Stanovisko starostu k otváracím hodinám hostincov v Hornom Hričove

Vážení spoluobčania,

Rád by som sa vyjadril k nekorektným a zavádzajúcim informáciám týkajúcich sa otváracích hodín hostincov (krčiem), ktoré sú na území našej obce.

V súčasnej dobe sa na našom území nachádzajú tri prevádzky a to hostinec Kompa, hostinec Oproti a hostinec Zetko. Každá z týchto prevádzok má obcou schválené prevádzkové hodiny, ktoré sú pre jednotlivé prevádzky záväzné.

Majiteľ prevádzky Oproti sa sťažoval jednému z poslancov obecného zastupiteľstva, že som mu nedovolil predĺžiť otváracie hodiny do 03.00 hod. rannej a pýtal sa, či o tom poslanci vedia. Dôvodom tejto žiadosti bolo konanie uzavretej spoločnosti v menovanej prevádzke. V žiadosti o predĺženie otváracích hodín nebolo uvedené, že sa jedná o občana obce Horný Hričov. Po zistení, že sa jedná o občana Hričova bolo vydané povolenie do 3.00 hod. pretože sa predpokladá, že občan našej obce sa nebude chovať neprístojne. Uvedená prevádzka sa nachádza v zóne určenej na individuálnu bytovú výstavbu a je obkolesená rodinnými domami, v ktorých reálne žijú naši občania. Viacerí z nich sa mi sťažovali, že keď sa konajú v prevádzke akcie, ktoré končia po polnoci, dochádza k rušeniu nočného kľudu osobami, ktoré sú pri odchode hlučné, púšťajú hlasno hudbu vo svojich zaparkovaných autách, rozprávajú sa pri nich a búchajú dverami.

Zo zákona je štatutárom obce starosta a on (ja) rozhoduje o otváracích hodinách jednotlivých prevádzok, nie je to kompetencia poslancov. Samozrejme pri prevádzkach iného typu nevidím problém viesť s poslancami diskusiu o otváracích hodinách, o ich rozsahu a rád sa prispôsobím  názoru poslancov, ale  je nemožné, aby obecné zastupiteľstvo zasadalo a rokovalo  o  každej žiadosti o zmenu otváracích hodín jednotlivých prevádzok.

Otváracie hodiny nie sú záväzné iba čo sa týka zatvorenia prevádzky, ale aj jej otvorenia. Podľa mojich vedomostí pravidelne otváracie hodiny nedodržiava iba prevádzka Oproti, ktorá bez súhlasu obce, takmer každý deň mení hodinu otvorenia. S takýmto sústavným porušovaním otváracích hodín a arogantným prístupom som sa nestretol pri hostinci Kompa a ani Zetko.

V tomto kontexte bola napadnutá prevádzkarka hostinca Zetko, za to, že „ona nemusí dodržiavať otváracie hodiny a má tam akcie až do rána“. Ako som na začiatku uviedol, toto tvrdenie je nekorektné a zavádzajúce.

Prevádzkarka Zetka má v prenájme iba miestnosť baru a priľahlého skladu, časti chodby a sociálne zariadenia (WC). Všetky ostatné priestory využíva obec a v prípade záujmu  občanov im prenajíma sálu a kuchyňu na organizovanie rodinných osláv. V zmluve s prevádzkarkou je, že sociálne zariadenia(WC) musia byť pre tieto akcie prístupné a ona môže mať svoju prevádzku otvorenú, iba po súhlase občana, ktorý si prenajal sálu (toto je veľmi tvrdá podmienka zo strany obce).

Podľa kontrol, ktoré som vykonal, prevádzkarka hostinca Zetko otvára a zatvára prevádzku presne podľa schválených otváracích hodín, rovnako je na tom aj Kompa. Pokiaľ sa v prenajatej sále koná nejaká rodinná akcia, tak občan ma na výber, či si občerstvenie zabezpečí vo vlastnej réžií, alebo osloví nejakého podnikateľa, ktorý mu všetko zabezpečí formou cateringu (môže osloviť VIX, ElToro, Oproti, Zetko…). Na 80% robí catering hostinec Zetko (asi sú ľudia spokojní), ale to nemá nič spoločné s tým, že občania, ktorí majú prenajatú sálu sa zabávajú do 03.00 hod. rannej, hostinec Zetko je zatvorený a všetka aktivita sa odohráva v obecnej sále a kuchyni, ktoré majú prenajaté občania a nie prevádzka Zetko.

