Zápisnica z VČ JDS 2019

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Horný Hričov.

 

Zápisnica z hodnotiacej členskej schôdze, konanej dňa 9.marca 2019.

 

Program:

 1. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 2. Správa o činnosti za rok 2018
 3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2018
 4. Správa revíznej komisie
 5. Návrh plánu aktivít na rok 2019
 6. Návrh finančného rozpočtu za rok 2019
 7. Diskusia
 8. Zhodnotenie diskusie
 9. Návrh na uznesenie
 10. Občerstvenie
 11. Záverečné slovo

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hosť: Ing. Dušan Ďuríček,starosta obce

 

Schôdzu otvorila predsedníčka ZO JDS Mgr. Kazimíra Hallová. Oboznámila prítomných

s programom a požiadala o minútu ticha za zosnulých dvoch členov ZO.

Ďalej schôdzu viedla Mgr. Jarmila Ďuríčková a dala hlasovať o programe schôdze, ktorý

bol jednohlasne schválený.

 

 1. Do návrhovej komisie boli navrhnutí členovia: Králik Jaroslav, Trajčíková Anna a Vydrová Jana

Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Filipová Magda, Rondík Milán a Kitašová Mária

Navrhnutí členovia boli jednohlasne schválení. Ďalej bola schválená za zapisovateľku

Emília Trizuliaková a overovateľku zápisnice Eva Potomská.

Následne podala správu predsedníčka mandátovej komisie pani Filipová a konštatovala,

že na schôdzi je prítomných 49 členov, čo predstavuje 61,2%  a tak je naša schôdza

uznášania schopná.

Za nového člena výboru bol navrhnutý Potočniak Milán

 1. Potom podala správu o činnosti za rok 2018 predsedníčka ZO Mgr. Hállová. Veľmi podrobne poukázala na množstvo aktivít, ktoré boli uskutočnené za hodnotiace obdobie.
 2. Pokladníčka Filipová Magda podala správu o hospodárení s finančnými prostriedkami

za rok 2018.

 1. Predsedníčka revíznej komisie Mgr. Ďuríčková Jarmila predniesla stanovisko revíznej komisie z vykonanej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami.
 2. Návrh plánu aktivít na rok 2019 predniesla predsedníčka Mgr. Hállová.
 3. S návrhom finančného rozpočtu na rok 2019 oboznámila predsedníčka Hállová.
 4. Diskusia: Prvý do diskusie sa prihlásil starosta obce Ing. Dušan Ďuríček. Poďakoval

dôchodcom za ich aktívny prístup pri zveľaďovani obce a pochválil organizáciu  za je prínos pri skvalitňovaní života občanov v seniorskom veku. Oboznámil prítomných s víziou obce do budúcnosti a na záver poprial členom veľa zdravia.

Pani Filipová  oboznámila prítomných o výmene preukazov.

 1. Predsedníčka poďakovala pánu starostovi za povzbudivé slová.

 

– 2 –

 

 

 1. Predseda návrhovej komisie Jaroslav Králik predniesol návrh na uznesenie z dnešnej

hodnotiacej schôdze. Tento bol jednohlasne schválený.

 1. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie pri bohatom občerstvení

a hudobnej produkcii mladého harmonikára Miška Jordana.

 1. Záverečné poďakovanie za účasť bolo bodkou za naším stretnutím.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Trizuliaková Emília                                        Overila: Potomská Eva

 

V Hornom Hričove 9.3.2019                                          V Hornom Hričove 9.3.2019

 

Správa o činnosti ZO JDS za rok 2018

Správa o činnosti základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hornom Hričove za rok 2018

 

 

Vážené dámy, vážení páni a vážení hostia,

 

Skončil sa rok 2018, ďalšie obdobie činnosti našej základnej organizácie, preto predkladám členskej schôdzi správu, v ktorej vyhodnotíme dosiahnuté výsledky práce ZO JDS v roku 2018. Rovnako navrhneme nové úlohy a ciele pre našu činnosť na rok 2019.

V roku 2018 výbor ZO stanovil a členská schôdza odsúhlasila plán aktivít pre rôznorodú činnosť nás seniorov.

Výbor ZO spolu s revíznou komisiou ZO sa v roku stretli 6x za účelom naplnenia uvedeného plánu aktivít.

V prvom štvrťroku 2018 sa uskutočnila hodnotiaca členská schôdza (10. 3. 2018), na ktorej bola schválená Správa o činnosti za rok 2017. Schôdze sa zúčastnilo 40 členov ZO a pozvaní hostia. V závere schôdze bolo podané malé občerstvenie.

V druhom štvrťroku 2018 sa naša ZO zúčastnila alebo organizovala štyri podujatia.

Prvým bola výstava kvetov a záhradnej techniky v Trenčíne (12. 4. 2018) v počte 24 členov a 4 nečlenovia. Mnohí naši členovia si na tejto výstave zakúpili sadenice kvetov a stromov, záhradkárske potreby. Ďalší obdivovali nádheru vystavených ruží, petúnií a tulipánov.

