v našej obci, sa koncom mesiaca jún podarilo ukončiť stavebné práce. Nechali sme parku čas 8 týždňov aby tráva, stromy a kríky  riadne zakorenili a aby naše deti vyskúšali kvalitu prevedených prác :o))). Po tejto zaťažkávacej skúške sa objavili nejaké nedostatky, ktoré boli odstránené.

Dúfam, že náš park prispeje k zlepšeniu života našich občanov a bude nás ako obec navonok reprezentovať v širokom okolí. Chcem Vás všetkých poprosiť, aby ste sa k parku správali ako ku svojmu majetku a aby ste k tomu viedli aj svoje deti a vnúčatá. Chráňme a zveľaďujem tento kúsok prírody, ktorý sa nám odvďačí energiou, ktorú nám odovzdá.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa postarali o zabezpečenie úspešného priebehu otvorenia parku a občanom za ich účasť a podporu tohto projektu.

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na:

♠  Fotogaléria – Otvorenie parku

Dušan Ďuríček, starosta

 

Pripravili sme pre Vás nový mapový portál obce Horný Hričov. Dúfame, že Vám prinesie užitočné informácie.

Mapový portál obce Horný Hričov

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.

V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.

1.krok

Otvorte Mapový portál https:Mapový portál obce Horný Hričov

alebo

kliknite na obrázok umiestnený na úvodnej webovej stránke obce

banner

1

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní

Krok 2:

 Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

2

Obr. č.2: Možnosti vyhľadávania

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.

3

Obr č. 3 Vrstvy

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu.

INFORMÁCIA o prebiehajúcich investičných akciách obce Horný Hričov

       INFORMÁCIA

Vážení spoluobčania, rád by som Vás informoval o niektorých investičných akciách, ktoré sa v obci realizujú a budú realizovať:

  1. Rekonštrukcia Kostola sv. Cyrila a Metóda (Dom cirkevných obradov) – od februára 2018 prebiehajú rekonštrukčné práce na kostole. V súčasnej dobe sú zrealizované nasledovné práce…vymenená elektroinštalácia, vymenená dlažba a obklady v sociálnom zázemí + miestnosť pre pána farára, vymenené zárubne, opravená strecha(z vonkajšej strany – nové fólie, zateplenie, položená škridla, z vnútornej strany – osadená fólia, zateplenie, sadrokartón). Drevene poddašie bolo nahradené Cetris doskou (cementová doska, ktorá vyzerá ako drevo). Vybúrala sa jedna priečka a vytvoril sa priestor na osadenie drevenej spovedelnice. Vymenili sa všetky drevene okná a dvere, za okná a dvere z hliníka. V súčasnej dobe sú osadené vitráže (farebné sklá) v štyroch oknách z južnej strany. Vitráž bude osadená aj za oltárom, kde je momentálne osadené debnenie, ktoré chráni priestor pred cudzím vniknutím do priestorov kostola. Potrebné je ešte dorobiť vnútorné omietky, osadiť bohostánok, položiť travertínovú podlahu, osadiť spovedelnicu, z vonkajšej strany zatepliť, natiahnuť omietku a urobiť nové spevnené plochy (výmena starej dlažby a obrubníkov za nové). Predpokladaný termín ukončenia prác je 31.07.2018.
  2. Vybudovanie parku v Hornom Hričove – v parku sú dokončené sypané chodníky (sypaný chodník je prirodzenejší, oproti betónovej dlažbe, lepšie pohlcuje teplo a vodu), osadená je lanová pyramída a fitnes prvky, realizovaná je výsadba, nainštalovaná závlaha a funkčná je už aj fontána. V týždni od 02.07.2018 budú osadené lavičky, koše a osvetlenie parku. Bude osadené pitítko, ktoré bude slúžiť na osvieženie detí a dospelých pitnou vodou. Celý pozemok, na ktorom sa park realizuje má obec v dlhodobom prenájme od spoločenstva urbárnikov. Predpokladaný termín dokončenia je 06.07.2018.
  3. Výmena oplotenia areál Zetky – v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na zhotoviteľa nového oplotenia. Staré pletivo aj stĺpiky budú odstránené. Osadia sa nové stĺpiky a namiesto pletiva budú použité silnejšie a trvácnejšie plotové diely s drôtom hrubým 5 – 6 mm. Predpokladaný termín realizácie do 31.08.2018.
  4. Vysadenie stromovej aleje v areály Zetky – pripravujeme súťaž na vysadenie stromovej aleje, ktorá oddelí areál Zetky od cesty III. triedy a vytvorí prirodzenú zelenú izoláciu. Predpokladaný termín realizácie do 31.09.2018.
  5. Asfaltovanie odstavenej plochy pri parku – v priebehu leta bude upravené podložie na opravu odstavnej plochy oproti odbočke na obecný úrad. Po príprave plochy bude položený nový asfalt. Predpokladaný termín realizácie do 30.09.2018.
  6. Osadenie značiek zakazujúcich prejazd cez obec autám nad 7,5 t, vrátane dopravnej obsluhy – po takmer dvoch rokoch intenzívnej práce na projektovej dokumentácií a mnohých jednaniach sa podarilo dosiahnuť, že do obce Horný Hričov smerom od Zetky ku Prefe bude zakázaný vjazd nákladným autám nad 7,5 t vrátane dopravnej obsluhy. Na obsluhovanie priemyselnej zóny Západ, budú nákladné autá využívať diaľničný privádzač pri letisku Hričov. Osádzanie značiek bude realizovať Slovenská správa ciest a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Značky sú už zakúpené a v priebehu 7. mesiaca by mali byť osadené. S výmenou sa už začalo. Podľa informácií zo správy ciest musia najskôr dokončiť vodorovné dopravné značenie na cestách I. a II. triedy, ktoré ma vyššiu prioritu. Ihneď po dokončení bude realizované osadenie dopravných značiek. Predpokladaný termín realizácie do 31.07.2018. Na termín obec nemá vplyv.
  7. Výmena asfaltového povrchu na ceste III. triedy – pravdepodobne v priebehu augusta – septembra 2018 dôjde k výmene asfaltového povrchu a vybudovanie nových vpustí na komunikácií III. triedy… začiatok úseku opravy je od spodnej časti nadjazdu/koniec úseku na hranici bývalého domu rodiny Maračkovej. Starý asfalt sa odfrézuje a bude položená nová asfaltová vrstva. Na termín obec nemá
  8. Na roky 2019 – 2022 pripravujeme: výstavbu chodníkov popri ceste III. triedy; výstavbu chodníkov na cintoríne + jeho revitalizáciu; opravu miestnych komunikácií; vybudovanie komunikácie a verejného osvetlenia pri novostavbách pri družstve; vybudovanie nového multifunkčného ihriska; vybudovanie ihriska pre inline korčuliarov v lete a vytvorenie ľadovej plochy v zime; kompletnú rekonštrukciu kaplnky; príprava projektov na vybudovanie nového námestia s rekonštrukciou starej školy (dnes pošta) a vybudovanie múzea obce; príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie polyfunkčného objektu, ktorý bude slúžiť ako kultúrno spoločenské centrum a bude obsahovať sálu s pódiom, reštauráciu, priestory pre poštu a drobné prevádzky, obecný úrad, knižnicu, archív….samotná realizácia každej akcie bude závisieť od pripravenosti a finančných možností obce.

Ing. Dušan Ďuríček, starosta