Budova Zetky je umiestnená v zóne určenej na športové zázemie a občiansku vybavenosť. Nie je umiestnená v zóne individuálnej bytovej výstavby, ale je v jej blízkosti. Určite nie je v tak exponovanom území ako hostinec Oproti a Kompa. Sám som takmer tridsať rokov žil v bezprostrednej blízkosti Kompy a na vlastnej koži som si zažil budíčky o druhej ráno, keď si podnapití hostia robili na ulici diskotéku za hlasného púšťania hudby z ich áut. To bolo v čase, keď Kompu nevlastnila spoločnosť VIX, ale prevádzkovali ju fyzické osoby.

Osobne nevidím dôvod na to, aby prevádzky, ktoré sú umiestnené medzi individuálnou bytovou zástavbou mali byť otvorené do 03.00 hod. Samozrejme v prípade, že sa jedná o uzatvorenú akciu pre občana našej obce som ochotný urobiť výnimku a povoliť otvorenie až do 03.00 hod.

Ako dôkaz mojej nezaujatosti môže slúžiť skutočnosť, že spoločnosť VIX ma na Silvestra v roku 2015 požiadala o predĺženie otváracej doby do 03.00 hod., túto žiadosť som zamietol presne z tých istých dôvodov, aké som uviedol už vyššie. Od tej doby takáto požiadavka z ich strany už neprišla, pretože si uvedomili, že ich prevádzka je v exponovanom území.

Každý z nás je strojcom svojho šťastia. Sú medzi nami ľudia, ktorí sa na svoje okolie usmievajú, sú pokorní, šíria pozitívnu energiu, lásku a neobviňujú iných zo svojich neúspechov a  sú obrovským prínosom pre komunitu. Oproti tomu sú tu aj ľudia, ktorí svoju nemohúcnosť zakrývajú aroganciou, šírením závisti, rozdeľovaním spoločnosti ma „mojich a tvojich“, zodpovednosť za svoje neúspechy hádžu vždy na iných, sú beznádejne vypočítaví a jediné čo ich zaujíma je ich vlastný prospech…

Takto to v živote chodí a my máme len dve možnosti…prvá: necháme sa takýmito ľuďmi  znechutiť…druhá: budeme sa na svet usmievať a týchto ľudí v ich nepravdivých tvrdeniach  ignorovať  a ostatným občanom prezentovať skutočnú pravdu. Ja si vyberám  druhú možnosť.

Všetkým hostincom na našom území prajem veľa úspechov. Našťastie ani jeden z nich nie je závislý na starostovi, ale všetky sú závislé na zákazníkovi a ten si vyberie sám.

 

Dušan Ďuríček, starosta

 

 

UPOZORNENIE/INFORMÁCIA – poplatky za komunálny odpad

U P O Z O R N E N I E / I N F O R M Á C I A

 

Vážení spoluobčania,

 

Pravdepodobne málokto z Vás zachytil informáciu o zmenách, ktoré nastali od 01.01.2019 v oblasti odpadového hospodárstva. V roku 2018 boli prijaté zásadné a dosť drastické legislatívne opatrenia, ktorých úlohou je znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Tento cieľ chce vláda dosiahnuť výrazným zvýšením cien za spracovanie a skládkovanie komunálneho odpadu (prikladám analýzu, ktorá ukazuje ako sa bude vyvíjať nárast cien za komunálny odpad).

Zákon zakazuje obciam a mestám dotovať spracovanie komunálneho odpadu z peňazí obce. V praxi to znamená, že všetky náklady musia byť rozpočítané na občanov.

Toto opatrenie všetci pocítime už v budúcom roku a to rastom poplatku za spracovanie TKO, ktorý bol v predchádzajúcich rokoch v našej obci na úrovni 16,- €/osoba/rok. Predbežný odhad poplatku za TKO na rok 2020 je vo výške 18 – 20,- €/osoba/rok. Susedné obce idú poplatok dvíhať až na 25,- € a mesto Bytča muselo schváliť poplatok vo výške 30,- €/osoba/rok.

Obci Horný Hričov sa darí rast poplatku spomaľovať a to z dvoch dôvodov:

 1. V roku 2015 sa mi podarilo vyjednať so spoločnosťou T+T, a.s. podpísanie zmluvy, na základe ktorej boli pristavené štyri veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad, zelený odpad a stavený odpad, ktoré spoločnosť T+T, a.s. bezodplatne vyváža. Podpísanie tejto zmluvy našej obci pri súčasných cenách a frekvencii vývozu šetrí okolo 30 000,- € ročne.
 2. V katastri obce sa nachádzajú zberne na kovový odpad a časť tohto odpadu sa stáva súčasťou vzorca na výpočet úrovne triedenia komunálneho odpadu. To spôsobilo, že  sme dosiahli úroveň 41% (priemer obcí je 20%).

