Zhodnotenie športových hier JDS

__________  Š P O R T O V É H R Y 2 0 1 7______________________

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia v Hornom Hričove zorga-
nizovala dňa 10.6.2017 v rámci rozširovania športových aktivít seniorov 8. ročník Športových
hier. Otvorila ich predsedníčka základnej organizácie Mgr. Kazimíra Hallová pod záštitou he-
sla: „ Hýbme sa sami aby nemuseli hýbať s nami.“ Na podujatí privítala starostu obce Ing.
Dušana Ďuríčka, ktorý prišiel športujúcich členov povzbudiť v športovom zápolení.

Súťažilo sa usilovne a korektne na všetkých stanovištiach : v hode granátom na cieľ,
do diaľky, v hode kriketovou loptičkou, v hode loptou na basketbalový kôš, v hode váľkom,
v jazde bicyklom na presnosť, v hode polenom, v kope do bránky, či nosení pin-pongovej lopti-
čky na lyžici…

Radosť zo súťaženia sa niesla celým podujatím, aj keď na jeho začiatku bolo postih-
nuté nepriazňou počasia, v podobe drobného dážďa. Po skončení športového zápolenia naj-
úspešnejším jednotlivcom boli odovzdané pekné diplomy za 1.-3. miesta v jednotlivých disci-
plínach.

Po skončení súťaženia k pohode prispel dobrý guláš, hudba a pohár kvalitného pivka.
Priateľské stretnutie, i keď za horšieho počasia spríjemnilo deň nášho seniorského života.

Mgr. Kazimíra Hallová
predsedníčka
ZO JDS Horný Hričov

Správa revíznej komisie JDS za rok 2016

Správa revíznej komisie ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Horný Hričov
Za rok 2016

Revízna komisia pri ZO JDS pracovala v roku 2016 v zložení:
Králik Jaroslav predseda
Mgr.Ďuríčková Jarka členka
Kocmánková Margita členka

Členovia revíznej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí výboru ZO JDS, ktoré bolo v roku 2016 päť krát ,ako aj všetkých akcii našej ZO. Revízna komisia konštatuje, že všetky uznesenia zo zasadnutí výboru boli priebežne plnené.

Revízna komisia v priebehu roku 2016 nedostala žiadne podnety zo strany členov ZO , ktoré by bolo potrebné preveriť alebo riešiť s výborom ZO.

Ku dňu 13.7.2016 bola revíznou komisiou prevedená kontrola pokladne ZO s nasledovným výsledkom : Ku kontrole boli predložené ,pokladničná kniha, príjmové a výdavkové doklady.

Kontrola:

Príjmové doklady: P-1 až P-3 plus zostatok z roku 2015 v sume 1883,19 eur
Výdavkové doklady : V-1 až V-28 v sume 678,62 eur
Zostatok na pokladni: 1204,57eura.

Ďalšia kontrola bola prevedená ku dňu 31.12.2016 s výsledkom:

Príjmové doklady: P-4 až P-6 v sume 353 eur
Výdavkové doklady : V-29 až V-37 v sume 302,98 eur
Zostatok na pokladni: 1254,59 eura

Fyzická kontrola hotovosti na pokladni : 1254,59 eura

Sumáre kontrol tvoria súčasť tejto správy ako príloha č.1 a č.2.Na základe prevedených kontrol revízna komisia konštatuje , že účtovníctvo je vedené v súlade so smernicou ministerstva financií ako aj s usmernením ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska. Pri kontrole neboli zistené žiadne rozdiely. Zápisy v pokladničnej knihe sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.

Revízna komisia odporúča členskej schôdzi ZO JDS schváliť správu o hospodárení ZO za rok 2016. Ďalej revízna komisia kontrolovala prezenčné listiny účasti na jednotlivých podujatiach ZO JDS:

Opekačka pri ihrisku 37 členov

Zájazd Lúčky 44 členov+ 1 nečlen

Mikulášske posedenie 12 členov

Poznávací zájazd Tatry 15 členov

Športové hry JDS 43 členov

Brigáda na obci /pri vodníkovi/ 6 členov výboru

Účasť členov na jednotlivých akciach je na prezenčných listinách potvrdená vlastnoručným podpisom.

