Stanovisko starostu obce Horný Hričov k Tlačovej správe Železníc Slovenskej republiky

Stanovisko starostu obce  Horný Hričov k Tlačovej správe Železníc Slovenskej republiky

 

V Hornom Hričove 12.10.2018

Dňa 11.10.2018 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zverejnili tlačovú správu, v ktorej uvádzajú čiastočne nepravdivé a neúplné informácie ohľadom uzatvorenia železničného podchodu a nadjazdu pre peších  v obci Horný Hričov. Tieto informácie negatívne vykresľujú  obec Horný Hričov ako  aj starostu obce.  Stojí za povšimnutie  , že ŽSR túto informáciu zverejnili v čase blížiacich sa komunálnych volieb a možno sa len domnievať, čo ŽSR k tomuto kroku viedlo práve v tomto období a čo tým sleduje.

ŽSR uvádzajú, že „patová situácia trvá už desiaty mesiac, ŽSR uvedený krok avizovali už v marci, pokúšali sa viackrát s obcou dohodnúť,  intenzívne rokovali a dali dostatočne dlhý čas predstaviteľom obce túto situáciu vyriešiť.“ Neviem, s kým ŽSR „intenzívne“ rokovali, pretože so mnou ako starostom obce a ani poslancami obce to nebolo. Na úrovni  štatutára obce a námestníka ŽSR sa uskutočnilo iba jedno stretnutie dňa 23.08.2017. Toto stretnutie sa uskutočnilo preto, že som vzhľadom na nedorobené práce, odmietol podpísať predčasné užívanie podchodu ŽSR, ktorý následne vytopilo. O tejto udalosti média informovali širokú verejnosť. Jedno stretnutie na úrovni starostu a jedno stretnutie na úrovni obecného zastupiteľstva  z môjho pohľadu nie je „intenzívne  komunikovanie“.  Ako ďalší príklad „intenzívnej“ komunikácie môžem uviesť, že 20.06.2018 som zodpovedným zamestnancom ŽSR elektronicky poslal Žiadosť o odstránenie nedorobkov. Na túto žiadosť som dostal elektronickú odpoveď až dňa 30.07.2018 (po 40 dňoch) a dozvedel som sa, že „je dovolenkové obdobie, takže nie je možné zabezpečiť kompetentných  ľudí tak, ako by sme si to predstavovali“ a „dohodne sa termín odstránenia najneskôr do konca septembra 2018“. Do dnes t.j. 12.10.2018 ma nikto zo ŽSR nekontaktoval a ani so mnou nerokoval a namiesto toho bola zverejnená tlačová správa, ktorá fakty prekrúca.

ŽSR neustále argumentujú tým, že predchádzajúce vedenie obce Horný Hričov žiadalo o vybudovanie objektov a bývalý starosta obce vydal Záväzné stanovisko, v ktorom sa zaviazal, že obec objekty prevezme do svojho majetku a aj  do svojej správy.  Rozhodovať o nehnuteľnom majetku však môže výlučne obecné zastupiteľstvo a nie starosta. Obecné zastupiteľstvo obce Horný Hričov nikdy nedalo súhlas na prevzatie predmetných objektov do majetku, správy naopak, Uznesením obce Horný Hričov 126/2017 zo dňa 13.11.2017 odmietlo uvedené objekty SO 52.35.11 podchodu a SO 52.35.10 lávky prevziať. Bez súhlasu obecného zastupiteľstva nemôže starosta majetok prevziať.

Bývalé vedenie Obce Horný Hričov vždy deklarovalo, že železničné priecestie, ktoré zabezpečovalo dopravnú obslužnosť cintorína a kostola a zároveň bolo únikovou cestou v prípade mimoriadnej udalosti, bude nahradené podjazdom. Namiesto podjazdu bol vybudovaný megalomanský podchod, ktorý neplní funkciu dopravnej obslužnosti a preto je pre obec Horný Hričov nepotrebný.