Ďalším podujatím bola brigáda organizovaná Obecným úradom Horný Hričov s názvom „Za čistú obec“ na ktorej sa zúčastnilo 16 členov ZO. Členky výboru sa ďalej podieľali aj na úprave okolia fontánky na námestí obce (30. 4. 2018, 22. 8. 2018).

Každoročne, keď to už počasie dovolí, sa naši seniori stretávajú na Športových hrách seniorov, pod heslom „Hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami“. Nebolo tomu inak ani v roku 2018, naša organizácia usporiadala už 9. ročník týchto hier (26. 5. 2018). Športové hry sú obľúbené, veď i v tomto roku sme zaznamenali vysokú účasť – 45 členov ZO a 5 hostí. Pekné a slnečné počasie spestrilo tento deň jarnej sezóny a obohatilo život našich dôchodcov. Naši seniori si zmerali sily v nenáročných súťažných disciplínach. Účastníkov našich Športových hier prišiel pozdraviť a povzbudiť aj starosta obce, Ing. Ďuríček, ktorý vyjadril obdiv nad našimi výkonmi. Po skončení športového podujatia si všetci účastníci pochutnali na guláši a pive. Pre spríjemnenie športového dňa hrala reprodukovaná hudba.

Tí najlepší z našich športovcov sa následne zúčastnili okresných Športových hier v Žiline (14. 6. 2018). Členovia ZO dosiahli aj na okresnej úrovni výborné výsledky:

–          Milan Rondík skončil v disciplíne „Hod granátom do diaľky“ na 3. mieste,

–          Juraj Vydra skončil v disciplíne „Hod granátom na cieľ“ na 2. mieste a v disciplíne „Vrh guľou“ na 3. mieste,

–          Eva Potomská skončila v disciplíne „Hod granátom na cieľ“ na 1. mieste,

–          Mária Filipová skončila v disciplíne „Hod granátom na cieľ“ na 3. mieste.

Posledná akcia druhého štvrťroku, opekačka pod agátmi, teraz presťahovaná pod lipy pri Z-ke, bola úspešná (30. 6. 2018). Zúčastnilo sa na nej 39 členov ZO. Členky výboru a revíznej komisie upratali priestor pod lipami a pripravili ho na podujatie. K dobrej nálade, družnému rozhovoru prispeli určite aj chutné špekáčiky a iné drobné občerstvenie. Bol to jeden z pekných dní medzi priateľmi.

V treťom štvrťroku 2018 sme sa zamerali najmä na aktivity v oblasti relaxačno – ozdravnej. V septembri 2018 sa 32 členov ZO zúčastnilo relaxačno – ozdravného pobytu v termálnych kúpeľov Turčianske Teplice (5. 9. 2018). Je našim dobrým zvykom, že aspoň jeden deň v roku si doprajeme takýto odpočinok. Do kúpeľov sme sa doviezli pohodlne autobusom. V bazénoch s horúcou vodou, s vodou príjemnej teploty a jacuzzi, sme liečili boľavé nohy, kolená – jednoducho, celé telo. V tomto období sa 4 členky ZO zúčastnili aj relaxačno – liečebného pobytu v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.

Posledný štvrťrok 2018 sme zahájili poznávaním krás Slovenska. Tohto roku sme si naplánovali vlastivedný výlet na Spišský hrad a do mesta Levoča (2. 10. 2018). Jednodňového náučno – turistického výletu sa zúčastnilo 32 členov ZO. Cesta autobus bola opäť príjemná a pomerne rýchla, v rozhovore so spolusediacimi. Pred poludním sme už boli pod hradom, a už odtiaľ sme mohli obdivovať jeho nádhernú siluetu a následne vkročiť do jeho impozantných priestorov. Aj keď je hrad už len zrúcanina, je na ňom stále čo obdivovať, veď je to najrozsiahlejší slovenský hradný komplex. Hrad z 12. storočia je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO). Popoludní sme navštívili Levoču. Navštívili sme najväčší gotický chrám na Slovensku, kostol sv. Jakuba, postavený v 14. storočí. Dominantou kostola je bezpochyby gotický oltár, vysoká 18,62m, vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla z Levoče (16. storočie). Po prehliadke kostola nám zostal čas aj na prehliadku mesta.

Dňa 29. 11. 2018 sa 13 členov ZO zúčastnilo adventného stretnutia seniorov, ktoré organizovala OO JDS Žilina.

Naším posledným podujatím v roku 2018 bolo Mikulášske posedenie (12. 12. 2018). Podujatie sa odohralo v klubovni JDS. To, že už nie sme pracovne aktívni, neznamená, že nemáme náladu spoločensky žiť. Preto sme si v závere roka užili v spomienkach pri stromčeku a malom občerstvení, na ktoré prispel obecný úrad. Na posadení sa zúčastnilo 32 členov ZO. Na záver podujatia sme si len pri zasvietenom vianočnom stromčeku zaspievali „Tichú noc“ a tak sme sa rozlúčili s končiacim rokom 2018.