Kontroly v ZO JDS boli vykonané za účasti členov revíznej komisie a títo svojím podpisom potvrdzujú správnosť hore uvedených výsledkov.

V Hornom Hričove 14.2.2017

Predseda RK: Králik Jaroslav
Členovia RK : Mgr. Ďuričková Jarka
Kocmánková Margita

Zápisnica z členskej schôdze ZO JDS 18.3.2017

                                   Jednota dôchodcov na Slovensku Horný Hričov

                      Zápisnica z členskej schôdze konanej 18.3.2017 v Zetke Horný Hričov
Program:
1. Otvorenie a privítanie hosti
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti za rok 2016
4. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami ZO v roku 2016
5. Správa revíznej komisie
6. Návrh plánu akcii na rok 2017
7. Návrh finančného rozpočtu na rok 2017
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Občerstvenie
11. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Hostia p Ing.Beráková- predseda OO JDS Žilina ,za Urbár obce Horný Hričov -.Králik Jaroslav predseda Dozornej rady LaPS
V bode 1..Mgr.Ďuričková poverená vedením ČS prítomných privítala s požiadala o uctenie pamiatky za zosnulú členku I. Čurdovú minutou ticha. Potom predniesla Návrh programu ČS, o ktorom dala hlasovať –program bol jednohlasne prijatý .
2. V bode 2.programu boli za členov mandátovej komisie zvolení p.Badík Pavol p.Potomská Eva a p.Králik Jaroslav. Za členov návrhovej komisie boli   jednohlasne zvolení p.Potočniak Milan,p.Potomská Eva a p.Badík Pavol. Mandátová komisia konštatovala , že je prítomná nadpolovičná účasť členov a VČS je uznášania schopná.
3. Správu o činnosti ZO JDS predniesla p.Mgr.Hallová – predseda ZO. Podrobne zhodnotila kultúrne ,športové ,poznávacie, ozdravné aktivity ZO ako aj brigádnicku činnosť. Nespokojnosť vyslovila so slabou účasťou našich členov na stretnutiach v našom klube. Poďakovala všetkým členom výboru za ich aktívnu spoluprácu na organizovaní našich akcii. Taktiež poďakovala všetkým členom ZO za účasť na týchto podujatiach.
4. Správu o hospodárení ZO predniesla hospodárka ZO p Filipová Mária
5. Správu revíznej komisie predniesol predseda RK p.Králik Jaroslav
6. rok 2017S plánom aktivít ZO na  oboznámila ČS p.Mgr.Hallová , boli zaradené nové ako aj osvedčené podujatia ./ získavanie nových členov , brigádnicka činnosť, účasť na výstave Trenčín, športové hry, poznávacie zájazdy , relaxačné pobyty , posedenia v prírode , spolu s ObÚ zabezpečiť účasť na akcii varíme špeciality našej oblasti, účasť na podujatí ObÚ úcta k šedinám ,uctenie pamiatky padlým vo vojnách a Mikulášske stretnutie v našom klube.

7. V tomto bode p.Mgr.Hallová predniesla Návrh rozpočtu na rok 2017 a zároveň poďakovala darcom finančných prostriedkov pre našu ZO / Obecný úrad ,Lesné a pozemkové spoločenstvo , p.Hudec Peter/.
8. V diskusii vystúpila p.Ing.Beráková – predsedníčka OO JDS ,ktorá pozitívne zhodnotila činnosť našej ZO .Veľmi ocenila podporu Obecného úradu Horný Hričov ,či už v oblasti finančnej podpory ako aj poskytnutia priestoru pre činnosť nášho klubu.
Ďalej oboznámila našich členov s činnosťou Okresnej organizácie JDS v minulom roku ako aj s plánom do roku 2017 na úrovni OO JDS .Informovala o plánovaných akciach /okresné a krajské športové hry ,prehliadka prednesu poézie a prózy ,podujatia k významným dňom/.
9. p.Mgr.Ďuríčková poďakovala za príspevok do diskusie a nakoľko ďalšie príspevky neboli, diskusiu ukončila.
10. Návrh uznesenia z našej ČS predniesla p. Potomská , p.Mgr.Ďuríčková dala hlasovať o prijatí uznesenia ,ktoré bolo jednohlasne prijaté.
11. Záverom bolo zúčastneným podané občerstvenie formou obložených chlebíkov zákuskov a nápoja.
12. Predsedníčka ZO JDS p.Mgr Hallová poďakovala všetkým členom za účasť na našej výročnej schôdzi a zaželala im veľa zdravia v roku 2017 a srdečne ich pozvala na akcie , ktoré bude naša ZO poriadať.
Zapísal: Králik Jaroslav

