Pripravili sme pre Vás nový mapový portál obce Horný Hričov. Dúfame, že Vám prinesie užitočné informácie.

Mapový portál obce Horný Hričov

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.

V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.

1.krok

Otvorte Mapový portál https:Mapový portál obce Horný Hričov

alebo

kliknite na obrázok umiestnený na úvodnej webovej stránke obce

banner

1

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní

Krok 2:

 Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

2

Obr. č.2: Možnosti vyhľadávania

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.

3

Obr č. 3 Vrstvy

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu.

INFORMÁCIA o prebiehajúcich investičných akciách obce Horný Hričov

       INFORMÁCIA

Vážení spoluobčania, rád by som Vás informoval o niektorých investičných akciách, ktoré sa v obci realizujú a budú realizovať:

  1. Rekonštrukcia Kostola sv. Cyrila a Metóda (Dom cirkevných obradov) – od februára 2018 prebiehajú rekonštrukčné práce na kostole. V súčasnej dobe sú zrealizované nasledovné práce…vymenená elektroinštalácia, vymenená dlažba a obklady v sociálnom zázemí + miestnosť pre pána farára, vymenené zárubne, opravená strecha(z vonkajšej strany – nové fólie, zateplenie, položená škridla, z vnútornej strany – osadená fólia, zateplenie, sadrokartón). Drevene poddašie bolo nahradené Cetris doskou (cementová doska, ktorá vyzerá ako drevo). Vybúrala sa jedna priečka a vytvoril sa priestor na osadenie drevenej spovedelnice. Vymenili sa všetky drevene okná a dvere, za okná a dvere z hliníka. V súčasnej dobe sú osadené vitráže (farebné sklá) v štyroch oknách z južnej strany. Vitráž bude osadená aj za oltárom, kde je momentálne osadené debnenie, ktoré chráni priestor pred cudzím vniknutím do priestorov kostola. Potrebné je ešte dorobiť vnútorné omietky, osadiť bohostánok, položiť travertínovú podlahu, osadiť spovedelnicu, z vonkajšej strany zatepliť, natiahnuť omietku a urobiť nové spevnené plochy (výmena starej dlažby a obrubníkov za nové). Predpokladaný termín ukončenia prác je 31.07.2018.
  2. Vybudovanie parku v Hornom Hričove – v parku sú dokončené sypané chodníky (sypaný chodník je prirodzenejší, oproti betónovej dlažbe, lepšie pohlcuje teplo a vodu), osadená je lanová pyramída a fitnes prvky, realizovaná je výsadba, nainštalovaná závlaha a funkčná je už aj fontána. V týždni od 02.07.2018 budú osadené lavičky, koše a osvetlenie parku. Bude osadené pitítko, ktoré bude slúžiť na osvieženie detí a dospelých pitnou vodou. Celý pozemok, na ktorom sa park realizuje má obec v dlhodobom prenájme od spoločenstva urbárnikov. Predpokladaný termín dokončenia je 06.07.2018.
  3. Výmena oplotenia areál Zetky – v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na zhotoviteľa nového oplotenia. Staré pletivo aj stĺpiky budú odstránené. Osadia sa nové stĺpiky a namiesto pletiva budú použité silnejšie a trvácnejšie plotové diely s drôtom hrubým 5 – 6 mm. Predpokladaný termín realizácie do 31.08.2018.
  4. Vysadenie stromovej aleje v areály Zetky – pripravujeme súťaž na vysadenie stromovej aleje, ktorá oddelí areál Zetky od cesty III. triedy a vytvorí prirodzenú zelenú izoláciu. Predpokladaný termín realizácie do 31.09.2018.
  5. Asfaltovanie odstavenej plochy pri parku – v priebehu leta bude upravené podložie na opravu odstavnej plochy oproti odbočke na obecný úrad. Po príprave plochy bude položený nový asfalt. Predpokladaný termín realizácie do 30.09.2018.
  6. Osadenie značiek zakazujúcich prejazd cez obec autám nad 7,5 t, vrátane dopravnej obsluhy – po takmer dvoch rokoch intenzívnej práce na projektovej dokumentácií a mnohých jednaniach sa podarilo dosiahnuť, že do obce Horný Hričov smerom od Zetky ku Prefe bude zakázaný vjazd nákladným autám nad 7,5 t vrátane dopravnej obsluhy. Na obsluhovanie priemyselnej zóny Západ, budú nákladné autá využívať diaľničný privádzač pri letisku Hričov. Osádzanie značiek bude realizovať Slovenská správa ciest a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Značky sú už zakúpené a v priebehu 7. mesiaca by mali byť osadené. S výmenou sa už začalo. Podľa informácií zo správy ciest musia najskôr dokončiť vodorovné dopravné značenie na cestách I. a II. triedy, ktoré ma vyššiu prioritu. Ihneď po dokončení bude realizované osadenie dopravných značiek. Predpokladaný termín realizácie do 31.07.2018. Na termín obec nemá vplyv.
  7. Výmena asfaltového povrchu na ceste III. triedy – pravdepodobne v priebehu augusta – septembra 2018 dôjde k výmene asfaltového povrchu a vybudovanie nových vpustí na komunikácií III. triedy… začiatok úseku opravy je od spodnej časti nadjazdu/koniec úseku na hranici bývalého domu rodiny Maračkovej. Starý asfalt sa odfrézuje a bude položená nová asfaltová vrstva. Na termín obec nemá
  8. Na roky 2019 – 2022 pripravujeme: výstavbu chodníkov popri ceste III. triedy; výstavbu chodníkov na cintoríne + jeho revitalizáciu; opravu miestnych komunikácií; vybudovanie komunikácie a verejného osvetlenia pri novostavbách pri družstve; vybudovanie nového multifunkčného ihriska; vybudovanie ihriska pre inline korčuliarov v lete a vytvorenie ľadovej plochy v zime; kompletnú rekonštrukciu kaplnky; príprava projektov na vybudovanie nového námestia s rekonštrukciou starej školy (dnes pošta) a vybudovanie múzea obce; príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie polyfunkčného objektu, ktorý bude slúžiť ako kultúrno spoločenské centrum a bude obsahovať sálu s pódiom, reštauráciu, priestory pre poštu a drobné prevádzky, obecný úrad, knižnicu, archív….samotná realizácia každej akcie bude závisieť od pripravenosti a finančných možností obce.