 

Niektoré z plánovaných aktivít sa bohužiaľ nepodarilo uskutočniť. Nepodarilo sa nám zúčastniť na folklórnom podujatí a neuskutočnil sa plánovaný počet klubových stretnutí, hoci výbor vždy vopred členov pozýval.

 

Na záver by som rada poďakovala za finančnú podporu, ktorú nám poskytli:

–          obec Horný Hričov,

–          Urbár Horný Hričov,

–          p. Hudec.

Ich finančná podpora umožňuje našej ZO uskutočniť naplánované akcie a plniť program.

Zároveň chcem poďakovať výboru ZO a členom ZO, ktorí sa aktívne zapojili do plnenia programu; vďaka našej spoločnej práci sme mohli kvalitne zrealizovať akcie naplánované na rok 2018.

V roku 2019 prajem všetkým veľa zdravia, pokoja a rodinnej pohody. Jeseň nášho života môže byť spolu s našou ZO JDS krajšou a zmysluplnejšou.

 

V Hornom Hričove dňa 9. 3. 2019

 

 

Mgr. Kazimíra Hallová, v.r.

predsedníčka ZO JDS Horný Hričov

 

 

 

Výlet ZO JDS Spišský hrad.

Jednota dôchodcov na Slovenku , základná organizácia Horný Hričov

Náučno-turistický výlet na Spišský hrad.

 

 

Je utorok, 2. 10.2018, keď sa 32 členov ZO JDS Horný Hričov spolu s jej predsedníčkou, vybralo na jednodňový náučno-turistický výlet na Spišský hrad a do starobylej Levoče. Cestovalo sa nám príjemne, aj keď počas trojhodinovej cesty na Spiš, neustále mrholilo. Cesta ubiehala  rýchlo  priateľským rozhovorom so spolusediacími.   Okolo 11.hod. nás autobus doviezol na parkovisko pod hradom. Už odtiaľ sme mohli obdivovať jeho nádhernú siluetu a následne vkročiť aj do jeho impozantných priestorov. Aj keď je z hradu už  len zrúcanina , je na ňom čo obdivovať. Od sprievodkyne hradu sme sa dozvedeli, že Spišský hrad je,  najrozsiahlejším slovenským hradom, dominantou Spiša. Bol vybudovaný na travertínovom brale a spomínal sa už v 12. storočí. V prvej polovici 13. storočia hrad chránilo kamenné opevnenie, ktoré ho uchránilo pred tatarským vpádom / r.1241/.Vtedy majitelia hradu postavili na hrade románsky palác a obytnú vežu. V 14. storočí hrad rozšírili o stredné nádvorie a barbakán. V 15. storočí dobudovali dolné nádvorie, ktorého vznik sa viaže k pobytu vojsk Jána Jiskru z Brandýsa, v službách kráľa Ladislava Pohrobka. Neskôr sa hrad stal vlastníctvom Turzovcov, potom Zápoľských a v roku 1636 Csakyovcov. Tí boli jeho vlastníkmi až do roku 1945. V roku 1780 hrad pri požiari utrpel obrovské škody, nebol už obnovený a pustol.  V roku 1993 hrad spolu s okolím /Spišské podhradie, Spišská kapitula, kostol v Žehre/ bol zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva, a tak sa dostal medzi viac ako 300 najvýznamnejších pamiatok sveta /UNESCO/.

V tento istý deň, popoludní, sme navštívili aj starobylé mesto Levoču. V najväčšom gotickom chráme na Slovensku, postavenom v 14. storočí,  v kostole svätého Jakuba sme mohli  obdivovať gotický oltár / 18,62 m/ vyrobený z lipového dreva v dielni majstra Pavla z Levoče v 16. storočí. Mali sme možnosť sa poprechádzať po najväčšom stredovekom nám. na Slovensku,  nazvanom Námestie majstra Pavla, ktoré je obdlžnikového tvaru, s pomerom strán 3:1. Videli sme aj systém hradieb a bášt mesta. Z pôvodných 15. bášt a veží sa zachovalo 6 a 3 vstupné brány.

Domov sme sa vrátili podvečer, plní zážitkov a nových poznaní. Konštatovali sme, že sme opäť prežili jeden pekný deň s priateľmi, v peknej prírode a už teraz sa tešíme na nové náučno turistické výlety.