V Hornom Hričove 18.3.2017
Mgr: Hallová Kazimíra

predsedníčka
ZO JDS Horný Hričov

Správa o činnosti ZO JDS za rok2016

           Jednota dôchodcov Slovenska základná organizácia JDS Horný Hričov
                                           Správa o činnosti za rok 2016

Naša základná organizácia JDS pomáha vytvárať podmienky na realizáciu záujmov starších občanov, pomáha vytvárať možnosti sebarealizácie našich dôchodcov.
V uplynulom roku 2016 sme sa podieľali na organizovaní zdravotných , pohybových a kultúrnospoločenských aktivít s cieľom zvýšiť kvalitu života starších ľudí v našej obci . V činnosti našej organizácie sa nadviazalo na to ,čo bolo pozitívne a za týmto účelom boli uskutočnené zaužívane aj nové podujatia.
Výbor našej JDS pracoval podľa vopred schváleného plánu aktivít. Funkciu predsedu vykonávala p. Mgr..Kazimíra Hallová, prácu tajomníčky p. Mgr. Zahatňanská Anna. Výbor pracoval v zložení 5-tich členov .Revízna komisia traja členovia.
V súčasnosti má naša ZO 76 členov .Výbor sa zišiel 5 krát .Na zasadnutiach výboru sa riešili aktívne problémy, ako aj príprava jednotlivých podujatí našej ZO.
Klubová činnosť:
V rámci činnosti nášho klubu sa členovia stretávali každý posledný piatok v mesiaci. Aktivity si každý zúčastnený volí sám .Je možnosť zahrať si karty, šachy ,človeče nehnevaj sa, alebo len tak podebatovať pri občerstvení. Na týchto stretnutiach sme informovali našich členov o našich najbližších podujatiach , ako aj o podujatiach ktoré pripravuje Okresná organizácia JDS Žilina. Na stretnutiach v našom klube sa zúčastňovalo málo členov a v budúcnosti bude potrebné pripraviť nové aktivity ,ktoré by pritiahli viac členov.
V mesiaci apríl sme usporiadali pre členov ZO JDS zájazd na prezentačno- predajnú výstavu do Trenčína ,za účasti 24 členov a 2 nečlenov , kde sme si mohli zakúpiť kvety, priesady ,ovocné stromčeky ako aj záhradné náradie.
V priebehu celého roku sme sa starali o upratovanie a udržiavanie priestoru okolo fontány pred poštou našej obce ako aj oprave a natieraní informačnej tabule Obecného úradu.
Športová činnosť:
Naša organizácia je aktívna i v oblasti športového vyžitia . Zorganizovali sme veľmi úspešný 7 ročník Športových hier seniorov našej ZO Veľká účasť našich dôchodcov svedčí nielen o veľkej obľube , ale aj vysokej úrovni tohto podujatia. Súťažilo 43 našich členov v hode granátom na cieľ a do diaľky , v hode valčekom na diaľku, hod loptou na kôš, ako aj skákaní cez švihadlo . Víťazi dostali za svoj výkon diplomy a postupovali do okresného kola. V okresnom kole naši členovia dosiahli priaznivé výsledky.
Medzi naše obľúbene podujatia patrí stretnutie v prírode spojené s opekaním ,ktoré bolo v peknom prostredí pri ihrisku. Strávili sme tu príjemné a priateľské popoludnie. Zúčastnilo sa 47 členov. Nové a veľmi úspešné podujatie, bol výlet do Vysokých Tatier spojený s vychádzkou okolo Štrbského plesa a k mostíkom s účasťou 15 členov .Tento zanechal v nás hlboké spomienky a krásne pohľady na tatranské štíty . Počasie nám prialo a to nám umožňovalo kochať sa krásami našich veľhôr.
Veľký priestor sme venovali aj relaxačno-liečebným pobytom našich členov na týchto sa zúčastnili štyria členovia a to p. Králik Eduard, Králiková Oľga ,p. Hanzelová a p. Hanzel .
V rámci oddychu sme usporiadali výlet spojený s kúpaním v Liečebných kúpeľoch Lúčky. Zúčastnilo a ho 44 členov a 1 nečlen. Cestou späť sme sa zastavili na občerstvenie na salaši Krajinka pri Ružomberku .Naša ZO prispela na vstupné čiastkou 2,95 eura na člena.
Na akcii Škriatkova záhrada ktorú usporiadala Základná škola spolu s Obecným úradom sa za našu ZO prezentovalo svojimi plodmi a výrobkami 17 členov.
V mesiaci október sme sa zúčastnili podujatia, ktoré v rámci Mesiaca úcty k starším usporiadal Obecný úrad obce Horný Hričov.
V rámci akcie za obete vojen a násilia 11.11. sme si uctili ich pamiatku položením kvetín a zapálením sviečok k pamätníku pred miestnou kaplnkou.
Posledné minuloročné stretnutie bolo na Mikuláša . Posedenie pri hudbe s premietaním videa z našich akcii sa nieslo v príjemnej atmosfére .Stretli sa dobrí priatelia ,zaspomínali sme na staré obyčaje a zvyky našej obce.
Činnosť našej organizácie v minulom roku bola rôznorodá, striedali sa kultúrne ,športovo-turistické ,ozdravné, poznávacie ,spoločenské a vzdelávacie podujatia. Poďakovanie patrí preto celému výboru našej ZO JDS ,ktorý jednotlivé akcie pripravoval , ako aj OÚ Horný Hričov a Urbáru Horný Hričov za finančnú podporu. Veľké poďakovanie patrí aj Vám všetkým, ktorí ste sa na našich podujatiach zúčastňovali a tým sa pričinili o ich úspešný priebeh.
V roku 2017 prajeme všetkým našim členom veľa zdravia ,pokoja a rodinnej pohody a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr .Kazimíra Hallová predseda ZO JDS