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Reakcia na vyjadrenia ŽSR o odmietaní prevzatia objektov starostom obce Horný Hričov a moje odpovede na otázky novinárov, ktoré som dostal

Vo štvrtok 22.03.2018 bola zverejnená tlačová správa ŽSR k stavebným objektom vybudovaným v súvislosti s modernizáciou trate ŽSR, ktoré obec Horný Hričov odmieta prevziať.

V piatok som sa od pána riaditeľa ŽSR cez média dozvedel, že starosta obce Horný Hričov odmieta prevziať tieto objekty a novinárov odkázal s otázkami na mňa, lebo ŽSR nevedia prečo.

Od piatku 23.03.2018 som dal niekoľko rozhovorov a písomne odpovedal na otázky novinárov. Časť odpovedí je nižšie.

Podľa vyjadrení ŽSR je stavba ukončená a zrealizovaná v požadovanej kvalite. Ja tvrdím, že nie je realizovaná v požadovanej kvalite a určite nie sú ukončené práce v katastri obce Horný Hričov. V budúcom týždni spracujem reklamáciu, v ktorej poukážem na všetky nedorobky a vady tejto stavby!

Otázka: Z akého dôvodu nechcete ako zástupca obce prevziať spomínané objekty?

Osobne som počul iba vysielanie v Slovenskom rozhlase, preto neviem čo všetko bolo v tlačovej správe. Na základe trojročnej skúsenosti so zamestnancami ŽSR, ktorí reprezentovali postoje ŽSR na našich stretnutiach som zistil, že ich profesionalita a odbornosť sú dosť diskutabilné. Svedčí o tom aj vyhlásenie riaditeľa ŽSR, že starosta obce nechce prevziať objekty….prepáčte ale podľa zákona starosta obce o takýchto veciach nerozhoduje. Rozhodovanie o majetku obce je výhradným právom a kompetenciou obecného zastupiteľstva (poslancov), ktoré rozhoduje aj o financiách, úveroch, predaji alebo kúpe majetku. Súčasné obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že obec Horný Hričov neprevezme objekt podchodu a lávky pre peších a ja s týmto rozhodnutím súhlasím a preto som vo svojej kompetencii takéto uznesenie podpísal. Podpísané uznesenie je záväzné.