                                                                                                       Mgr. Kazimíra Hallová                                                                                                                                         predsedníčka ZO JDS

 

 

 

 

Výbor ZO JDS Horný Hričov

Zloženie nového výboru ZO  JDS Horný Hričov

 

Predseda : Mgr.Hallová  Kazimíra

Tajomník: Vydrová Janka

Pokladník: Filipová Mária

Člen výboru: Badík Pavol

Člen výboru: Trajčíková Anna

 

Revízna komisia:

Predseda: Mgr. Ďuríčková Jarmila

Člen RK:   Kocmánková Margita

Člen RK :  Trizuliaková Emília

 

Zápisnica z VČS JDS 10.3.2018

 

                                  Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Horný Hričov

                              Zápisnica z hodnotiacej členskej schôdze, ktorá sa konala 10. 3. 2018

 

                            Program:

 1. Otvorenie, privítanie hostí
 2. Voľba návrhovej a volebne komisie
 3. Voľba nového výboru a členov revíznej komisie ZO JDS Horný Hričov
 4. Správa o činnosti za rok 2015- 2017
 5. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2017
 6. Správa revíznej komisie
 7. Plán aktivít na rok 2018
 8. Návrh finančného rozpočtu
 9. Diskusia
 10. Zhodnotenie diskusie
 11. Návrh na uznesenie
 12. Občerstvenie
 13. Záver 

Prítomní- podľa prezenčnej listiny

Hostia- Ing. Ďuríček Dušan, starosta obce, za urbár-  p. Vydra Miroslav

 1. Otvorenie a privítanie hostí
 2.      Prítomných privítala a oboznámila s programom Mgr. Jarmila Ďuríčková.

 

 1. Voľba návrhovej a volebnej komisie

Do návrhovej komisie boli zvolení p. Eichlerová Emília, Potomská Eva,

Do volebnej komisie boli zvolení p. Zahatňanská, p. Hanzel Jaroslav, p. Nagyová Melánia

 

 1. Voľba nového výboru a členov revíznej komisie ZO JDS Horný Hričov

Predsedníčka volebnej komisie p. Zahatňanská predstavila predstavila návrh kandidátov na výbor a revíznu komisiu a delegátov na snem OO JDS.

Návrh na členov výboru

Do nového výboru boli navrhnutí: Mária Filipová, Pavol Badík, Kazimíra Hallová, Emília Trizuliaková, Janka Vydrová. Žiadne iné návrhy na členov výboru neboli. Výsledok hlasovania: návrh na členov výboru bol jednohlasne prijatý.

Návrh na členov revíznej komisie

Do revíznej komisie boli navrhnutí: Jarmila Ďuríčková, Margita Kocmánková, Anna Trajčíková. Výsledok hlasovania: návrh bol jednohlasne prijatý.

 

Návrh na delegátov na Snem OO JDS

Návrh delegátov v zložení: novozvolený predseda ZO JDS a tajomník ZO JDS. Návrh bol jednohlasne prijatý.

Návrh člena Rady OO JDS

Navrhnutá bola p. Hallová, návrh bol jednohlasne prijatý.

 1. Správa o činnosti za rok 2015 – 2017

Správu o činnosti predniesla predsedníčka ZO JDS Mgr. Kazimíra Hallová. Krátko vyhodnotila kultúrne, športové, poznávacie, brigádnické, spoločenské aktivity v roku 2015 a 2016 a podrobne činnosť v roku 2017. Nespokojnosť vyslovila s malou účasťou členov na stretnutiach v klubovni dôchodcov. Poďakovala sa všetkým členom výboru za aktívnu činnosť, hlavne tým, ktorí končia  vo výbore. Pozitívne vyhodnotila vysokú účasť našich členov na podujatiach.

 1. Správa o hospodárení

Túto správu predniesla hospodárka ZO p. Filipová.

 1. Správa revíznej komisie

Správu predniesla p. Zahatňanská.

 1. Plán aktivít na rok 2018

             Predsedníčka ZO JDS oboznámila prítomných s naplánovanými podujatiami na    nasledujúci rok ,  boli zaradené nielen osvedčené podujatia, ale aj nové.

 1. Návrh finančného rozpočtu

Návrh predniesla p. Hallová

 1. Dikusia

Pán starosta poďakoval za pozvanie, poďakoval sa nielen členom výboru, ale aj ostatným, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti ZO JDS, do brigádnickej činnosti. Obecný úrad bude naďalej podporovať našu organizáciu, vyzdvihol skutočnosť, že sme veľmi aktívni. V ďalšej časti príhovoru oboznámil našich členov s tým, čo sa obci pozitívne podarilo v predchádzajúcom období, čo má obec naplánované riešiť v najbližšom období.

V diskusii vystúpil pán Vydra, zástupca urbáru. Poprial našim členom veľa zdravia a elánu.

 

 1. Vyhodnotenie diskusie
 2. Pani predsedníčka poďakovala diskutujúcim za príspevky.
 1. Návrh na uznesenie
 2. Hodnotiaca členská schôdza ZO JDS prerokovala:
 • Návrh na zloženie návrhovej a revíznej komisie
 • Správu o činnosti ZO JDS za obdobie 2015 – 2017
 • Správu o hospodárení ZO JDS za rok 2017
 • Správu revíznej komisie za rok 2017
 • Plán aktivít na rok 2018
 • Finančný rozpočet na rok 2018
 • Návrh na voľbu nových členov výboru ZO JDS a revíznej komisie
 • Delegáta na Snem OO JDS

Hodnotiaca schôdza schvaľuje:

Správu o činnosti za rok 2015 – 2017

Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2017

Plán aktivít na rok 2018

Finančný rozpočet na rok 2018Návrhovú a volebnú komisiu

Výbor ZO, revíznu komisiu, delegáta na Snem OO JDS

 

Hodnotiaca schôdza berie na vedomie:

 • Správu revíznej komisie

Hodnotiaca schôdza ukladá výboru ZO JDS Horný Hričov: 

 • Zabezpečiť plnenie Plánu aktivít na rok 2018 a finančného rozpočtu na rok 2018
 • Vykonať voľbu predsedu ZO, predsedu revíznej komisie.
 • Záver 

Predsedníčka ZO JDS poďakovala prítomným za aktívnu účasť.