Dôležitá informácia je, že poplatky budú každoročne rásť aj pre najlepšie obce…ale kvalitným a poctivým separovaním môžeme tento rast spomaliť. Je potrebné dôsledne separovať plasty, sklo, papier, kov (plechovky), tetrapaky…ani jedna z týchto komodít nemôže byť hodená do komunálneho odpadu. Podľa štatistík až 60% váhy smetnej nádoby tvorí bioodpad, ktorý tvoria zbytky zeleniny a ovocia, tráva, burina. Toto má nepriaznivý vplyv na cenu, pretože komunálny odpad sa meria vážením a čím ťažšia je smetná nádoba tým viac platíme. Sám som sa presvedčil, že separovanie má výrazný vplyv na obsah smetnej nádoby. Sme štvorčlenná rodina a pred separovaním a ukladaním bioodpadu do kompostéra sme mali po dvoch týždňoch preplnenú smetnú nádobu. Odkedy separujeme máme po dvoch týždňoch nádobu plnú na 30% a čo je nesmierne dôležité je ľahká.

Obec ešte nerozdala všetky kompostéry a je to veľká škoda. Ak má niekto záujem o bezplatný kompostér, môže sa zastaviť na obecnom úrade a po administratívnom spracovaní si môže kompostér prevziať. Chráňme si naše životné prostredie a chráňme si aj naše peňaženky.

Analýzu na stiahnutie:

Analýza – Ceny za odpad porastú

Návod ako triediť komunálny odpad na stiahnutie:

Návod ako triediť komunálny odpad

 

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE – Cyrilometodské dni Horný Hričov 2019.

Vážení spoluobčania a priatelia obce Horný Hričov,

V sobotu 06.07.2019 sa konal 1. ročník Cyrilometodských dni. V doobednajších hodinách sa konal cross beh v celkovej dĺžke 6,5 km kde v kategórií mužov vyhral Jozef Krajíček, v kategórií žien Aneta Krajíčková…gratulujeme.

Hlavným programom bolo varenie Pltníckeho guľášu…guláš na všetky spôsoby (držkový, sójový, z diviny, falošný, hríbový, s haluškami…..) – Obec Horný Hričov patrí medzi obce, ktorých územie je historicky späté s riekou Váh a pltníkmi, ktorí často prirážali k brehom našej obce aby si oddýchli. V časoch nie až tak minulých, sa rieka Váh využívala na splavovanie dreva vyťaženého v okolitých lesoch. Z kmeňov stromov sa viazali plte, na ktorých pltníci trávili veľa času a pretože ich práca bola fyzicky náročná, potrebovali výdatnú polievku, ktorú pripravovali zo všetkého čo mali po ruke…a tak vznikol názov Pltnícky guľáš.

Varenia sa zúčastnilo 8 tímov, ktoré nám pripravili výborné uvarené guľáše. Väčšina bola z hovädzieho mäsa ale objavil sa aj guľáš z diviny a naši seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska nás prekvapili guľášom z hlivy ústricovej. Hodnotené boli prvé tri miesta, ale vzhľadom na vysokú kvalitu všetkých pripravených pokrmov dostal každý tím diplom za účasť.

Celkovo akciu navštívilo 500 ľudí + cca 60 účinkujúcich, ktorí nám spríjemnili akciu interpretáciou ľudových, dychových ale i moderných skladieb.

Akciu sponzorsky podporili spoločnosti T+T, a.s. Žilina, SAKER, s.r.o. Horný Hričov, ROAD-SK, s.r.o. Horný Hričov, Zberné suroviny Žilina a.s., UNIASFALT, s.r.o. Horný Hričov. Všetkým sponzorom ďakujeme a veríme, že nás podporia aj v budúcom roku.

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí akciu pomohli zorganizovať a zamestnancom obecného úradu. Ďakujeme aj občanom a priateľom našej obce, že prišli podporiť súťažné tímy a vytvorili priateľskú atmosféru.

Osobitne sa chcem poďakovať Mgr. Jurajovi Králikovi a jeho manželke Mgr. Pavlínke Králikovej, ktorí obetovali množstvo svojho voľného času pri príprave akcie, a bez ktorých by sa táto akcia nekonala.