Vyjadrenie ZO JDS k žalobe č.3OS76/2016

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Horný Hričov 013 42
——————————————————————————————————————-

Kr a j s k ý  s ú d  v  Žiline
Vyjadrenie k žalobe č.j. 30S 76/2016 Dňa 13.1.2017 obdržala Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia v Hornom Hričove, cestou Krajského súdu v Žiline, žalobu Obce Horný Hričov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
žalovaného č. OU-ZA-OOP3-2016/029651/KUZ zo dňa 9.9.2016 . K podanej žalobe sa v stanovenej 30 dňovej lehote
v y j a d r u j e m e :

Žiadame, aby krajský súd zrušil rozhodnutie orgánu I. stupňa a naň nadväzujúce rozhodnutie odvola- cieho orgánu a vec vrátil orgánu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Preskúmavajúci orgán potvrdil nezákonné rozhodnutie prvostupňového orgánu , hoci tento nezistil riadne skutkový stav , nevysporiadal sa s podanými námietkami účastníkov a svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodnil. Takýmto rozhodnutím došlo k porušeniu zákonných práv žalobcu a jeho občanov na užívanie priaznivého životného prostredia. Podľa Ústavy Slovenskej republiky, / z.č. 460/1992 Z.z. v platnom znení / , má každý občan právo na priaznivé životné prostredie a dôstojný život. To sú hodnoty, ktoré majú najvyššiu prioritu a ktoré nesmú byť druhoradé a stavané za ekonomické záujmy.