V Hornom Hričove 10. 3. 2018                                      Zapísala: Mgr. Anna Zahatňanská

Správa o činnosti ZO JDS 2015 až 2017

                                               J e d n o t a   d ô ch o d c o v na  Slovensku

                                               Základná organizácia JDS Horný Hričov

 

                                          Správa o činnosti za volebné obdobie  2015- 2017

 

 

Vážné dámy, páni, vážení hostia,

Zišli sme sa, aby sme vyhodnotili spoločenskú, kultúrnu a športovú činnosť našej ZO a tiež  a preto, aby sme si určili priority, ciele a plány podujatí na ďalšie funkčné obdobie.

Výbor ZO JDS v Hornom Hričove pred tromi rokmi dostal Vašu dôveru organizovať činnosť našej ZO JDS a vytvárať podmienky pre život a prácu našich občanov v dôchodkovom veku.

Keďže skončilo trojročné obdobie činnosti ZO  výbor predkladá členskej schôdzi hodnotenie dosiahnutých výsledkov svojej práce, ako aj návrhy nových cieľov.

Roky 2015 a 2016 sme hodnotili  na  každoročnej VČS, preto tieto roky prebehnem len uvedením akcií a roku 2017 sa budem venovať podrobnejšie.

Rok 2015

bol rokom nového volebného obdobia, lebo na HČS ZO JDS dňa 28. 2. 2015 boli zvolení noví členovia výboru a RK v celkovom počte 8 členov. Výbor zostal 5- členný a RK 3- členná v zložení:

Mgr. Kazimíra Hallová – predseda,

Mgr. Anna Zahatňanská – tajomník,

Mária Filipová – hospodár,

Pavol Badík – člen,

Jaroslav Králik – predseda RK,

Mgr. Jarmila Ďuríčková – člen RK,

Margita Kocmánková – člen RK.

V priebehu roka 2015 výbor zasadal 7 – krát. Riešili sa aktuálne otázky zo zasadnutí OO JDS i prípravy akcií poriadaných ZO JDS.

Na propagáciu naše činnosti sme zriadili na webovej stránke OcÚ podstránku JDS Horný Hričov, kde je uvedená história ZO JDS, fotografie z podujatí i aktuality.  Zvýšila sa informovanosť našich členov i ostatných občanov cez obecný  rozhlas, vývesky, cez internet.

V júni 2015 sme usporiadali 4. ročník „ Športové hry seniorov.“ Športovalo 47 členov, 6 našich seniorov postúpilo na „ Okresné športové hry „ v Žiline. Tu získali jedno prvé a päť druhých miest.

Ďalej sa uskutočnilo dňa 29. 8. Podujatie s názvom „ Pochod horou“ , ktoré bolo spojené s opekačkou, zúčastnilo sa 41 členov našej organizácie.

V 2. štvťroku sme zorganizovali zájazd na 19. ročník veľtrhu „Výstava kvetov a záhradnej techniky“, ktorá bola v Banskej Bystrici 29. 4. 2015, na ktorej sa zúčastnilo 24 našich členov a 9 nečlenov zo ZO JDS Divinka.

Dňa 7. 10. 2015 sa 21 našich členov zúčastnilo na jednodňovom zájazde do Košíc, ktoré boli v r. 2013 vyhlásené za hlavné mesto európskej kultúry.

Dňa 11. 11. 2015 naši seniori spolu s OcÚ Horný Hričov zorganizovali pietnu akciu ZVONY, ako spomienku na všetky obete vojen a násilia.

V roku 2015 boli našej ZO pridelené 4 RL poukazy pre členky p. Galčeková, p. Čurdová, p. Kitašová, p. Hinková.

Naši členovia sa zúčastnili aj podujatí, ktoré organizoval OcÚ –  Deň matiek, Deň šedín.

Zúčastnili sme sa viacerých brigád na skrášľovaní obce. Tieto organizoval náš OcÚ.

Spracovali sme vyjadrenie proti rozširovaniu sa firmy Saker.

Rok 2016

V tomto roku sa výbor ZO JDS zišiel 6 – krát, na zasadnutiach sa riešili aktuálne otázky a pripravovali sme jednotlivé podujatia.

V apríli sme zorganizovali v spolupráci s OcÚ Horný Hričov brigádu na skrášľovaní obce, na ktorej sa zúčastnilo 13 členov našej organizácie, v máji štyria zrekonštruovali informačnú tabuľu obce.