 

Fotogaléria TU

 

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Jarné upratovanie obce Horný Hričov

Rád by som sa srdečne poďakoval všetkým účastníkom veľkého “Jarného upratovania”, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 30.03.2019. Na tohoročnej akcii sa odhadom zúčastnilo viac ako 60 občanov. Každoročnými účastníkmi sú naši seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska, stredná generácia a rodiny so svojimi deťmi.

Prekvapením tohto ročníka bola vysoká účasť deti okolo 10 – 14 rokov. Za ich mobilizáciu chcem poďakovať vedeniu Dobrovoľného hasičského zboru. Počas akcie sa odpadom naplnili 4 veľké traktorové vlečky. Paradoxne sa jedná o odpad, ktorí neprodukujú naši občania ale ide o odpad, ktorý nám v obci zanechávajú cezpoľní návštevníci a vodiči, ktorí si z trávy pri ceste robia odpadkový kôš.

Ešte raz všetkým ďakujem.

Dušan Ďuríček, starosta

Stanovisko obce Horný Hričov k zásobovaniu maloobchodnej predajne COOP Jednota Horný Hričov

Vážení spoluobčania,

vzhľadom na množiace sa dezinformácie ohľadom zásobovania maloobchodnej predajne COOP Jednota Horný Hričov (ďalej len Predajňa) by som rád uviedol niekoľko faktov.

Na základe petície občanov obce Horný Hričov proti neúnosnej záťaži spôsobovanej nákladnou dopravou, ktorá prechádzala cez intravilán obce a ohrozovala majetok a zdravie našich občanov, sa obci po mnohých jednaniach a takmer 3 rokoch, podarilo dosiahnuť zmenu v trvalom dopravnom značení. Kompetentné orgány (nie obec) na základe argumentov a faktov vydali určenie dopravného značenia, ktoré zakazuje vjazd nákladných automobilov nad 7,5t do časti obce, v ktorej sa nachádza aj Predajňa. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na automobily, ktoré vážia pod 7,5t.

Z uvedeného vyplýva, že Predajňa môže byť bezproblémovo zásobovaná každý deň za podmienky, že budú použité nákladné autá pod 7,5t. Tvrdenie, že pre postoj obce nebude predajňa zásobovaná považujeme za hrubé zavádzanie.

Ak nebude Predajňa zásobovaná, tak to bude z dôvodu neochoty  vedenia COOP Jednota akceptovať zákon a prehodnotiť logistiku zásobovania Predajne aj za cenu, že si z nás zákazníkov urobí  rukojemníkov.

Celé stanovisko si môžete prečítať na odkaze nižšie:

♠ Stanovisko obce Horný Hričov

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

 

Príhovor – Nový rok 2019

Vážení spoluobčania,

 včera sme ukončili rok 2018 a dnes vstupujeme do nového roku 2019. Rád by som Vám poprial vo svojom mene, ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu, do nového roku 2019 veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov, tak v osobnom ako aj v pracovnom živote.

Chcel by som sa ešte raz poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili v minuloročných komunálnych voľbách a dali mi silný mandát na výkon funkcie starostu obce Horný Hričov. V rokoch 2014 až 2018 som vždy hájil záujmy obce a občanov. V tomto trende budem pokračovať aj v rokoch 2018 až 2022.

Obec Horný Hričov mala k 31.12.2018 evidovaných 810 obyvateľov s trvalým pobytom. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 17 obyvateľov a prihlásilo sa 23 obyvateľov.

Zomrelo 7 občanov: 2 ženy  a 5 mužov. Narodilo sa 5 detí: 2 dievčatá a 3 chlapci.

Rok 2018 bol z pohľadu obce, ako aj z môjho, rokom turbulentným a náročným. Uskutočnili sa ťažké jednania so zástupcami ŽSR, ktorá realizovala modernizáciu trate ŽSR v našej obci a počas celého roka prebiehala komunikácia a stretnutia so zástupcami podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v našom katastri. Rok 2018 bol aj rokom komunálnych volieb.