Je preto úlohou štátu, a tým aj Okresného úradu v Žiline ako štátného orgánu, vytvárať pre ľudí a
ostatné živé organizmy priaznivé životné prostredie a toto ochraňovať a zveľaďovať. Poukazujeme aj na to , že i nadväzujúci zákon-zákon o životnom prostredí- uvádza, že územie môže byť zaťažené ľudskou činnosťou len takou mierou, pri ktorej nedochádza k zaťažovaniu životného prostredia .Ovzdušie je v súčasnosti najohrozenejšou zložkou životného prostredia, keďže jeho znečistenie stále narastá. Spôsobuje to najmä nárast výroby a následné zvýšené vypúšťanie emisií do ovzdušia. Tieto znečisťujúce látky ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí a organizmov a majetok ľudí.
Preto podľa nášho názoru rozšírením výroby žalobcu v zbernom dvore z doterajšej kapacity do 5000 ton kovového odpadu za rok na navrhovaných 14 500 ton vstupu neupraveného odpadu a 14 000 ton výroby a odvozu upravených kovových odpadov za rok by spôsobilo v životnom prostredí obce ďaľšie poškodzovanie zdravia a majetku občanov. Žalobca pri manipulácií s tak veľkým množstvom kovového odpadu bude používať rôzne zložité zariadenia / paketovací lis, aligatorové hydraulické nožnice a pod. , a taktiež na prepravu množstva kovového odpadu veľké množstvo nákladných vozidiel s nosnosťou nad 8 ton. Z ich činnosti vznikne v obci nadmerný hluk, vibrácie, prašnosť a imisie zo spaľovania pohonných hmôt. Na záver poukazujeme na naše námietky zo dňa 4.1.2016 podané proti rozhodnutiu Okresného úradu Žilina č.k. OU-ZA-OSZP3-2015/008028-003/Hnl , v ktorých sme žiadali neudeliť súhlas so zámerom navrhovateľa Saker, s.r.o „Mechanická úprava kovových odpadov“ t.j. doplnením technológie mechanického zhodnocovania kovových odpadov a navýšenia kapacity zariadenia nad 5000 ton za rok.
Z uvedeného je zrejmé, že v plnom rozsahu podporujeme podanie žaloby Obcou Horný Hričov zo
dňa 10.11. 2016 a navrhujeme jej v plnom rozsahu vyhovieť.

V Hornom Hričove dňa 26.1.2017 Jednota dôchodcov na Slovensku
základná organizácia Horný Hričov

Zapisnica JDS č.1/2017

Zápisnica č.1 z výboru ZO JDS Horný Hričov

Program: 1. Zahájenie
2. Príprava členskej schôdze
3. Rôzne
Prítomni: Mgr.Hallová , p.Potomská, p.Filipová , P.Králik , Mgr . Ďuríčková , p. Kocmánková
Na úvod privítala predsedníčka prítomných a oboznámila ich s programom.

V bode 2 sa výbor zaoberal prípravou členskej schôdze našej ZO.
-termín konania Členskej schôdze bol dohodnutý na 18.3.2017 v Z-tke
– program schôdze :
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Správa o činnosti za rok 2016 /p.Mgr Hallová/
Správa o hospodárení ZO za rok 2016 / p.Filipová/
Správa revíznej komisie./p.Králik/
Plán aktivít na rok 2017 / p.Mgr.Hallová/
Návrh rozpočtu na rok 2016 / p.Mgr . Hallová/
Diskusia
Návrh uznesenia / p.Mgr .Hallová/
Občerstvenie
Záver

Zabezpečenie členskej schôdze:
Miestnosť –p.Mgr Halová
Občerstvenie –chlebíčky p.Mgr Hallová ,poháriky a tácky p.Filipová ,víno p.Mgr.
Zahatňanská , minerálky, slané tyčinky a servítky p.Kocmámková.
Prezenčnú listinu a zoznam pre výber členského p.Králik

