Oznámenie o začatí správneho konania

vo veci výrubu drevín

      Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Horný Hričov ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

     Žiadateľ : Ján PAVLÍK, bytom Horný Hričov 153, požiadal o výrub drevín na pozemku parc. č. KN C 351, katastrálne územie obce Horný Hričov, list vlastníctva 285, a to 1 ks tuja smaragdová ( thuja occidentalis Smaragd), s obvodom kmeňa 110 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že ide o drevinu so zlým zdravotným stavom, spráchnivený kmeň zvnútra ploche chce vysadiť stromčeky – jedľa normandská.

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad, 013 42 Horný Hričov 191 alebo elektronicky na e-mail: info@obechornyhricov.sk v lehote 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

Horný Hričov 09.03.2018

                                                                                               Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                  starosta

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).