V druhom štvrťroku sme zorganizovali autobusový zájazd do Trenčína na „ Výstavu kvetov a záhradnej techniky“

 1. 6. sme usporiadali „Športové hry seniorov“ a to už 7. ročník. Na tomto veľmi obľúbenom športovom popoludní sa zúčastnilo 43 našich členov. Na okresné hry postúpili šiesti.

V treťom štvrťroku bola v priestoroch ZŠ s MŠ beseda s významným ovocinárom Slovenska p. prof. Ivanom Hričovským. Na besedu prišlo veľa našich členov a na výstavu doniesli množstvo kvetov, ovocia a zeleniny. Priniesli ukázať to, čo najkrajšie a najzaujímavejšie vypestovali a upiekli.

Ďalším úspešným podujatím bol zájazd do Aqua parku Vital v Lúčkach, na ktorom sa zúčastnilo 45 členov naše organizácie. Z pokladne ZO JDS sme každému doplatili rozdiel do výšky vstupného, spolu 129,80 eur.

Dňa 28. 9. Sme absolvovali vlakový výlet na Štrbské Pleso, tu sme za pekného počasia obdivovali krásnu tatranskú prírodu.

Poukaz na kúpeľnú liečbu , ktorá je čiastočne dotovaná štátom využili štyria naši členovia: p. Eduard Králik a Oľga Králiková, p. Emília a Jaroslav Hanzelovci.

   Za dlhoročnú prácu v prospech našej ZO bolo OO JDS v roku 2016 udelené p. Pavlovi Badíkovi a P. Márii Filipovej vyznamenanie III. stupňa.

 

Rok 2017

V priebehu roku 2017 výbor ZO stanovil a členská schôdza odsúhlasila Program pre rôznorodú činnosť našich seniorov. Výbor ZO sa zišiel 5 – krát aby mohli byť uskutočnená  aktivity v zmysle schváleného programu.

Následne v prvom štvrťroku dňa 18. 3. 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej bola prednesená a schválená správa o činnosti za uplynulé obdobie. Na schôdzi sa zúčastnilo 48 členov a pozvaní hostia a bolo podané malé občerstvenie.

V tomto štvrťroku mnohí naši členovia pracovali na skrášľovaní prostredia obce, zúčastňovali sa brigády pri fontáne a v okolí kaplnky.

V apríli 2017 sme zorganizovali tradičný zájazd do Trenčína na výstavu kvetín a záhradnej techniky. Mnohí členovia si kúpili kvety, stromčeky, záhradkárske potreby. O úspešnosti podujatia svedčí vysoká účasť , zúčastnilo sa 30 členov.

Ďalšia naplánovaná akcia – opekačka pod agátmi bola úspešná, veď sa zúčastnilo 40 členov. Opekanie špekačiek sa uskutočňuje v peknom prostredí, ľudia sa majú o čom porozprávať, zaspievať.

ZO vyvíja aktivity aj v oblasti športu a turistiky. Dňa 10. 6. 2017 sme usporiadali ôsme Športová hry seniorov. Zúčastnilo sa 46 členov, ktorí súťažili v mnohých disciplínach. Najlepší postúpili do okresného kola. Tu získali popredné umiestnenia. Aj toto podujatie je medzi našimi členmi veľmi obľúbené.

 1. 9. sme boli v Trnave. Tu sme navštívili mnohé kultúrne pamiatky tohto starobylého kráľovského mesta spomenutého v písomných listinách už v r. 1238. Videli sme veľa kostolov, staromestské opevnenie, mestskú vežu so slnečnými hodinami, divadlo, radnicu a iné.

Posledným podujatím roku 2017 bolo dňa 8. 12.  Mikulášske posedenie, predvianočný čas sme strávili rozhovormi o vianočných zvykoch, spevom.

Aj v roku 2017 naši členovia Janka Nemčíková, Helena Králiková a Viera Boteková absolvovali kúpeľnú liečbu, ktorá je čiastočne dotovaná štátom.

Na záver chcem poďakovať OcÚ H. H., tiež Urbáru H. H. a pánovi Petrovi Hudecovi, ktorí sponzorskými darmi podporili našu činnosť a tým napomáhali uskutočniť náš program.

Ďakujem aj členom výboru a RK a všetkým našim členom, ktorí sa aktívne podieľali na plnení Plánu aktivít. Aj ich pričinením sme mohli uskutočňovať naplánované podujatia.

V roku 2018 prajem všetkým členom našej ZO a ich rodinám veľa zdravia, pokoja a rodinnej pohody.

