Výrub drevín – oznámenie

O Z N Á M E N I E

Dokument :

Návrh na o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich na pozemku parcelné číslo KN C 598/2, 650/1, 2, 3 a 774/8 katastrálne územie obce Horný Hričov“.

Dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 05. 02. 2018 do 20. 02. 2018

Oznámenie o je zverejnená na webovej adrese Obce Horný Hričov, www.hornyhricov.sk  v sekcii Úradná tabuľa.

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 05. 02.2018                                                                              Zvesené : 20. 02. 2018