Lávka ponad cestu I. triedy a trať ŽSR mala byť tiež postavená na základe žiadosti predchádzajúceho starostu obce Horný Hričov. Realizovanú lávku považuje obec za nebezpečnú pre automobilovú dopravu, ktorú v zimných mesiacoch ohrozuje ľad padajúci z jej strechy.  Vzhľadom na konštrukciu ako aj skutočnosť, že lávka ide ponad vlakové troleje a cestu I. triedy, bude jej údržba extrémne technicky  a finančne náročná a  preto tento objekt obec taktiež neprevezme do svojej správy.

ŽSR ďalej uvádza, že „Železnice Slovenskej republiky Uzatvorili pre verejnosť podchod a zrekonštruovanú  lávku nad železničnou traťou v Hornom Hričove.“ Skutočne dňa 10.10.2018 došlo k zadebneniu vchodov do časti podchodu a vyveseniu oznámenia o zákaze vstupu na lávku pre peších. Zadebnenie časti podchodu nemá na obec a jej občanov žiaden vplyv a ŽSR týmto činom len potvrdili to, že sa jedná o absolútne zbytočnú stavbu. Inak je to u lávky pre peších. Zákazom vstupu ŽSR ohrozujú zdravie a životy ľudí a v prípade mimoriadnej udalosti týmto krokom na seba prevzali absolútnu zodpovednosť.  Vzhľadom na toto nebezpečné protispoločenské konanie som včera k lávke privolal políciu SR a jej príslušníkov som požiadal, aby zdokumentovali, že na lávku bol osadený zákaz vstupu.

Podľa verejne dostupných informácií, bola stavba modernizácie trate ŽSR  financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Každý jeden objekt postavený z uvedených finančných zdrojov musí plniť stanovené ukazovatele a kritéria, ktoré boli uvedené v žiadosti o NFP.  Obec Horný Hričov zvažuje preto podanie podnetu na preskúmanie uzatvorenia podchodu na orgány konajúce v mene príslušných orgánov Európskej únie a Slovenskej republiky. Zároveň obec Horný Hričov osloví s ponukou na spoluprácu všetky obce a mestá, ktoré sa cítia poškodené realizovaním prác na modernizácií trate ŽSR a bude koordinovať ich spoločný postup.

Aj napriek uvedenému Obec Horný Hričov má záujme vzniknutú situáciu riešiť, avšak nie  takým spôsobom, akým sa ŽSR snaží obci nanútiť.

                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                     Starosta obce Horný Hričov

 

Stanovisko obce Horný Hričov k uzatvoreniu časti podchodu Železníc Slovenskej republiky

Stanovisko obce Horný Hričov

Dňa 10.10.2018 bola na podchode Železníc Slovenskej republiky v obci Horný Hričov osadená trvalá zábrana, ktorá neumožňuje využívať objekt podchodu v plnom rozsahu. Na osadenom debnení bol umiestený oznam v znení „Zákaz vstupu! Objekt bol postavený na základe žiadosti samotnej obce Horný Hričov. Uvedený objekt boli Železnice Slovenskej republiky nútené uzatvoriť z dôvodu neochoty obce Horný Hričov, prevziať ho do svojej správy. Bez správcu objektu by mohli byť občania vystavení riziku úrazu.“

Obec Horný Hričov sa dištancuje od podobných provokácií a neprávd a uvedenú aktivitu Železníc Slovenskej republiky považuje za veľmi nezodpovednú a populistickú. Železnice Slovenskej republiky sú štátnou spoločnosťou a fungujú vďaka daniam občanov SR a podnikateľov pôsobiacich v SR, preto je povinná hájiť záujmy, zdravie a životy občanov ale aj návštevníkov SR.

Napriek tomu, že uzatvorenie časti podchodu, obec Horný Hričov a jej občanov nijakým spôsobom neobmedzuje považujeme tento krok vykonaný pred sviatkom Všetkých svätých za nepriateľský a vydieračský.