Objekt podchodu:

Postavený podchod nahradil železničné priecestie, ktoré slúžilo k dopravnej obslužnosti cintorína a kostola, kde sa naši občania autami z centra obce vedeli dostať k týmto objektom. Minulé vedenie obce deklarovalo, že táto obslužnosť bude zachovaná a vybuduje sa podjazd, ktorý to umožní. Po nástupe do funkcie som sa dozvedel, že sa nejedná o podjazd ale podchod, kde nebudú môcť jazdiť autá. Vzhľadom na túto informáciu celá stavba nedáva zmysel a pre obec je nepotrebná. Okrem toho sa jedná o stavbu, ktorá je technologicky náročná a jej prevádzka a opravy budú predstavovať rádovo 10 tisíce eur. Už teraz sa prejavuje nekvalita prác (mimochodom celá stavba v našej obci je realizovaná v diskutabilnej kvalite), kde preteká voda do vnútorných priestorov podchodu. Táto voda je pravdepodobne pretláčaná cez betónový základ a je len otázkou času, kedy dôjde k narušeniu štruktúry…kto bude sanovať stavbu? Predsa majiteľ…ale obec ním rozhodne nebude. Taktiež prestrešenie objektu je vo výške, kde údržbu a výmenu nemôže realizovať zamestnanec obce ale obec by si musela objednať firmu, ktorá má oprávnenie na výškové práce a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky t.j. výmena jednej žiarivky v hodnote 10 € nás môže stáť 500 €. Obec na toto nemá vyčlenené financie a svedomie a zdravý sedliacky rozum nám nedovoľuje urobiť rozhodnutie, ktorým by sme na desaťročia zaťažili obec a občanov. Toto riešenie bolo zlé naprojektované.

Objekt lávky pre peších:

Lávka vedie ponad cestu I. triedy a trať ŽSR. Bola vybudovaná pre ľudí, ktorí vystúpia na zástavke MHD Žilina a potrebujú prejsť cez trať ŽSR a cestu I. triedy, na stranu vodnej priehrady Horný Hričov. Projektová dokumentácia stavby sa začala realizovať niekde okolo roku 2005 (takú mám informáciu). Od vtedy ubehlo 13 rokov a situácia sa podstatne zmenila. Zamestnanci, ktorí dochádzali na Váhostav a priehradu v tej dobe, dnes už nepracujú a tí čo pracujú jazdia autami. Možno obec požadovala pre bezpečnosť vyriešiť prechod cez cestu I. triedy a trať ŽSR ale bolo na projektantovi, aby našiel primerané riešenie. Z pohľadu obce lávka, ktorá bola vybudovaná je nebezpečná a kvalita jej prevedenia je diskutabilná. V minulom roku bola postavená a natretá…..už dnes je vidieť koróziu. O 5 rokov bude potrebné objekt natrieť novým náterom…..takže bude treba vybaviť výluku z prevádzky trate ŽSR a objednať špecializovanú firmu, ktorá môže na takomto type špeciálneho objektu náter realizovať (práca nad trolejmi + výškové práce), výluku bude treba zabezpečiť aj nad cestou I. triedy, pretože za premávky nemôžete visieť na lane a natierať konštrukciu…koľko bude stáť takýto náter?…..odhadujem 15 000 – 20 000 €….a toto má platiť obec???

Okrem uvedeného, majiteľ objektu bude zodpovedať aj za bezpečnosť na lávke. Čo ak sa niekto rozhodne hádzať kamene z lávky na autá alebo vlaky a spôsobí smrteľnú nehodu???….kto bude zodpovedný????…..predsa majiteľ lávky…a úprimne obec nemá kapacitu na to, aby vedela tento objekt bezpečne prevádzkovať.

Ďalej, tvar strechy je oblúkový a keď napadne sneh a potom zasvieti slnko a opäť primrzne, vytvorí sa na streche ľadová škrupina, ktorá sa pri ďalšom oteplení odtrhne a…..kam padne?…..na cestu I. triedy alebo trať ŽSR….a čo ak rozbije čelné sklo a mamička s troma deťmi na palube strhne volant, auto prevráti a zabije seba aj deti?….kto bude zodpovedný???

Podľa nás sa lávka vôbec nemusela stavať a verbálne som na stretnutí so ŽSR vyjadril názor, že stavba v tomto rozsahu je zbytočná a neefektívna….odpoveď bola, že takto to je naprojektované, vydané stavebné povolenie a zmeny sa už robiť nemôžu.