V bode rôzne informovala predsedníčky ZO vo veci žaloby voči Fi.SAKER zo dňa 9.9.2016 s nasledovným záverom: ZO JDS Horný Hričov, žiada zrušenie rozhodnutia prvostupňového a naň nadväzujúceho rozhodnutia správneho orgánu a v plnom rozsahu podporujeme podanie žaloby obce Horný Hričov.
Na záver predsedníčka ZO JDS poďakovala členom výboru ako aj revíznej komisie
za účasť .
V Hornom Hričove 9.2.2017 Zapísal: Králik Jaroslav

 

Zápisnica z výboru JDS č.5

Zápisnica č.5.  zo zasadnutia výboru ZO JDS Horný Hričov zo dňa 10.11.2016

Prítomní: Mgr Hallová,Mgr.Ďupičková p.Potomská, p.Filipová , p.Králik.

  • Program: Kontrola uznesení
  •             Rôzne

Úvodom prítomných privítala predsedníčka ZO Mgr.  Hallová  a v prvom bode programu zhodnotila plnenie uznesení:

-uznesenia z minulého zasadnutia boli splnené až na akciu stretávania v klube,  pre malý záujem členov a opekačky pri ihrisku pre zlé počasie.

– Plánovaný zájazd do kúpeľov Lúčky sa uskutočnil 7.10.2016 ,zúčastnilo sa ho 44 členov a 1 nečlen našej ZO. Naša ZO prispela na vstupné čiastkou 2,95 eura na člena.

– Vlastivedný výlet do Vysokých Tatier sme absolvovali vlakom dňa 28.9.2016 s účasťou 15 členov ,článok o pekných dojmoch je  umiestnený na našej stránke internetu.

– Predsedníctvom OO JDS bolo naším členom p. Badikovi a p. Filipovej udelené ocenenie za prácu  v JDS ,ktoré si na predsedníctve OO JDS prevzali.

– Kontrola pokladne za I. polrok 2016 bola prevedená  RK v mesiaci august a neboli zistené žiadne nedostatky ,hotovosť na pokladní sedí zo záznamom v knihe pokladne.

– V rámci relaxačného pobytu sa naši členovia p. Králik Eduard , Králiková Oľga, p. Hanzelová a p. Hanzel zúčastnili tohto v kúpeľoch Trenčianske Teplice.

V bode rôzne p .predsedníčka informovala členov výboru o rozhodnutí OU Žilina odboru opravných prostriedkov , zo dňa 9.9.2016 , že odvolanie vo veci SAKER bolo zamietnuté .

Ďalej informovala  o akcii Obecného úradu v spolupráci so Základnou školou /Škriatkova záhrada/ , ktorej sa zúčastnili aj naši  17-ti členovia ktorí sa prezentovali svojimi produktami.

V mesiaci september 2016 bolo z klubu JDS zapožičaných 12 kusov stoličiek pre potreby cirkevných obradov , nakoľko pre uzatvorenie železničného priecestia sa omše konajú v miestnej kaplnke.

Ďalej sa výbor ZO dohodol na uskutočnení Mikulášskeho stretnutia v našom klube v termíne 7.12.2016 ,o 16.tej hodine. Pozvánky na stretnutie zabezpečí p.Mgr. Hallová, ozvučenie p.Filipová .

Výbor ZO sa no záver dohodol na uctení pamiatky obetí vojen dňa 11.11. o 11 hodine pri pamätníku pred kaplnkou našej obce.

V Hornom Hričove 10.11.2016                                 Zapísal: Králik Jaroslav

JDS Výlet do Tatier

              Jednota dôchodcov Slovenska ZO JDS  Horný Hričov

 

Naša ZO JDS v Hornom Hričove usporiadala  dňa 28.9.2016  pre svojich členov jednodňový vlastivedný vlakový výlet do Vysokých Tatier.

Keď sme v tento deň pricestovali na Štrbské Pleso privítal nás krásny ,slnkom zaliaty  deň .

Zo Štrby sme sa na pleso priviezli ozubnicovou železnicou , pretože  Štrbské pleso , kam sme mali namierené a ktoré patrí medzi najznámejšie navštevovanejšie tatranské plesa leží vo výške 1346 m. n. m.