ŽSR namiesto plnohodnotnej náhrady za zrušené priecestie, cez ktoré bola zabezpečená dopravná obslužnosť obce, vybudovala megalomanský podchod, ktorý nie je možné použiť pre osobnú dopravu  a nie je použiteľný ani pre záchranné zložky. Okrem tohto priecestia bolo pri modernizácií trate ŽSR zrušené bez náhrady ešte jedno priecestie, ktoré zabezpečovalo dopravnú obslužnosť priemyselnej zóny Západ. Uvedené priecestia tvorili únikové zóny a prístupy záchranných zložiek v prípade mimoriadnych udalostí, ako je pretrhnutie hrádze na priehrade Horný Hričov alebo mimoriadnej udalosti v Zväze pre skladovanie zásob, ktorý skladuje milióny litrov PHM. Obe dopravne obslužné priecestia boli zrušené bez náhrady.

Napriek veľkej snahe obce Horný Hričov o riešenie vzniknutých problémov, sme sa u Železníc Slovenskej republiky stretli len s nezáujmom a aroganciou. ŽSR do dnešného dňa nereagovali na výzvu na odstránenie vád a nedorobkov, ktorú obec zaslala 20.06.2018. Nie je pravda, že obec odmietla prevziať podchod. Obec deklarovala, že ak Železnice Slovenskej republiky uzatvoria zmluvu s obcou Horný Hričov o úhrade všetkých nákladov spojených so správou  tohto megalomanského objektu, na ktorý obec nemá finančné zdroje a ani ľudské kapacity, obec Horný Hričov objekt prevezme. Tento návrh ŽSR zmietla zo stola a preto obec nemala inú možnosť ako prevzatie odmietnuť.

ŽSR ďalej tvrdia, že objekt si obec objednala. To nie je pravda. Všetky objekty navrhovala a realizovala projekčná spoločnosť, ktorá mala navrhnúť optimálne riešenia, ktoré berú do úvahy aj širšie vzťahy. Alebo chcú ŽSR tvrdiť, že starosta obce nakreslil objekty, povedal takto to chceme a projektant to zakreslil? To asi nie. Za optimálne riešenia je zodpovedný projektant stavby! V prípade obce Horný Hričov projektant absolútne zlyhal. Namiesto podchodu ku kostolu mal byť navrhnutý podjazd, namiesto lávky ponad cestu I. triedy a trať ŽSR mal byť navrhnutý podchod a v priemyselnej zóne západ mal byť navrhnutý nadjazd (alebo podjazd)…a takto by sme mohli pokračovať ďalej pri každom objekte.

Okrem už vyššie uvedeného, ŽSR vytrvalo ignorujú písomné výzvy obce Horný Hričov na odstránenie vád a poškodení majetku obce a jej občanov. Namiesto komunikácie s vedením obce, používajú primitívnu taktiku nátlaku, ktorá však platí iba na nepripravených a slabých. Obec Horný Hričov rozhodne nie je slabá  a už vôbec nemôžeme hovoriť o tom, že by bola nepripravená. Máme fotodokumentáciu o realizácií stavby, máme k dispozícií napríklad fotografie o tom ako bol kladený asfalt priamo do snehu a mnoho ďalších aktivít, ktoré nezodpovedajú bežným štandardom.

Podľa verejne dostupných informácií, bola stavba modernizácie trate ŽSR  financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Každý jeden objekt postavený z uvedených finančných zdrojov musí plniť stanovené ukazovatele a kritéria, ktoré boli uvedené v žiadosti o NFP.  Obec Horný Hričov podá podnet na preskúmanie uzatvorenia podchodu na orgány konajúce v mene ŠF EÚ na území SR a samozrejme s uvedeným podnetom sa obec Horný Hričov obráti aj na Európsky parlament a Európsku komisiu. V prípade pochybenia budú musieť ŽSR vrátiť celú čiastku za vybudovaný podchod a zodpovednosť bude na vedení ŽSR.  Okrem uvedeného obec Horný Hričov osloví s ponukou na spoluprácu všetky obce a mestá, ktoré sa cítia poškodené realizovaním prác na modernizácií trate ŽSR a bude koordinovať ich spoločný postup.