 

V Hornom Hričove dňa 10.03.2018                                Mgr.Hallová Kazimíra predseda ZO JDS

 

 

Správa Revíznej komísie ZO JDS za rok 2017

Správa revíznej komisie ZO Jednoty dôchodcov  Slovenska  Horný Hričov

                                                 Za rok 2017

 

Revízna komisia pri ZO JDS pracovala v roku 2017 v zložení:

                                                                    Králik Jaroslav predseda

                                                                    Mgr.Ďuríčková  Jarka členka

                                                                    Kocmánková Margita  členka

 

Členovia revíznej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí výboru ZO JDS ,ktoré bolo v roku 2017 päť krát ,ako aj všetkých akcii našej   ZO.Revízna komisia konštatuje, že všetky uznesenia zo zasadnutí  výboru boli priebežne plnené.Revízna komisia v priebehu roku 2017 nedostala žiadne podnety  zo strany členov ZO , ktoré by bolo potrebné preveriť alebo riešiť s výborom ZO.

Ku dňu 30.6.2017 bola revíznou komisiou prevedená kontrola pokladne  ZO s nasledovným výsledkom : Ku kontrole boli predložené ,pokladničná kniha,príjmové a výdavkové doklady.

            Kontrola:

Príjmové  doklady:  P-1 až P-5 plus zostatok z roku 2016  v sume  2262,59 eur

Výdavkové doklady : V-1 až  V-14  v sume 541,02 eur

Zostatok na pokladni: 1721,57eura.

Ďalšia kontrola bola prevedená ku dňu 31.12.2017 s výsledkom:

Príjmové doklady: P-6   v sume   118 eur

Výdavkové doklady : V-15 až V-20 v sume 339,14 eur

Zostatok na pokladni:   1500,43 eura 

Fyzická kontrola hotovosti na pokladni  : 1500,43 eura

 

Sumáre kontrol tvoria súčasť tejto správy ako  príloha č.1 a č.2.Na základe prevedených kontrol revízna komisia konštatuje , že účtovníctvo je vedené v súlade so smernicou ministerstva financií ako aj  s usmernením ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska. Pri kontrole neboli zistené žiadne rozdiely. Zápisy v pokladničnej knihe sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.                                          Revízna komisia odporúča členskej schôdzi ZO JDS schváliť správu o hospodárení ZO za rok 2017.

    Ďalej revízna komisia kontrolovala prezenčné listiny účasti na jednotlivých

podujatiach ZO JDS:

Členská schôdza                48 členov

Zájazd výstava Trenčín               24 členov+ 6 nečlenov

Poznávací zájazd  Trnava        10 členov

Športové hry JDS                         45 členov a 3 deti

Brigáda  na obci /pri vodníkovi/    6 členov výboru

Kúpele Lúčky                                31 členov a 5 nečlenov

 

Účasť členov na jednotlivých akciach  je na prezenčných listinách potvrdená

vlastnoručným  podpisom.

Kontroly v ZO JDS boli vykonané za účasti členov revíznej komisie a títo svojím

podpisom  potvrdzujú správnosť hore uvedených výsledkov.

 

 

V Hornom  Hričove  26.1.2018                      Predseda RK:  Králik Jaroslav

 

 

Členovia RK : Mgr. Ďuričková Jarka

Kocmánková Margita

 

Zhodnotenie športových hier JDS

__________  Š P O R T O V É H R Y 2 0 1 7______________________

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia v Hornom Hričove zorga-
nizovala dňa 10.6.2017 v rámci rozširovania športových aktivít seniorov 8. ročník Športových
hier. Otvorila ich predsedníčka základnej organizácie Mgr. Kazimíra Hallová pod záštitou he-
sla: „ Hýbme sa sami aby nemuseli hýbať s nami.“ Na podujatí privítala starostu obce Ing.
Dušana Ďuríčka, ktorý prišiel športujúcich členov povzbudiť v športovom zápolení.

Súťažilo sa usilovne a korektne na všetkých stanovištiach : v hode granátom na cieľ,
do diaľky, v hode kriketovou loptičkou, v hode loptou na basketbalový kôš, v hode váľkom,
v jazde bicyklom na presnosť, v hode polenom, v kope do bránky, či nosení pin-pongovej lopti-
čky na lyžici…

Radosť zo súťaženia sa niesla celým podujatím, aj keď na jeho začiatku bolo postih-
nuté nepriazňou počasia, v podobe drobného dážďa. Po skončení športového zápolenia naj-
úspešnejším jednotlivcom boli odovzdané pekné diplomy za 1.-3. miesta v jednotlivých disci-
plínach.

Po skončení súťaženia k pohode prispel dobrý guláš, hudba a pohár kvalitného pivka.
Priateľské stretnutie, i keď za horšieho počasia spríjemnilo deň nášho seniorského života.