V roku 2018 obec nadviazala na nastavený investičný trend a počas celého roka prebiehali viaceré investičné akcie. Najväčšou investíciu bola rekonštrukcia kostola sv. Cyrila a Metoda. Začiatok rekonštrukcie bol naplánovaný o polroka skôr ale v dôsledku meškania prác na modernizácií trate ŽSR nebolo možné stihnúť jesenný termín roku 2017. ŽSR odstránila stavenisko vybudované v blízkosti kostola až 31.12.2017. S prácami na rekonštrukcii sme začali ihneď ako to dovolilo počasie a to na  prelome februára a marca 2018. Tak, ako to na stavbách býva, ukázalo sa, že niektoré projektové riešenia nie sú urobené úplne ideálne a preto sme ich za chodu prerábali a prispôsobovali našim podmienkam. Problém sme riešili aj so strechou, ktorá je nad zázemím kostola. Rozsiahle poškodenie strechy sa  ukázalo až pri jej otvorení. Jediným riešením bola jej kompletná výmena. V priebehu rekonštrukcie sme zmenili aj navrhnutý vzhľad okien, ktorý je v súčasnej podobe oveľa vzdušnejší a do okien boli osadené vitrážne sklá, ktoré majú dvojakú funkciu. Prvá funkcia je praktická a to  tienenie slnka počas letných mesiacov a druhá je estetická. V pôvodnom pláne nebola zahrnutá ani rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch, rozhodli sme o nej počas prebiehajúcich prác na kostole. Nebolo to jednoduché, výsledok však hovorí za všetko a ja som rád, že občanom sa rekonštrukcia páči a z domu cirkevných obradov sa nám podarilo urobiť reprezentatívny kostol sv. Cyrila a Metoda.

Od apríla do júna 2018 boli realizované práce na vybudovaní nového parku v našej obci, ktorý má slúžiť k relaxu a oddychu pre všetky vekové kategórie. Počas prác sa ozývali aj hlasy, ktoré zmysel budovania parku spochybňovali a tvrdili, že peniaze sa majú investovať iným spôsobom, preto som sa ich opýtal: „akým iný spôsobom?“…Odpoveď som do dnešného dňa nedostal. Áno aj u nás v obci je určitá skupina ľudí, ktorí sú zásadne proti všetkému, ale keď  ich požiadate o návrh lepšieho riešenia ostanú ticho, lebo lepšie riešenie nepoznajú a jedinou ich snahou je deštrukcia všetkého, čo sa v obci deje. V prípade parku sa opäť potvrdilo, že peniaze boli investované správne. Potvrdením boli desiatky detí, ktoré v ňom trávili letné prázdniny, mamičky prechádzajúce sa s kočíkmi, seniori cvičiaci na fitnes prvkoch, náhodne prechádzajúci turisti, ktorí si robili v parku fotky do svojho rodinného albumu.

Počas leta sa uskutočnila aj výmena oplotenia areálu Zetky. Boli odstránené všetky staré stĺpiky a staré pletivo. Nahradené boli plotovými dielcami, ktoré sú síce drahšie ale majú aj podstatne dlhšiu životnosť ako pletivo. V areáli Zetky boli vysadené nové stromy a kríky. Účelom tejto výsadby bolo optické odčlenenie areálu od cesty III. triedy a tiež zvýšiť podiel stromov a kríkov na území obce.

Na jar 2018 bola zavŕšená snaha o obmedzenie nákladnej dopravy cez územie našej obce a to osadením trvalého zvislého dopravného značenia. Problémom sa stala skutočnosť, že Slovenská správa ciest nechcela osadiť všetky značky podľa projektu. Dôsledkom bolo, že Polícia SR nemohla legálne udeľovať pokuty za porušovanie zákazu vjazdu. Po niekoľkomesačných jednaniach nakoniec Slovenská správa ciest značky osadila.  Nasledovala komunikácia s riaditeľstvom dopravného inšpektorátu, ktorej výsledkom je pravidelné patrolovanie hliadok Polície v obci a udeľovanie pokút.

V novembri 2018 obec uskutočnila aj kompletnú rekonštrukciu miestnej komunikácie, ktorá vedie z námestia k zástavke ŽSR a podarilo sa nám vyasfaltovať  aj  odstavnú plochu pri novom parku. Túto odstavnú plochu asfaltovala spoločnosť SKANSKA, a.s. bez nároku na odplatu.

V novembri obec doplnila ďalšiu časť vianočného osvetlenia na Zádvorí a ďalších troch uliciach.

Počas celého roku 2018 prebiehali práce na novom Územnom pláne obce Horný Hričov.

V roku 2018 v obci aktívne fungovali a zapájali sa do verejného života tri obecné organizácie, Telovýchovná jednota, Jednota dôchodcov Slovenska a Dobrovoľný hasičský zbor. Všetky spomenuté organizácie v minulom roku pripravili pre svojich členov ako aj občanov obce hodnotné akcie, ktoré vytvorili priestor pre komunikáciu a sociálny kontakt občanov. Členom týchto organizácií by som sa chcel touto cestou poďakovať a vyjadriť nádej, že rok 2019 bude z pohľadu ich činnosti rovnako aktívny a úspešný.