Starostovia obcí a poslanci obecných zastupiteľstiev sú zo zákona povinní hájiť záujmy obcí a ich občanov.

                                                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                       Starosta obce Horný Hričov

Poďakovanie – Otvorenie novovybudovaného parku v obci Horný Hričov

Napriek rôznym problémom, ktoré sprevádzali výstavbu parku v našej obci, sa koncom mesiaca jún podarilo ukončiť stavebné práce. Nechali sme parku čas 8 týždňov aby tráva, stromy a kríky  riadne zakorenili a aby naše deti vyskúšali kvalitu prevedených prác :o))). Po tejto zaťažkávacej skúške sa objavili nejaké nedostatky, ktoré boli odstránené.

Dúfam, že náš park prispeje k zlepšeniu života našich občanov a bude nás ako obec navonok reprezentovať v širokom okolí. Chcem Vás všetkých poprosiť, aby ste sa k parku správali ako ku svojmu majetku a aby ste k tomu viedli aj svoje deti a vnúčatá. Chráňme a zveľaďujem tento kúsok prírody, ktorý sa nám odvďačí energiou, ktorú nám odovzdá.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa postarali o zabezpečenie úspešného priebehu otvorenia parku a občanom za ich účasť a podporu tohto projektu.

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na:

♠  Fotogaléria – Otvorenie parku

Dušan Ďuríček, starosta

 

Pripravili sme pre Vás nový mapový portál obce Horný Hričov. Dúfame, že Vám prinesie užitočné informácie.

Mapový portál obce Horný Hričov

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.

V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.

1.krok

Otvorte Mapový portál https:Mapový portál obce Horný Hričov

alebo

kliknite na obrázok umiestnený na úvodnej webovej stránke obce

banner

1

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní

Krok 2:

 Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

2

Obr. č.2: Možnosti vyhľadávania

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.

3

Obr č. 3 Vrstvy

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu.

INFORMÁCIA o prebiehajúcich investičných akciách obce Horný Hričov

       INFORMÁCIA

Vážení spoluobčania, rád by som Vás informoval o niektorých investičných akciách, ktoré sa v obci realizujú a budú realizovať:

  1. Rekonštrukcia Kostola sv. Cyrila a Metóda (Dom cirkevných obradov) – od februára 2018 prebiehajú rekonštrukčné práce na kostole. V súčasnej dobe sú zrealizované nasledovné práce…vymenená elektroinštalácia, vymenená dlažba a obklady v sociálnom zázemí + miestnosť pre pána farára, vymenené zárubne, opravená strecha(z vonkajšej strany – nové fólie, zateplenie, položená škridla, z vnútornej strany – osadená fólia, zateplenie, sadrokartón). Drevene poddašie bolo nahradené Cetris doskou (cementová doska, ktorá vyzerá ako drevo). Vybúrala sa jedna priečka a vytvoril sa priestor na osadenie drevenej spovedelnice. Vymenili sa všetky drevene okná a dvere, za okná a dvere z hliníka. V súčasnej dobe sú osadené vitráže (farebné sklá) v štyroch oknách z južnej strany. Vitráž bude osadená aj za oltárom, kde je momentálne osadené debnenie, ktoré chráni priestor pred cudzím vniknutím do priestorov kostola. Potrebné je ešte dorobiť vnútorné omietky, osadiť bohostánok, položiť travertínovú podlahu, osadiť spovedelnicu, z vonkajšej strany zatepliť, natiahnuť omietku a urobiť nové spevnené plochy (výmena starej dlažby a obrubníkov za nové). Predpokladaný termín ukončenia prác je 31.07.2018.
  2. Vybudovanie parku v Hornom Hričove – v parku sú dokončené sypané chodníky (sypaný chodník je prirodzenejší, oproti betónovej dlažbe, lepšie pohlcuje teplo a vodu), osadená je lanová pyramída a fitnes prvky, realizovaná je výsadba, nainštalovaná závlaha a funkčná je už aj fontána. V týždni od 02.07.2018 budú osadené lavičky, koše a osvetlenie parku. Bude osadené pitítko, ktoré bude slúžiť na osvieženie detí a dospelých pitnou vodou. Celý pozemok, na ktorom sa park realizuje má obec v dlhodobom prenájme od spoločenstva urbárnikov. Predpokladaný termín dokončenia je 06.07.2018.
  3. Výmena oplotenia areál Zetky – v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na zhotoviteľa nového oplotenia. Staré pletivo aj stĺpiky budú odstránené. Osadia sa nové stĺpiky a namiesto pletiva budú použité silnejšie a trvácnejšie plotové diely s drôtom hrubým 5 – 6 mm. Predpokladaný termín realizácie do 31.08.2018.
  4. Vysadenie stromovej aleje v areály Zetky – pripravujeme súťaž na vysadenie stromovej aleje, ktorá oddelí areál Zetky od cesty III. triedy a vytvorí prirodzenú zelenú izoláciu. Predpokladaný termín realizácie do 31.09.2018.
  5. Asfaltovanie odstavenej plochy pri parku – v priebehu leta bude upravené podložie na opravu odstavnej plochy oproti odbočke na obecný úrad. Po príprave plochy bude položený nový asfalt. Predpokladaný termín realizácie do 30.09.2018.
  6. Osadenie značiek zakazujúcich prejazd cez obec autám nad 7,5 t, vrátane dopravnej obsluhy – po takmer dvoch rokoch intenzívnej práce na projektovej dokumentácií a mnohých jednaniach sa podarilo dosiahnuť, že do obce Horný Hričov smerom od Zetky ku Prefe bude zakázaný vjazd nákladným autám nad 7,5 t vrátane dopravnej obsluhy. Na obsluhovanie priemyselnej zóny Západ, budú nákladné autá využívať diaľničný privádzač pri letisku Hričov. Osádzanie značiek bude realizovať Slovenská správa ciest a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Značky sú už zakúpené a v priebehu 7. mesiaca by mali byť osadené. S výmenou sa už začalo. Podľa informácií zo správy ciest musia najskôr dokončiť vodorovné dopravné značenie na cestách I. a II. triedy, ktoré ma vyššiu prioritu. Ihneď po dokončení bude realizované osadenie dopravných značiek. Predpokladaný termín realizácie do 31.07.2018. Na termín obec nemá vplyv.
  7. Výmena asfaltového povrchu na ceste III. triedy – pravdepodobne v priebehu augusta – septembra 2018 dôjde k výmene asfaltového povrchu a vybudovanie nových vpustí na komunikácií III. triedy… začiatok úseku opravy je od spodnej časti nadjazdu/koniec úseku na hranici bývalého domu rodiny Maračkovej. Starý asfalt sa odfrézuje a bude položená nová asfaltová vrstva. Na termín obec nemá
  8. Na roky 2019 – 2022 pripravujeme: výstavbu chodníkov popri ceste III. triedy; výstavbu chodníkov na cintoríne + jeho revitalizáciu; opravu miestnych komunikácií; vybudovanie komunikácie a verejného osvetlenia pri novostavbách pri družstve; vybudovanie nového multifunkčného ihriska; vybudovanie ihriska pre inline korčuliarov v lete a vytvorenie ľadovej plochy v zime; kompletnú rekonštrukciu kaplnky; príprava projektov na vybudovanie nového námestia s rekonštrukciou starej školy (dnes pošta) a vybudovanie múzea obce; príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie polyfunkčného objektu, ktorý bude slúžiť ako kultúrno spoločenské centrum a bude obsahovať sálu s pódiom, reštauráciu, priestory pre poštu a drobné prevádzky, obecný úrad, knižnicu, archív….samotná realizácia každej akcie bude závisieť od pripravenosti a finančných možností obce.