Po dlhej prechádzke okolo plesa, sme sa kochali pri vynikajúcej viditeľnosti, pohľadom na vrch Kriváň /2494 m.n.m/ , Sedielkovu kopu /2062 m.n.nm/, Solisko a ostatne krásy Tatier .

Poprechádzali sme sa okolo mostíkov , hotelov Patria a Panoráma, pozreli sme si aj vnútorne priestory Grant hotela Kempinski.

Tento výlet sme dokonale využili na pohyb ,utužovanie zdravia, ako aj poznávanie krás našich veľhôr.

V popoludňajších hodinách sme sa spokojní a obohatení o skvosty slovenskej prírody vrátili vlakom  domov.

 

Mgr.Kazimíra Hallová

Predseda ZO JDS

Zápisnica z výboru JDS 12.8.2016

Zápisnica  zo zasadnutia výboru ZO JDS Horný Hričov zo dňa 12.8.2016

 

Prítomní: Mgr.Hallová , p.Badík , p.Potomská , p.Filipová , p.Králik , Mgr.Ďuríčková ,p.Kocmánková.

 

Program:

1.Kontrola uznesení

2.Uskutočnenie kontroly pokladne

3.Zhodnotenie akcii JS

4.Plán nových podujatí

5.Informácia zo zasadnutia OO JDS

6.Klubové stretnutia

7.Rôzne

Na úvod predsedníčka ZO privítala členov výboru a oboznámila ich s programom zasadnutia.

  1. V bode 1 bolo konštatované ,že všetky uznesenia boli splnené.
  2. Výborom bolo určené uskutočniť kontrolu pokladne za I. polrok 2016 v termíne do 30.8.2016
  3. – bol zhodnotený priebeh športových hier ,účasť 43 členov , súťažilo sa v desiatich  disciplínach ,víťazom boli odovzdané diplomy. Na okresné športové hry boli nominovaní 6-ti členovia našej ZO , kde sme získali 2 druhé a 1 tretie miesto./Hanzelová, Panák ,Potomská , Rondík ,Kocmánková , Filipová / Na krajských hrách sa zúčastnili dvaja naši členovia.

– na akcii opekačka pod agátmi sa zúčastnilo 47 členov

– brigády na obnove informačnej tabule OU sa zúčastnili 4 členovia/Králik , Potomský , Panák ,Potočniak ,/ na úprave zelene pri vodníkovi bola účasť 7 členiek ZO. Vzhľadom na náročnosť prác pri nátere oplotenia pri Z-ke výbor navrhol od tejto akcie odstúpiť a prenechať ju hasičom z našej obce.

  1. V pláne nových akcii výbor navrhuje uskutočniť relexačné kúpanie v kúpeľoch Lúčky v predbežnom termíne 7.9.2016 a ukladá p. Hallovej zistiť cenu v prípade účasti ,ako zájazd dôchodcov.

– vzhľadom  na zlý prístup k vodnej ceste po zrušení železničného priechodu pri slovnafte  výbor navrhuje plánovanú  septembrovú opekačku opätovne uskutočniť pod agátmi  v termíne do 20.9.2016

5.V bode informácia zo zasadnutia OO JDS podala p.Hallová informáciu o schválení vyznamenaní pre našich členov a to p.Filipovú a p.Badíka, s tým, že vyznamenania im budú udelene po pozvaní na zasadnutí OO JDS  v Žiline.

  1. Výbor ďalej plánuje obnoviť po prázdninách stretnutia v klubovni ZO a to každý posledný piatok v mesiaci.
  2. V bode rôzne p.Ďuričková navrhla výboru ZO zaoberať sa v budúcnosti možnosťou účasti na niektorom podujatí folklórnych slávnosti .Ďalej je potrebné výborom zistiť záujem o účasť na poznávací výlet do Vysokých Tatier. P.Hallová informovala členov výboru o možnostiach rekreácii v zariadeniach vo Vysokých Tatrách ako aj o cenách jednotlivých pobytov.

 

 

V Hornom Hričove 12.8.2016                            Zapísal: Králik Jaroslav