V roku 2018 za spolupráce obce a obecných organizácií ako aj jednotlivcov, prebehli nasledujúce akcie:

 • Fašiangy + karneval detí
 • Fašiangová zábava
 • Brigáda Jarné upratovanie
 • Jarné tvorivé dielne
 • Stavanie mája deti ZŠ s MŠ
 • Deň matiek
 • Opekačka JDS
 • Športové hry JDS
 • Deň detí
 • Floriánsky beh zdravia DHZ
 • Otváranie parku
 • Súťaž DHZ o pohár starostu
 • Deň šedín
 • Vysviacka kostola sv. Cyrila a Metoda
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Mikuláš pre deti
 • Batôžkový Silvester

V roku 2019 sa pripravujeme na realizáciu:

 • Vybudovanie chodníkov popri ceste III. triedy etapa I., II. a etapu III. popri miestnej komunikácii vedúcej na Váhostav. Počas mesiaca január 2019 začne verejné obstarávanie zhotoviteľa prác, ktoré bude ukončené pravdepodobne v mesiaci apríl. Na základe vysúťaženej ceny obec rozhodne, či sa budú realizovať všetky tri etapy alebo iba dve a tretia etapa sa presunie do budúceho roku.
 • Vybudovanie parku a oddychovej zóny pri kostole sv. Cyrila a Metoda
 • Výmena stupačiek a radiátorov v obecnej bytovke
 • Obnova oplotenia Základnej školy s materskou školou
 • Dokončenie a schválenie Územného plánu obce
 • Príprava Projektovej dokumentácie na výstavbu „Miestnej komunikácie – Novostavby pri bývalom JRD“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na výstavbu „Chodníky – Cintorín Horný Hričov“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu „Stará škola Horný Hričov“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu „Kaplnka Horný Hričov“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na výstavbu „Multifunkčné ihrisko Horný Hričov + zázemie“

Každý, kto vykonáva verejnú funkciu by mal mať sebareflexiu a preto si uvedomujem, že veci sa dajú robiť lepšie, ja osobne môžem byť lepším starostom pokiaľ na sebe budem neustále odborne pracovať a budem pozorne počúvať názory občanov.

Pravdou je, že názory, ktoré sa ku mne dostanú nezostanú bez povšimnutia a vždy sa ich snažím riešiť, niekedy sám, inokedy  spoločne s poslancami. Ako problém vnímam krčmovú politiku, kde sa rozprávajú úplne nezmysly, ktoré sa následne vydávajú  za fakty. Ako problém vnímam to, že časť nespokojných občanov namiesto toho, aby povedali o svojich problémoch mne alebo poslancom, zavolali, napísali alebo prišli osobne za mnou, riešia veci pri pouličných a krčmových rečiach. Chcem Vás poprosiť  nerobte to. Ako starosta obce som tu pre Vás, príďte za mnou a pokiaľ bude v mojich silách pomôcť Vám a vyriešiť problém, urobím to.

 Chcem, aby všetci občania boli spokojní, preto som sa rozhodol, že od januára 2019 bude na OZ pravidelne zaradený bod programu „Podnety na zlepšenie práce starostu obce a obecného úradu – Podnety na rozvoj obce“. Očakávam a dúfam, že túto možnosť na vyjadrenie podnetov a návrhov využijete. Ideálne bude, aby návrhy a podnety boli doručené aspoň tri dni pred konaním OZ, aby som sa na ne mohol pripraviť. Na prednesenie návrhov a podnetov môžete využiť aj všetkých poslancov, ktorí tvoria OZ.

Na záver by som sa rád poďakoval všetkým spoluobčanom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zabezpečeniu Fašiangov 2018,  stretnutiu Mikuláša s deťmi, príprave tvorivých dielní, organizácií športových podujatí a tiež aj za ich účasť na brigádach, ktoré pomohli skrášliť našu obec. Chcem poďakovať za vykonanú prácu našim p. učiteľkám v základnej škole, v škôlke, zamestnancom obecného úradu a poslancom obecného zastupiteľstva za ich pragmatický prístup k rozhodovaniu o veciach verejných, bez ktorého by obec nedokázala napredovať.

Dovoľte mi ešte raz, popriať Vám úspešný rok 2019, veľa zdravia a pokoja.

Ďakujem

                                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                       starosta