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Reakcia na vyjadrenia ŽSR o odmietaní prevzatia objektov starostom obce Horný Hričov a moje odpovede na otázky novinárov, ktoré som dostal

Vo štvrtok 22.03.2018 bola zverejnená tlačová správa ŽSR k stavebným objektom vybudovaným v súvislosti s modernizáciou trate ŽSR, ktoré obec Horný Hričov odmieta prevziať.

V piatok som sa od pána riaditeľa ŽSR cez média dozvedel, že starosta obce Horný Hričov odmieta prevziať tieto objekty a novinárov odkázal s otázkami na mňa, lebo ŽSR nevedia prečo.

Od piatku 23.03.2018 som dal niekoľko rozhovorov a písomne odpovedal na otázky novinárov. Časť odpovedí je nižšie.

Podľa vyjadrení ŽSR je stavba ukončená a zrealizovaná v požadovanej kvalite. Ja tvrdím, že nie je realizovaná v požadovanej kvalite a určite nie sú ukončené práce v katastri obce Horný Hričov. V budúcom týždni spracujem reklamáciu, v ktorej poukážem na všetky nedorobky a vady tejto stavby!

Otázka: Z akého dôvodu nechcete ako zástupca obce prevziať spomínané objekty?

Osobne som počul iba vysielanie v Slovenskom rozhlase, preto neviem čo všetko bolo v tlačovej správe. Na základe trojročnej skúsenosti so zamestnancami ŽSR, ktorí reprezentovali postoje ŽSR na našich stretnutiach som zistil, že ich profesionalita a odbornosť sú dosť diskutabilné. Svedčí o tom aj vyhlásenie riaditeľa ŽSR, že starosta obce nechce prevziať objekty….prepáčte ale podľa zákona starosta obce o takýchto veciach nerozhoduje. Rozhodovanie o majetku obce je výhradným právom a kompetenciou obecného zastupiteľstva (poslancov), ktoré rozhoduje aj o financiách, úveroch, predaji alebo kúpe majetku. Súčasné obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že obec Horný Hričov neprevezme objekt podchodu a lávky pre peších a ja s týmto rozhodnutím súhlasím a preto som vo svojej kompetencii takéto uznesenie podpísal. Podpísané uznesenie je záväzné.

Objekt podchodu:

Postavený podchod nahradil železničné priecestie, ktoré slúžilo k dopravnej obslužnosti cintorína a kostola, kde sa naši občania autami z centra obce vedeli dostať k týmto objektom. Minulé vedenie obce deklarovalo, že táto obslužnosť bude zachovaná a vybuduje sa podjazd, ktorý to umožní. Po nástupe do funkcie som sa dozvedel, že sa nejedná o podjazd ale podchod, kde nebudú môcť jazdiť autá. Vzhľadom na túto informáciu celá stavba nedáva zmysel a pre obec je nepotrebná. Okrem toho sa jedná o stavbu, ktorá je technologicky náročná a jej prevádzka a opravy budú predstavovať rádovo 10 tisíce eur. Už teraz sa prejavuje nekvalita prác (mimochodom celá stavba v našej obci je realizovaná v diskutabilnej kvalite), kde preteká voda do vnútorných priestorov podchodu. Táto voda je pravdepodobne pretláčaná cez betónový základ a je len otázkou času, kedy dôjde k narušeniu štruktúry…kto bude sanovať stavbu? Predsa majiteľ…ale obec ním rozhodne nebude. Taktiež prestrešenie objektu je vo výške, kde údržbu a výmenu nemôže realizovať zamestnanec obce ale obec by si musela objednať firmu, ktorá má oprávnenie na výškové práce a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky t.j. výmena jednej žiarivky v hodnote 10 € nás môže stáť 500 €. Obec na toto nemá vyčlenené financie a svedomie a zdravý sedliacky rozum nám nedovoľuje urobiť rozhodnutie, ktorým by sme na desaťročia zaťažili obec a občanov. Toto riešenie bolo zlé naprojektované.