Mgr. Kazimíra Hallová
predsedníčka
ZO JDS Horný Hričov

Vyjadrenie ZO JDS k žalobe č.3OS76/2016

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Horný Hričov 013 42
——————————————————————————————————————-

Kr a j s k ý  s ú d  v  Žiline
Vyjadrenie k žalobe č.j. 30S 76/2016 Dňa 13.1.2017 obdržala Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia v Hornom Hričove, cestou Krajského súdu v Žiline, žalobu Obce Horný Hričov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
žalovaného č. OU-ZA-OOP3-2016/029651/KUZ zo dňa 9.9.2016 . K podanej žalobe sa v stanovenej 30 dňovej lehote
v y j a d r u j e m e :

Žiadame, aby krajský súd zrušil rozhodnutie orgánu I. stupňa a naň nadväzujúce rozhodnutie odvola- cieho orgánu a vec vrátil orgánu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Preskúmavajúci orgán potvrdil nezákonné rozhodnutie prvostupňového orgánu , hoci tento nezistil riadne skutkový stav , nevysporiadal sa s podanými námietkami účastníkov a svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodnil. Takýmto rozhodnutím došlo k porušeniu zákonných práv žalobcu a jeho občanov na užívanie priaznivého životného prostredia. Podľa Ústavy Slovenskej republiky, / z.č. 460/1992 Z.z. v platnom znení / , má každý občan právo na priaznivé životné prostredie a dôstojný život. To sú hodnoty, ktoré majú najvyššiu prioritu a ktoré nesmú byť druhoradé a stavané za ekonomické záujmy.

Je preto úlohou štátu, a tým aj Okresného úradu v Žiline ako štátného orgánu, vytvárať pre ľudí a
ostatné živé organizmy priaznivé životné prostredie a toto ochraňovať a zveľaďovať. Poukazujeme aj na to , že i nadväzujúci zákon-zákon o životnom prostredí- uvádza, že územie môže byť zaťažené ľudskou činnosťou len takou mierou, pri ktorej nedochádza k zaťažovaniu životného prostredia .Ovzdušie je v súčasnosti najohrozenejšou zložkou životného prostredia, keďže jeho znečistenie stále narastá. Spôsobuje to najmä nárast výroby a následné zvýšené vypúšťanie emisií do ovzdušia. Tieto znečisťujúce látky ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí a organizmov a majetok ľudí.
Preto podľa nášho názoru rozšírením výroby žalobcu v zbernom dvore z doterajšej kapacity do 5000 ton kovového odpadu za rok na navrhovaných 14 500 ton vstupu neupraveného odpadu a 14 000 ton výroby a odvozu upravených kovových odpadov za rok by spôsobilo v životnom prostredí obce ďaľšie poškodzovanie zdravia a majetku občanov. Žalobca pri manipulácií s tak veľkým množstvom kovového odpadu bude používať rôzne zložité zariadenia / paketovací lis, aligatorové hydraulické nožnice a pod. , a taktiež na prepravu množstva kovového odpadu veľké množstvo nákladných vozidiel s nosnosťou nad 8 ton. Z ich činnosti vznikne v obci nadmerný hluk, vibrácie, prašnosť a imisie zo spaľovania pohonných hmôt. Na záver poukazujeme na naše námietky zo dňa 4.1.2016 podané proti rozhodnutiu Okresného úradu Žilina č.k. OU-ZA-OSZP3-2015/008028-003/Hnl , v ktorých sme žiadali neudeliť súhlas so zámerom navrhovateľa Saker, s.r.o „Mechanická úprava kovových odpadov“ t.j. doplnením technológie mechanického zhodnocovania kovových odpadov a navýšenia kapacity zariadenia nad 5000 ton za rok.
Z uvedeného je zrejmé, že v plnom rozsahu podporujeme podanie žaloby Obcou Horný Hričov zo
dňa 10.11. 2016 a navrhujeme jej v plnom rozsahu vyhovieť.

V Hornom Hričove dňa 26.1.2017 Jednota dôchodcov na Slovensku
základná organizácia Horný Hričov

JDS Výlet do Tatier

              Jednota dôchodcov Slovenska ZO JDS  Horný Hričov

 

Naša ZO JDS v Hornom Hričove usporiadala  dňa 28.9.2016  pre svojich členov jednodňový vlastivedný vlakový výlet do Vysokých Tatier.

Keď sme v tento deň pricestovali na Štrbské Pleso privítal nás krásny ,slnkom zaliaty  deň .

Zo Štrby sme sa na pleso priviezli ozubnicovou železnicou , pretože  Štrbské pleso , kam sme mali namierené a ktoré patrí medzi najznámejšie navštevovanejšie tatranské plesa leží vo výške 1346 m. n. m.

Po dlhej prechádzke okolo plesa, sme sa kochali pri vynikajúcej viditeľnosti, pohľadom na vrch Kriváň /2494 m.n.m/ , Sedielkovu kopu /2062 m.n.nm/, Solisko a ostatne krásy Tatier .

Poprechádzali sme sa okolo mostíkov , hotelov Patria a Panoráma, pozreli sme si aj vnútorne priestory Grant hotela Kempinski.

Tento výlet sme dokonale využili na pohyb ,utužovanie zdravia, ako aj poznávanie krás našich veľhôr.

V popoludňajších hodinách sme sa spokojní a obohatení o skvosty slovenskej prírody vrátili vlakom  domov.

 

Mgr.Kazimíra Hallová

Predseda ZO JDS