Podľa môjho názoru, oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie by bolo  vybudovať úzky podchod…

Obec sa nebráni prevzatiu ďalších objektov, ktorými sú chodníky na nadjazde a cesta vedúca popri cintoríne…ale až po tom ako budú odstránené vady, ktoré sú zjavné. Taktiež nedošlo k úplnej oprave majetku obce a občanov, ktoré bolo spôsobené stavbou. Boli tu nejaké pokusy o opravu a zhotoviteľ sa tvári, že všetko je v poriadku…ale nie je a pokiaľ nebude majetok obce ale aj občanov opravený v požadovanej kvalite a rozsahu, tak obec bude využívať svoje zákonne možnosti súvisiace s kolaudačným konaním.

Príkladom, ako sa stavba realizovala môže byť kladenie asfaltu v decembri, ktorí bol položený do snehovej pokrývky…z technologického hľadiska absolútne neprijateľné (samozrejme toto tvrdenie a aj iné viem podporiť fotodokumentáciou).

Otázka: Je pravdou, že ste s prevzatím týchto objektov pred ich výstavbou súhlasili? Je to niekde písomne zaznamenané?

Obec nedisponuje žiadnym písomným záväzkom…nepodarilo sa nám ho dohľadať. ŽSR tvrdia, že majú záväzné stanovisko od predchádzajúceho štatutára obce, kde žiadal o výstavbu predmetných objektov a zaviazal sa k ich prevzatiu. Preto sme pozreli všetky uznesenia obce, ktoré boli v minulosti schválené a nenašli sme, že by obecné zastupiteľstvo odobrilo a zaviazalo starostu k vydaniu takéhoto stanoviska.

Z uvedeného vyplýva, že ak štatutár obce vydal takéto záväzné stanovisko, bez súhlasu poslancov a schváleného uznesenia (bavíme sa o budúcom majetku obce, o ktorom môžu rozhodovať iba poslanci), prekročil svoje zákonnom stanovené kompetencie a ním vydané stanovisko je nezákonné a teda neplatné.  Na túto skutočnosť ŽSR reagovali tak, že oni nie sú povinní skúmať či záväzné stanovisko obce je vydané v súlade so zákonom alebo nie…osobne som presvedčený, že sú povinní a mali by vedieť, že prílohou takéhoto stanoviska musí byť aj právoplatné uznesenie, kde poslanci tento záväzok na prevzatie majetku odhlasovali (keď si chce obec požičať 5 000 € z banky, banka vyžaduje právoplatné uznesenie, že poslanci s tým súhlasia…inak si starosta môže podať aj desať žiadostí a banka ich zamietne…t.j. keď banky vedia aké kompetencie má starosta, prečo to nevedia v ŽSR, ktorá zamestnáva aj právnikov???).

Otázka: Koľko stretnutí so zástupcami ŽSR ste v tejto veci absolvovali?

Stretnutí bolo veľa počas stavby (projektoví manažéri, stavbyvedúci, zhotoviteľ a pod.), ale na úrovni vedenia obce a vedenia ŽSR sa konali dve.

Otázka: Prípadne ďalšie relevantné informácie či dokumentácia?

ŽSR sa svojou tlačovou správou snaží vyvinúť tlak na obec (a mňa). Osobne si myslím, že vzhľadom na to ako stavba prebiehala a v akej  kvalite bola odovzdaná, v akom stave nechali pozemky (súkromné, obecné ale i pozemky ŽSR) sa toto všetko môže obrátiť v neprospech ŽSR…pretože otvorili Pandorinu skrinku. Mám fotodokumentáciu, viem kde sa čo robilo a ak to bude nevyhnutné rád sa o to podelím s médiami. Pokojne zorganizujem obhliadku celej stavby pre média, ktoré budú mať záujem a rád!!! poukážem na nedostatky, ktoré vnímam.

Pán riaditeľ spomenul, že ak obec neprevezme majetok tak podchod aj lávku zavrú a znemožnia prístup občanom (považujem to za čisté vydieranie a napínanie svalov)….ale stavba je financovaná z peňazí EU a musel byť schválený projekt. Súčasťou každého takéhoto projektu sú aj merateľné ukazovatele, ktoré musí stavba (projekt) plniť….keď podchod aj lávku zavrú, nebudú plniť svoju funkciu t.j. merateľné ukazovatele a teda ŽSR budú musieť vrátiť finančné zdroje, ktoré použili na výstavbu týchto neprevádzkovaných objektov…hovoríme o sume cca 800 000 €.

Zdôrazňujem, že obec nebude klásť žiadne prekážky ku skolaudovaniu týchto dvoch objektov a poskytne plnú súčinnosť. Obec vzhľadom na ekonomickú náročnosť údržby objektov a hlavne ich prevádzkovú bezpečnosť (nebezpečnosť), odmieta tieto dva objekty prevziať.