Objekt lávky pre peších:

Lávka vedie ponad cestu I. triedy a trať ŽSR. Bola vybudovaná pre ľudí, ktorí vystúpia na zástavke MHD Žilina a potrebujú prejsť cez trať ŽSR a cestu I. triedy, na stranu vodnej priehrady Horný Hričov. Projektová dokumentácia stavby sa začala realizovať niekde okolo roku 2005 (takú mám informáciu). Od vtedy ubehlo 13 rokov a situácia sa podstatne zmenila. Zamestnanci, ktorí dochádzali na Váhostav a priehradu v tej dobe, dnes už nepracujú a tí čo pracujú jazdia autami. Možno obec požadovala pre bezpečnosť vyriešiť prechod cez cestu I. triedy a trať ŽSR ale bolo na projektantovi, aby našiel primerané riešenie. Z pohľadu obce lávka, ktorá bola vybudovaná je nebezpečná a kvalita jej prevedenia je diskutabilná. V minulom roku bola postavená a natretá…..už dnes je vidieť koróziu. O 5 rokov bude potrebné objekt natrieť novým náterom…..takže bude treba vybaviť výluku z prevádzky trate ŽSR a objednať špecializovanú firmu, ktorá môže na takomto type špeciálneho objektu náter realizovať (práca nad trolejmi + výškové práce), výluku bude treba zabezpečiť aj nad cestou I. triedy, pretože za premávky nemôžete visieť na lane a natierať konštrukciu…koľko bude stáť takýto náter?…..odhadujem 15 000 – 20 000 €….a toto má platiť obec???

Okrem uvedeného, majiteľ objektu bude zodpovedať aj za bezpečnosť na lávke. Čo ak sa niekto rozhodne hádzať kamene z lávky na autá alebo vlaky a spôsobí smrteľnú nehodu???….kto bude zodpovedný????…..predsa majiteľ lávky…a úprimne obec nemá kapacitu na to, aby vedela tento objekt bezpečne prevádzkovať.

Ďalej, tvar strechy je oblúkový a keď napadne sneh a potom zasvieti slnko a opäť primrzne, vytvorí sa na streche ľadová škrupina, ktorá sa pri ďalšom oteplení odtrhne a…..kam padne?…..na cestu I. triedy alebo trať ŽSR….a čo ak rozbije čelné sklo a mamička s troma deťmi na palube strhne volant, auto prevráti a zabije seba aj deti?….kto bude zodpovedný???

Podľa nás sa lávka vôbec nemusela stavať a verbálne som na stretnutí so ŽSR vyjadril názor, že stavba v tomto rozsahu je zbytočná a neefektívna….odpoveď bola, že takto to je naprojektované, vydané stavebné povolenie a zmeny sa už robiť nemôžu.

Podľa môjho názoru, oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie by bolo  vybudovať úzky podchod…

Obec sa nebráni prevzatiu ďalších objektov, ktorými sú chodníky na nadjazde a cesta vedúca popri cintoríne…ale až po tom ako budú odstránené vady, ktoré sú zjavné. Taktiež nedošlo k úplnej oprave majetku obce a občanov, ktoré bolo spôsobené stavbou. Boli tu nejaké pokusy o opravu a zhotoviteľ sa tvári, že všetko je v poriadku…ale nie je a pokiaľ nebude majetok obce ale aj občanov opravený v požadovanej kvalite a rozsahu, tak obec bude využívať svoje zákonne možnosti súvisiace s kolaudačným konaním.

Príkladom, ako sa stavba realizovala môže byť kladenie asfaltu v decembri, ktorí bol položený do snehovej pokrývky…z technologického hľadiska absolútne neprijateľné (samozrejme toto tvrdenie a aj iné viem podporiť fotodokumentáciou).

Otázka: Je pravdou, že ste s prevzatím týchto objektov pred ich výstavbou súhlasili? Je to niekde písomne zaznamenané?

Obec nedisponuje žiadnym písomným záväzkom…nepodarilo sa nám ho dohľadať. ŽSR tvrdia, že majú záväzné stanovisko od predchádzajúceho štatutára obce, kde žiadal o výstavbu predmetných objektov a zaviazal sa k ich prevzatiu. Preto sme pozreli všetky uznesenia obce, ktoré boli v minulosti schválené a nenašli sme, že by obecné zastupiteľstvo odobrilo a zaviazalo starostu k vydaniu takéhoto stanoviska.

Z uvedeného vyplýva, že ak štatutár obce vydal takéto záväzné stanovisko, bez súhlasu poslancov a schváleného uznesenia (bavíme sa o budúcom majetku obce, o ktorom môžu rozhodovať iba poslanci), prekročil svoje zákonnom stanovené kompetencie a ním vydané stanovisko je nezákonné a teda neplatné.  Na túto skutočnosť ŽSR reagovali tak, že oni nie sú povinní skúmať či záväzné stanovisko obce je vydané v súlade so zákonom alebo nie…osobne som presvedčený, že sú povinní a mali by vedieť, že prílohou takéhoto stanoviska musí byť aj právoplatné uznesenie, kde poslanci tento záväzok na prevzatie majetku odhlasovali (keď si chce obec požičať 5 000 € z banky, banka vyžaduje právoplatné uznesenie, že poslanci s tým súhlasia…inak si starosta môže podať aj desať žiadostí a banka ich zamietne…t.j. keď banky vedia aké kompetencie má starosta, prečo to nevedia v ŽSR, ktorá zamestnáva aj právnikov???).

Otázka: Koľko stretnutí so zástupcami ŽSR ste v tejto veci absolvovali?

Stretnutí bolo veľa počas stavby (projektoví manažéri, stavbyvedúci, zhotoviteľ a pod.), ale na úrovni vedenia obce a vedenia ŽSR sa konali dve.

Otázka: Prípadne ďalšie relevantné informácie či dokumentácia?

ŽSR sa svojou tlačovou správou snaží vyvinúť tlak na obec (a mňa). Osobne si myslím, že vzhľadom na to ako stavba prebiehala a v akej  kvalite bola odovzdaná, v akom stave nechali pozemky (súkromné, obecné ale i pozemky ŽSR) sa toto všetko môže obrátiť v neprospech ŽSR…pretože otvorili Pandorinu skrinku. Mám fotodokumentáciu, viem kde sa čo robilo a ak to bude nevyhnutné rád sa o to podelím s médiami. Pokojne zorganizujem obhliadku celej stavby pre média, ktoré budú mať záujem a rád!!! poukážem na nedostatky, ktoré vnímam.

Pán riaditeľ spomenul, že ak obec neprevezme majetok tak podchod aj lávku zavrú a znemožnia prístup občanom (považujem to za čisté vydieranie a napínanie svalov)….ale stavba je financovaná z peňazí EU a musel byť schválený projekt. Súčasťou každého takéhoto projektu sú aj merateľné ukazovatele, ktoré musí stavba (projekt) plniť….keď podchod aj lávku zavrú, nebudú plniť svoju funkciu t.j. merateľné ukazovatele a teda ŽSR budú musieť vrátiť finančné zdroje, ktoré použili na výstavbu týchto neprevádzkovaných objektov…hovoríme o sume cca 800 000 €.

Zdôrazňujem, že obec nebude klásť žiadne prekážky ku skolaudovaniu týchto dvoch objektov a poskytne plnú súčinnosť. Obec vzhľadom na ekonomickú náročnosť údržby objektov a hlavne ich prevádzkovú bezpečnosť (nebezpečnosť), odmieta tieto dva objekty prevziať.